Compliance

EGGER je porodično preduzeće, aktivno na održiv način po celom svetu. Za naše poslovne aktivnosti i za odnos sa svim našim partnerima je tema Compliance – dakle, uvažavanje zakonskih propisa i internih smernica – od centralnog značaja. Sledeće smernice pomažu u ostvarivanju cilja da se ovaj stav u razmišljanju i dejstvovanju ukoreni kod svih EGGER-ovih nameštenika.

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja

EGGER Code of Conduct je kodeks ponašanja koji se bazira na vrednostima, uzorima i ciljevima kompanije, kao i deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Code of Conduct sadrži jasne standarde ponašanja kojih se moraju pridržavati svi nameštenici.

Kodeks ponašanja dobavljača

I od naših dobavljača takođe očekujemo da poštuju naša Compliance načela. Sa Code of Conduct za dobavljače EGGER zauzima jasan stav da mi od naših dobavljača zahtevamo da poštuju sve važeće zakone, kao i principe Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

Kodeks ponašanja dobavljača
Smernice u vezi kartelnog prava

Smernice u vezi kartelnog prava

Svaki EGGER-ov nameštenik treba da bude upoznat sa svim relevantnim kartelno-pravnim odredbama i da ih se pridržava. Vlastita smernica u vezi kartelnog prava i redovna školovanja pomažu kod pravilnog kartelno-pravnog postupanja.

Prevencija korupcije

Oštro se protivimo svakoj vrsti aktivne i pasivne korupcije. U našem internom uputstvu za prevenciju korupcije je jasno navedeno šta je sve zabranjeno, uz uputstva o postupanju u slučaju primanja poklonima i pozivnicama. Pored toga, održavamo i obuke za senzibilizaciju zaposlenih u toj temi.

Prevencija korupcije
Donacije i sponzorstva

Donacije i sponzorstva

Kompaniji EGGER je važna dobrobit lokalne zajednice. Ipak, imamo jasna pravila o donacijama i sponzorstvima. Uputstvo o usklađenosti donacija i sponzorstava u EGGERu definiše globalno važeći standard. Podržavamo samo one organizacije ili aktivnosti koje u fokusu imaju zdravstvo, socijalnu zaštitu, obrazovanje i životnu sredinu. Svaka podrška ili pokroviteljstvo političkih partija, kandidata i zvaničnika je isključena. Isto tako se isključuje podrška religijskih organizacija ili pokroviteljstvo vrhunskih sportista.

Zaštita podataka

EGGER preduzima različite mere kako bi se pridržavao važećih propisa o zaštiti podataka, tako da sa ličnim podacima postupamo sa posebnom pažnjom. U tu svrhu imamo interno uputstvo o zaštiti podataka i sprovodimo obaveznu redovnu obuku i revizije rizika.

Zaštita podataka
Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala

Naše Uputstvo o usklađenosti tržišta kapitala pokazuje investitorima da EGGER ozbiljno shvata pravne zahteve tržišta kapitala i da sprečava bilo kakva narušavanja. Uputstvo je takođe namenjeno da osigura ispunjavanje očekivanja tržišta kapitala u vezi sa vođenjem i organizacijom kompanije sa naše strane.

Kancelarija Ombudsmana

Neetično, a posebno protivzakonito, ponašanje može naneti ogromnu štetu EGGER-u kao kompaniji, njenim zaposlenima, ali i široj javnosti. Kako bi se takvo ponašanje otkrilo i sprečilo, EGGER je uspostavio kancelariju ombudsmana. U slučaju sumnje ili navoda o nedoličnom ponašanju, zaposleni, dobavljači, kupci i druga treća lica mogu kontaktirati Ombudsmana – spoljnog, neutralnog advokata cr. Carsten Thiel von Herff-a. Ako želite, možete se i anonimno obratiti kancelariji ombudsmana.

Kancelarija Ombudsmana Neetično, a posebno protivzakonito, ponašanje može naneti ogromnu štetu EGGER-u kao kompaniji, njenim zaposlenima, ali i široj javnosti. Kako bi se takvo ponašanje otkrilo i sprečilo, EGGER je uspostavio kancelariju ombudsmana. U slučaju sumnje ili navoda o nedoličnom ponašanju, zaposleni, dobavljači, kupci i druga treća lica mogu kontaktirati Ombudsmana – spoljnog, neutralnog advokata cr. Carsten Thiel von Herff-a. Ako želite, možete se i anonimno obratiti kancelariji ombudsmana.
Kontakti kancelarije ombudsmana:

Kontakt kancelarije ombudsmana (po želji anonimno):

Telefon:

· 0080066283762 bez naplate sa fiksnih telefona u sledećim zemljama · +49521 55733300 uz naplatu sa svih fiksnih i mobilnih mreža širom sveta

E-Mail: ct@thielvonherff.de

Online: https://report-tvh.com/

Dodatne informacije o kancelariji ombudsmana:

Više informacija o ombudsmanu, opcijama za kontakt i procesu prijavljivanja možete pronaći u odeljku „Pročitajte više“ i u kodeksu ponašanja za dobavljače. Ombudsman je dužan da čuva poverljivost. Ombudsman proverava primljene informacije i prosleđuje ih EGGER-u samo uz izričitu saglasnost osobe koja je tu informaciju pružila. Ombudsman i EGGER će čuvati poverljivost identiteta uzbunjivača.

Više