Compliance bij EGGER

EGGER is een duurzaam en wereldwijd actief familiebedrijf. Voor onze ondernemingsactiviteiten en voor de relatie met al onze partners is het onderwerp compliance - dus het voldoen aan wettelijke voorschriften en de interne richtlijnen - van centrale betekenis. De hierna genoemde richtlijnen ondersteunen ons, deze houding te verankeren in het denken en doen van alle medewerkers van EGGER.

Code of Conduct

Code of Conduct

De EGGER Code of Conduct is een gedragscode die is gebaseerd op de waarden, het ideaal, de bedrijfsdoelstellingen en de tien principes van de UN Global Compact. De Code of Conduct omvat duidelijke gedragsnormen die alle medewerkers in acht moeten nemen.

Code of Conduct voor leveranciers

Ook van onze leveranciers verwachten we dat zij onze principes voor compliance in alle onderdelen van de toeleveringsketen behartigen. Met de Code of Conduct voor leveranciers , maakt EGGER duidelijk dat we van onze leveranciers eisen dat ze voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en de principes van de UN Global Compact.

Code of Conduct voor leveranciers
Mededingingswet

Mededingingswet

Iedere medewerker van EGGER moet alle relevante bepalingen van de mededingingswet kennen en opvolgen. Onze eigen richtlijn over de mededingingswet, regelmatige verplichte scholing en op risico's gebaseerde audits dragen bij aan correct gedrag dat in overeenstemming is met de mededingingswet.

Corruptiepreventie

Wij weren ons krachtig tegen iedere vorm van omkoping en omkoopbaarheid. In onze eigen richtlijn over corruptiepreventie zijn duidelijke verbodsbepalingen en aanwijzingen voor de gepaste omgang met geschenken en uitnodigingen vastgelegd. Medewerkers krijgen over dit onderwerp de nodige bewustwordingstraining.

Corruptiepreventie
Donaties en sponsoring

Donaties en sponsoring

Het welzijn van de lokale gemeenschap ligt ons na aan het hart. Voor donaties en sponsoring hanteren we echter duidelijke richtlijnen. De compliancerichtlijn van EGGER op het gebied van donaties en sponsoring stelt hiervoor de globaal geldende norm vast. We ondersteunen uitsluitend organisaties of activiteiten die gericht zijn op de vlakken gezondheid, sociale en maatschappelijke zaken, onderwijs en milieubescherming. Iedere vorm van ondersteuning aan politieke partijen, politieke kandidaten of ambtenaren is uitgesloten. Ook religieuze doeleinden en de topsport komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Privacybescherming

EGGER neemt verschillende maatregelen om te zorgen dat de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacybescherming wordt nageleefd en de omgang met persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk verloopt. Onze eigen richtlijn over privacybescherming, regelmatige verplichte scholing en op risico's gebaseerde audits dragen hieraan bij.

Privacybescherming
Kapitaalmarkt

Kapitaalmarkt

Met onze richtlijn over kapitaalmarkt-compliance tonen wij onze geldschieters dat de wettelijke regelgeving voor de kapitaalmarkt door EGGER serieus genomen wordt en eventuele onjuistheden voorkomen worden. De richtlijn moet ook garanderen dat we aan de verwachtingen voldoen die de kapitaalmarkt aan het gedrag en de organisatie van een onderneming stelt.

Ombudsdienst

Onethische en in het bijzonder illegale handelswijzen kunnen EGGER als onderneming, medewerkers van EGGER, maar ook de gemeenschap aanzienlijke schade berokkenen. Om dergelijke handelswijzen te identificeren en te voorkomen heeft EGGER een ombudsdienst opgericht. Medewerkers, leveranciers, klanten en andere derden kunnen bij een vermoeden of een aanwijzing van wangedrag melding maken bij een externe en daardoor neutrale ombudsman: advocaat Dr. Carsten Thiel von Herff. Desgewenst kan de ombudsdienst ook anoniem worden benaderd.

Ombudsdienst
Contact met de ombudsdienst

Contactgegevens van de ombudsdienst (anonieme meldingen zijn mogelijk):

Telefoon:

· 0080066283762 gratis vanaf een vaste telefoon in de volgende landen
· +49521 55733300 betaald nummer vanaf een vaste of mobiele telefoon, overal ter wereld

E-mail: ct@thielvonherff.de

Online: https://report-tvh.com/

Meer informatie

Meer informatie over de ombudsman, de contactmogelijkheden en de procedures bij meldingen vindt u hier en in de Code of Conduct voor leveranciers. De ombudsman is gebonden aan de geheimhoudingsplicht voor advocaten. Tips worden na verificatie door de ombudsman alleen doorgestuurd naar EGGER, wanneer de tipgever hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan. Zowel de ombudsman als EGGER zullen de identiteit van de tipgever tijdens de procedure altijd vertrouwelijk behandelen.