De toekomst beschermen en behouden

EGGER heeft altijd al rekening gehouden met toekomstige generaties en neemt zorgvuldig beslissingen. Wij vervaardigen producten uit de belangrijkste grondstof voor actieve klimaatbescherming: Hout. Hout bindt CO2 - een voordeel dat ook bij onze materialen op houtbasis een rol speelt. Onze verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming stopt echter niet bij de productie van duurzame producten.

“Als fabrikant van hout-gerelateerde materialen is ons bedrijfsmodel altijd gekoppeld geweest aan milieu- en klimaatbescherming. Daarom zien we het als onze plicht om onze uitstoot die het klimaat beïnvloedt te verminderen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties duurzaam kunnen leven en werken met onze klimaatvriendelijke materialen op houtbasis.”

Thomas Leissing, CFO & Woordvoerder van het groepmanagement

Als productiebedrijf houden we de uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen nauwlettend in de gaten. Daarom nemen we een belangrijke stap en stellen we een ambitieuze, toekomstgerichte klimaatstrategie op om onze CO2-voetafdruk voor de hele groep te verminderen.

Onze verplichting

EGGER verbindt zich ertoe in om zijn uitstoot van broeikasgassen die het klimaat beïnvloeden te verminderen in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. EGGER heeft zichzelf verbonden aan de Net Zero doelstelling tegen 2050.

De Net Zero doelstelling houdt in dat emissies uit de atmosfeer moeten worden verwijderd in hetzelfde tempo als ze worden geproduceerd.

EGGER heeft een alomvattende aanpak voor de hele groep ontwikkeld om de uitstoot die het klimaat beïnvloedt gestaag te verminderen tot Net Zero in 2050. We richten ons duidelijk op vermindering, niet op compensatie buiten onze waardeketen.

Ons uitgangspunt

De basis van elke gerichte klimaatstrategie is de transparante, geverifieerde en regelmatige normering en openbaarmaking van de uitstoot van broeikasgassen in alle drie de toepassingsgebieden. We hebben onze bedrijfs CO2-voetafdruk herhaaldelijk grondig geanalyseerd. Voor het basisjaar van onze klimaatdoelstelling voor 2022 ziet deze er als volgt uit.

Onze CO2-voetafdruk als bedrijf

  • Scope 1 is goed voor 10% van onze CO2-voetafdruk: Directe uitstoot van klimaatbeïnvloedende emissies in onze fabrieken (bijv. aardgas, eigen wagenpark)
  • Scope 2 is goed voor 14% van onze CO2-voetafdruk: indirecte uitstoot van klimaatbeïnvloedende emissies door ingekochte energie (bijv. ingekochte elektriciteit)
  • Scope 3 is goed voor 76% van onze CO2-voetafdruk: Indirecte uitstoot van klimaatimpact in onze upstream- en downstreamwaardeketen (bijv. lijm, papier, vracht)

Een stapsgewijze weg: Tussentijdse doelstellingen tot 2030

Het zal een uitdaging zijn om de Net Zero 2050-doelstelling te realiseren. De verbintenis is toonaangevend voor EGGER en vereist omvangrijke maatregelen op vele gebieden van het bedrijf. Op weg naar Net Zero stellen we onszelf mijlpalen en tussentijdse doelen.

We hebben onszelf de volgende mijlpalen gesteld voor 2030:

  • We zullen onze directe uitstoot van onze fabrieken (Scope 1) met minstens 30% verminderen tegen
  • We zullen onze indirecte emissies van ingekochte energie (Scope 2) met ten minste 40% verminderen tegen 2030.
  • Tegen 2030 zullen we de indirecte upstream- en downstreamemissies (Scope 3) met minstens 10% verminderen.

We hebben in detail geanalyseerd hoe we deze ambitieuze doelen kunnen bereiken. In de eerste stap zullen we concrete investeringsplannen en inkoopstrategieën voor reducties in Scope 1 en Scope 2 definiëren en implementeren. De reductie van emissies in Scope 3 is de grootste uitdaging. Hier werken we samen met onze zakelijke partners aan nieuwe technische, technologische en procesgerelateerde oplossingen.

De EGGER weg naar Net Zero
De EGGER weg naar Net Zero

We naderen het uiteindelijke doel van Net Zero stap voor stap. We zullen regelmatig transparant communiceren over de status van het bereiken van de doelstelling.