1. Ukratko o zaštiti podataka

Opšta uputstva

U ovom uputstvu dajemo jednostavan pregled svega što se tiče vaših ličnih podataka kada posetite ovu internet stranicu. Ličnim podacima se smatraju svi podaci kojima se može utvrditi vaš identitet. Detaljnije informacije o zaštiti podataka možete pronaći u nastavku, u našoj izjavi o zaštiti podataka.

Prikupljanje podataka na ovoj internet stranici

Ko je nadležan za prikupljanje podataka na ovoj internet stranici?
Obradu podataka na ovoj internet stranici sprovodi operater internet stranice. Podatke za kontakt možete naći u oznaci izdavača ove internet stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?
Jedan od načina prikupljanja vaših podataka je kroz vaš lični unos podataka. To, na primer, mogu da budu podaci koje upisujete u obrazac za kontakt.
Druge podatke prikupljaju naši IT sistemi automatski ili uz vašu saglasnost prilikom vaše posete internet stranici. Tu se uglavnom radi o tehničkim podacima (npr. internet pretraživač, operativni sistem ili vreme pregleda stranice). Ti podaci se prikupljaju automatski čim otvorite ovu internet stranicu.

Kako koristimo vaše podatke?
Deo podataka prikupljamo kako bi se obezbedilo besprekorno korišćenje internet stranice. Postoje i podaci koji se mogu koristiti za analizu vaših navika kao korisnika.

Koja su vaša prava u pogledu vaših podataka?
Imate pravo da u bilo kom trenutku besplatno dobijete informacije o izvoru, primaocu i svrsi vaših sačuvanih ličnih podataka. Isto tako imate pravo da zatražite ispravke ili brisanje podataka. Ako ste dali svoju saglasnost za obradu podataka, tu saglasnost možete u svakom trenutku da povučete. Isto tako imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim okolnostima. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka, u bilo kom trenutku možete da nam se obratite na adresu navedenu u oznaci izdavača.

Analitički alati i alati trećih strana
Tokom vaše posete ovoj internet stranici moguća je statistička analiza vaših navika pretraživanja. To se uglavnom sprovodi uz pomoć takozvanih programa za analizu.

Detaljnije informacije o ovim programima za analizu možete naći u našoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opšte napomene i obavezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno pristupaju zaštiti vaših ličnih podataka. Čuvamo poverljivost vaših ličnih podataka u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu internet stranicu prikupljaju se razni lični podaci. Lični podaci su podaci kojima se može utvrditi vaš identitet. U ovoj izjavi o zaštiti podataka objašnjeno je koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo. Takođe je objašnjeno na koji način se to radi i u koju svrhu.

Treba istaći da su prilikom prenosa podataka na internetu (npr. prilikom komunikacije elektronskom poštom) mogući propusti u bezbednosti. Nije moguća potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana.

Napomena o nadležnom organu

The data controller for this website is:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Tel.: +43 50 600-0
E-mail: sc@egger.com

Nadležni organ je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajednički s drugim osobama određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka (npr. imena, elektronske adrese, itd.).

Zakonom propisani službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Tel.: +43 50 600 -0
E-mail: privacy@egger.com

Napomena o prenosu podataka u SAD

Na našoj stranici se između ostalog nalaze i alati kompanija sa sedištem u SAD. Kada su ti alati aktivni, moguće je da se vaši lični podaci prenose na američke servere ovih kompanija. Napominjemo da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka u EU. Američke kompanije su obavezne da predaju lične podatke nadležnim organima bezbednosti, a vi kao ispitanik niste u mogućnosti da protiv toga preuzmete pravne korake. Zato nije moguće isključiti da će američki državni organi (npr. obaveštajne službe) obrađivati, procenjivati i trajno čuvati vaše podatke koji se nalaze na američkim serverima u svrhu nadzora i praćenja. Mi nemamo nikakav uticaj na takve postupke obrade.

Povlačenje saglasnosti za obradu podataka

Mnogi procesi obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu saglasnost. Saglasnost koju ste već dali možete u svakom trenutku da povučete. Povlačenje ne utiče na zakonitost obrade podataka sprovedene do trenutka opoziva.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u pojedinim slučajevima i prigovora na direktan marketing (čl. 21 Direktive o zaštiti ličnih podataka GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJI NA ČL. 6 ST. 1 TAČKA E ILI F GDPR, NA OSNOVU SVOJE POSEBNE SITUACIJE U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO DA ULOŽITE PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA; OVO VAŽI I ZA IZRADU PROFILA KOJA SE ZASNIVA NA OVIM ODREDBAMA. PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA SE MOŽE PRONAĆI U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE, OSIM AKO MOŽEMO POKAZATI UVERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU PODATAKA KOJI IMAJU PREDNOST PRED VAŠIM INTERESIMA, PRAVIMA I SLOBODAMA ILI AKO SE OBRADA PODATAKA SPROVODI U SVRHU PODNOŠENJA, OSTVARIVANJA ILI ODBRANE PRAVNIH ZAHTEVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21 ST. 1 GDPR).

AKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRAĐUJU ZA POTREBE DIREKTNOG MARKETINGA, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO DA ULOŽITE PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA ZA POTREBE TAKVOG MARKETINGA. OVO VAŽI I ZA IZRADU PROFILA U MERI U KOJOJ JE POVEZANA S TAKVIM DIREKTNIM MARKETINGOM. AKO SE PROTIVITE TAKVOJ OBRADI PODATAKA, VAŠI LIČNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR ZASNOVAN NA ČL. 21 ST. 2 GDPR).

Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja odredbi GDPR-a, korisnici imaju pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu, naročito u državi članici u kojoj imaju boravište, mesto rada ili u kojoj je došlo do navodnog kršenja odredbi. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje ni jedan drugi upravni ili pravni lek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na podatke koje automatski obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti ili tokom ispunjavanja ugovora, a koji se predaju vama ili trećim licima u uobičajenom, kompjuterski čitljivom formatu. Ako zatražite direktan prenos podataka od drugog rukovodioca obrade, to će se sprovesti samo ako je to tehnički izvodljivo.

SSL ili TLS enkripcija

Internet stranica koristi SSL ili TLS enkripciju za sigurnost i zaštitu prenosa poverljivih sadržaja poput porudžbina ili upita koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifrovanu vezu možete da prepoznate po činjenici da se u pretraživaču adresa menja iz "http://" u "https://" , kao i po simbolu katanca u traci pretraživača.
Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu da čitaju podatke koje nam prenosite.

Šifrovane transakcije plaćanja na ovoj internet stranici, naročito na MyEGGER stranici

Ako nakon sklapanja ugovora koji uključuju trošak postoji obaveza da nam dostavite vaše podatke za plaćanje (npr. broj računa u slučaju odobrenja direktne naplate), ovakvi podaci su neophodni za obradu plaćanja.

Transakcije plaćanja putem uobičajenih načina plaćanja (Visa/MasterCard, direktna naplata) sprovode se isključivo preko šifrovane SSL ili TLS veze. Šifrovanu vezu možete da prepoznate po činjenici da se u pretraživaču adresa menja iz "http://" u "https://" , kao i po simbolu katanca u traci pretraživača.

Kada je komunikacija šifrovana, treća lica ne mogu da čitaju vaše podatke za plaćanje koje nam prenosite.

Informacije, brisanje i ispravka

U okviru važećih zakonskih odredbi u svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o vašim sačuvanim ličnim podacima, njihovom izvoru i primaocu, odnosno svrsi obrade podataka i eventualnom pravu na ispravku ili brisanje tih podataka. S nama uvek možete da uspostavite kontakt na adresama navedenim u oznaci izdavača - kako u pogledu informacija, brisanja i ispravke, tako i sa daljim pitanjima o ličnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka. S nama možete uvek da uspostavite kontakt na adresama navedenim u oznaci izdavača. Pravo na ograničenje obrade postoji u sledećim slučajevima:

 • Ako osporavate tačnost vaših ličnih podataka koje imamo, obično će nam trebati nešto vremena da to proverimo. Tokom provere podataka imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka.
 • Ako su se vaši lični podaci obrađivali ili se obrađuju protivzakonito, umesto brisanja podataka možete da zatražite ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam vaši lični podaci više ne trebaju, ipak vama trebaju radi ostvarivanja, odbrane ili sprovođenja pravnih zahteva, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka umesto njihovog brisanja.
 • Ako ste podneli pritužbu na osnovu čl. 21 st. 1 GDPR, moramo da uskladimo vaše i naše interese. Tako dok se ne utvrdi čiji interesi prevladavaju, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka.
 • Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci se mogu čuvati, ali se mogu obrađivati samo uz vašu saglasnost ili u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica, ili pak zbog važnog javnog interesa Evropske unije ili zemlje članice.

Prigovor na elektronske poruke reklamnog karaktera

S ovim se ulaže prigovor u pogledu korišćenja podataka za kontakt koji su objavljeni u okviru obaveze navođenja oznake izdavača za prenos oglašavanja i informativnih materijala koji nisu izričito zatraženi. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo na preuzimanje pravne radnje u slučaju neželjenog slanja reklamnih materijala i oglasa, na primer kroz neželjenu e-poštu (spam).

3. Prikupljanje podataka na ovoj internet stranici

Kolačići

Naša internet stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se čuvaju privremeno, dok traje povezivanje (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) na vašem krajnjem uređaju. Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vaše posete stranici. Trajni kolačići ostaju sačuvani na vašem krajnjem uređaju dok ih sami ne obrišete ili dok ih vaš pretraživač automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima kada dođete na našu stranicu, na vašem krajnjem uređaju se mogu sačuvati i kolačići trećih strana (kolačići trećih strana). Oni nam omogućavaju korišćenje određenih usluga trećih kompanija (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).
Kolačići imaju razne funkcije. Mnogi kolačići su u tehničkom smislu neophodni, jer bez njih ne bi bilo određenih funkcionalnosti internet stranice (npr. funkcija korpe ili prikazivanje videa). Drugi se kolačići koriste za ocenu navika korisnika ili za oglašavanje.
Kolačići koji su potrebni za odvijanje procesa elektronske komunikacije (neophodni kolačići) ili za obezbeđivanje određenih funkcija koje ste zatražili (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju korpe) ili za optimizaciju internet stranice (npr. kolačići za merenje publike na stranici) čuvaju se prema čl. 6 st. 1 tačka f GDPR, osim ako je naveden neki drugi pravni osnov. Operater internet stranice ima legitiman interes za čuvanje kolačića u svrhu obezbeđenja tehnički besprekornog i optimizovanog pružanja svojih usluga. Ako je zatražena saglasnost za čuvanje kolačića, čuvanje tih kolačića je zasnovano isključivo na toj saglasnosti (čl. 6 st. 1 tačka a GDPR); saglasnost se može u svakom trenutku povući.

Svoj pretraživač možete podesiti tako da dobijete informaciju o postavljanju kolačića i dozvolite samo kolačiće u pojedinačnim slučajevima, da isključite prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšteno i da aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Ako se kolačići deaktiviraju, može doći do ograničene funkcionalnosti ove internet stranice.

Ako treće kompanije koriste kolačiće ili se oni koriste radi analize, o tome ćemo vas posebno obavestiti u okviru ove izjave o zaštiti podataka i po potrebi ćemo zatražiti vašu saglasnost.

Saglasnost za kolačiće s uslugom Cookiebot

Na našoj internet stranici se ponovo učitava online usluga kompanije Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danska (u daljnjem tekstu:cookiebot.com).

Ove podatke koristimo kako bismo osigurali punu funkcionalnost naše internet stranice. U tom kontekstu je moguće da će vaš pretraživač prenositi lične podatke u cookiebot.com. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Legitimni interes je besprekorno funkcionisanje internet stranice. Podaci se brišu čim je ispunjena svrha njihovog prikupljanja. Dodatne podatke o postupanju prenetim podacima molimo pogledajte u izjavi o zaštiti podataka cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Možete da sprečite da cookiebot.com prikuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete deaktivirati izvršenje komandnog koda u vašem pretraživaču ili tako da u pretraživaču instalirate blokadu naredbe (script blocker).

Ugorovo o obradi narudžbina

Sklopili smo ugovor sa kompanijom Cybot o obradi narudžbina. Takav ugovor je propisan zakonom o zaštiti podataka, a osigurava da će Cybot obrađivati lične podatke posetilaca naše internet stranice samo u skladu s našim uputstvima i u skladu sa GDPR.

Datoteke dnevnika servera

Pružilac usluge internet stranice automatski prikuplja i čuva informacije u takozvane datoteke dnevnika servera, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. To su informacije o:

 • vrsti i verziji pretraživača
 • operativnom sistemu koji se koristi
 • URL posrednika
 • ime pristupnog računarskog servera
 • vreme zahteva servera
 • IP adresi

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje tih podataka je zasnovano na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za tehnički besprekoran prikaz i optimizaciju svoje internet stranice - u tu svrhu moraju da se beleže datoteke dnevnika servera. Datoteke dnevnika servera čuvaju se 14 dana.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upite putem kontakt obrasca, mi ćemo sačuvati podatke o vama sadržane u obrascu za upit - uključujući kontakt podatke koje ste uneli u taj obrazac - radi obrade upita i u slučaju dodatnih upita. Ove podatke ne prosleđujemo dalje bez vaše saglasnosti.

Obrada ovih podataka se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka b GDPR ako se vaš zahtev odnosi na ispunjenje ugovora ili ako je potreban za sprovođenje predugovornih mera. U svim ostalim slučajevima obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu da efikasno rešimo zahteve koje primamo (čl. 6 st. 1 tačka f GDPR) ili na vašoj saglasnosti (čl. 6 st. 1 tačka a GDPR) ako je zatražena.
Podatke koje ste uneli u obrazac za kontakt zadržaćemo sve dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete svoju saglasnost za njihovo čuvanje ili do trenutka kada više ne postoji svrha za čuvanje podataka (npr. nakon što smo završili obradu vašeg upita). Obavezne zakonske odredbe - naročito vremenski rok za čuvanje podataka - ostaju nepromenjeni.

Upit putem elektronske pošte, telefona ili telefaksa

Ako nam se obratite elektronskom poštom, telefonski ili telefaksom, mi ćemo sačuvati vaš upit zajedno sa svim ličnim podacima koje on sadrži (ime i prezime, upit) i obraditi ga kako bismo rešili vaš zahtev. Ove podatke ne prosleđujemo bez vaše saglasnosti.
Obrada ovih podataka se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka b GDPR ako se vaš zahtev odnosi na izvršenje ugovora ili ako je to neophodno za sprovođenje predugovornih mera. U svim ostalim slučajevima obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu da efikasno rešimo zahteve koje primamo (čl. 6 st. 1 tačka f GDPR) ili na vašoj saglasnosti (čl. 6 st. 1 tačka a GDPR) ako je zatražena.

Informacije koje nam šaljete zadržaćemo dok ne zatražite da ih izbrišemo, povučete saglasnost za njihovo čuvanje ili dok ne prestane svrha čuvanja podataka (npr. nakon što završimo obradu vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe - naročito vremenski rok zadržavanja podataka - ostaju nepromenjeni.

Prijava na EGGER portal za kupce na ovoj internet stranici

Na ovoj stranici možete da se prijavite za korišćenje dodatnih funkcija. Podaci uneti u tu svrhu koriste se samo za korišćenje odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se prijavili. Podaci koji su prilikom prijave zatraženi kao obavezni moraju biti uneti u potpunosti. U suprotnom će prijava biti odbijena.

U slučaju bitnih promena - kao što su promene obima ponude ili u slučaju tehničko neophodnih promena - poslaćemo relevantno obaveštenje na adresu elektronske pošte koju ste uneli prilikom prijavljivanja.

Podaci uneti u prijavu se obrađuju u svrhu ostvarivanja korisničkog odnosa uspostavljenog prijavom i - ako je potrebno - radi sastavljanja dodatnih ugovora (čl. 6 st. 1 tačka b GDPR). Podatke prikupljene tokom registracije ćemo čuvati sve dok ste prijavljeni na ovoj internet lokaciji, nakon čega ćemo ih izbrisati. Zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromenjeni.

4. Društvene mreže

Dodatni programi za društvene mreže sa rešenjem Shariff

Na ovoj mrežnoj stranici se koriste dodatni programi sa društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Ovakve dodatne programe obično možete prepoznati po logotipu društvene mreže. Kako bismo osigurali zaštitu podataka na ovoj mrežnoj stranici, dodatne programe koristimo samo uz takozvano "Schariff" rešenje. Ova aplikacija sprečava da dodatni programi integrisani na ovoj stranici prenose podatke pružaocu usluga prilikom vaše prve posete stranici.

Direktna veza sa serverom pružaoca usluga uspostavlja se samo kada aktivirate odgovarajući dodatni program klikom na dugme (saglasnost). Čim aktivirate dodatni program, pružalac usluga dobija informaciju da ste posetili ovu internet stranicu sa vašom IP adresom. Ako ste istovremeno prijavljeni na svoj nalog na društvenoj mreži (npr. Facebook), vaš pružalac usluga može vašu posetu ovoj internet stranici da pripiše vašem nalogu.

Aktiviranje dodatnog programa predstavlja saglasnost u smislu člana 6. stav. 1 tačka a GDPR. Ovu saglasnost možete povući bilo kada u budućnosti.

Dodatni programi društvene mreže Facebook (lajkovi i tasteri za deljenje)

Na ovoj internet stranici su integrisani dodatni programi društvene mreže Facebook. Pružalac te usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Ali, kako navodi Facebook, prikupljeni podaci se prenose u Sjedinjene Države i druge treće zemlje.

Dodatne programe Facebooka možete prepoznati po logotipu Facebooka ili tipki "Like" na ovoj mrežnoj stranici. Pregled Facebook dodatnih programa možete naći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_UK.

Kada posetite ovu internet stranicu, preko dodatnog programa uspostavlja se direktna veza između vašeg pretraživača i Facebook servera. Pri tome Facebook prima informaciju da ste posetili ovu internet stranicu sa vašom IP adresom. Ako kliknete na Facebook-ovo dugme "Like" dok ste prijavljeni na svoj Facebook korisnički nalog, sadržaj ove mrežne stranice možete povezati sa svojim Facebook profilom. Ovo Facebook-u omogućava da vašu posetu ovoj internet stranici poveže s vašim korisničkim nalogom. Napominjemo da mi kao pružalac usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Facebook koristi. Za više informacija vas upućujemo na Facebookovu izjavu o zaštiti podataka na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite da omogućite Facebook-u da poveže vašu posetu ovoj internet stranici s vašim Facebook korisničkim nalogom, molimo da se odjavite sa svog Facebook korisničkog naloga.

Korišćenje dodatnih programa Facebooka zasniva se na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući. Naša kompanija ima profil na Facebooku. Pružalac te usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema navodima Facebooka, prikupljeni podaci se prenose u SAD i u druge treće zemlje.

Sa Facebook-om smo sklopili ugovor o zajedničkoj obradi podataka (Dodatak ugovoru o rukovodiocu obrade). U tom ugovoru se utvrđuje za koje postupke obrade podataka smo odgovorni mi ili Facebook kada posetite našu Facebook stranicu. Ovaj ugovor možete videti na sledećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Postavke oglašavanja možete samostalno da prilagodite na svom nalogu. Da biste to uradili, kliknite na sledeći link i prijavite se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dodatni program društvene mreže Instagram

Na ovoj internet stranici integrisani su dodatni programi usluge Instagram. Ove funkcije nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram nalog, možete povezati sadržaj ove stranice sa svojim Instagram profilom klikom na dugme Instagram. Ovo omogućava Instagramu da poveže vašu posetu ovoj internet stranici sa vašim nalogom. Napominjemo da mi kao pružaoci usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenetih podataka niti o tome kako ih Instagram koristi.

Čuvanje i analiza podataka zasniva se na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako se zatraži odgovarajuća saglasnost, obrada podataka vrši se isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući. Za više informacija vas upućujemo na izjavu o zaštiti podataka Instagrama na: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Dodatni program društvene mreže LinkedIn

Ova internet stranica koristi funkcije društvene mreže LinkedIn. Pružalac usluga je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD.

Pri svakoj poseti ove internet stranice koja sadrži funkcije LinkedIn uspostavlja se veza sa serverima LinkedIn-a. LinkedIn će biti informisan da ste posetili ovu internet stranicu sa vašom IP adresom. Ako kliknete na dugme „Preporuči“, a prijavljeni ste na svoj LinkedIn nalog, LinkedIn može povezati vašu posetu ovoj internet stranici sa vama i vašim nalogom. Napominjemo da mi kao pružaoci usluga stranica ne znamo ništa o sadržaju prenetih podataka niti o tome kako ih LinkedIn koristi.

Korišćenje dodatnog programa LinkedIn-a se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Više informacija možete naći u izjavi o zaštiti podataka LinkedIn-a na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Dodatni program mreže XING

Ova internet stranica koristi funkcije mreže XING. Pružalac usluga je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka.

Prilikom svake posete nekoj od naših stranica koje sadrže funkciju XING uspostavlja se veza sa serverima XINGa. Nemamo saznanja da se u tom procesu čuvaju lični podaci.

Posebno se ne čuvaju IP adrese i ne ocenjuju se navike korisnika.
Čuvanje i analiza podataka se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i ikoni Share mreže XING možete naći u XING izjavi o zaštiti podataka na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Dodatni program društvene mreže Pinterest

Na ovoj internet stranici koristimo dodatne programe društvene mreže Pinterest, kojom upravlja Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Prilikom svake posete ove internet stranice koja sadrži takav dodatni program, vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Pinterest-a. Dodatni program prenosi datoteke dnevnika na server Pinterest-a u SAD-u. Ovaj dnevnik može sadržati vašu IP adresu, adrese internet stranica koje ste posetili, a koje takođe sadrže Pinterest funkcije, tip pretraživača i njegova podešavanja, datum i vreme zahteva, način na koji koristite Pinterest i kolačiće.

Čuvanje i analiza podataka se vrši na osnovu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Dodatne informacije o svrsi, pokrivenosti i daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Pinterest-a, kao i vaša prava u vezi s tim i mogućnosti privatnosti mogu se naći u podacima o zaštiti podataka na Pinterest-u: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analitički alati i oglašavanje

Google Analytics

Ova internet stranica koristi funkcije servisa za analizu Google Analytics. Pružalac usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućava operateru internet stranice da analizira navike posetilaca internet stranice. Pri tome operater internet stranice dobija razne podatke o korišćenju, poput pregleda stranice, trajanja poseta stranici, korišćenih operativnih sistema i poreklu korisnika. Google može sažeti ove podatke u profil koji se pridružuje pojedinačnom korisniku ili njegovom krajnjem uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućavaju identifikaciju korisnika kako bi analizirale njihove navike (npr. kolačiće ili prikupljanje informacija o uređaju u svrhu identifikacije i praćenja, tzv. device fingerprinting). Informacije koje Google prikuplja o vašoj upotrebi ove internet stranice obično se prenose na Google-ov server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvaju.

Korišćenje ovog analitičkog alata zasniva se na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za analizu navika korisnika kako bi optimizovao ponudu na svojoj internet stranici i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Anonimizacija IP-a
Na ovoj internet stranici smo aktivirali funkciju anonimizacije IP adrese. To znači da će Google skratiti Vašu IP adresu u državama članicama EU ili u drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o Evropskom privrednom prostoru pre nego što je pošalje u SAD. Samo će u izuzetnim slučajevima potpuna IP adresa biti preneta na Google server u SAD i tamo biti skraćena. Google će koristiti ove informacije u ime operatera ove internet stranice u svrhu procene vaše upotrebe internet stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima internet stranice i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnošću internet stranice i upotrebom Interneta. IP adresa koja se šalje sa vašeg pretraživača u sklopu Google Analytics-a se neće spajati s drugim Google podacima.

Dodatni program pretraživača
Možete sprečiti da Google prikuplja i obrađuje vaše podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatni program pretraživača koji je dostupan na ovom linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Više informacija o postupanju sa korisničkim podacima u Google Analytics možete pronaći u Google-ovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obrada narudžbina
Sklopili smo ugovor sa Google-om o obradi narudžbina i prilikom korišćenja Google Analytics-a u potpunosti primenjujemo stroge uslove nemačkih nadležnih organa za zaštitu podataka.

Demografski podaci u Google Analytics
Ova internet stranica koristi funkciju "demografski podaci" iz Google Analytics-a kako bi posetiocima internet stranice prikazala odgovarajuće oglase u okviru Google mreže oglašavanja. Ovo omogućava sastavljanje izveštaja koji sadrže podatke o dobu, polu i interesima posetioca stranice. Ovi podaci potiču iz Google oglašavanja na osnovu interesa i iz podataka o posetiocima dobijenih od spoljnih pružalaca usluga. Ovi podaci se ne mogu pripisati određenoj osobi. Ovu funkciju u svakom trenutku možete da deaktivirate preko podešavanja oglasa u svom Google korisničkom nalogu, ili možete uopšteno da zabranite da Google Analytics prikuplja vaše podatke, kako je opisano u poglavlju "prigovor prikupljanju podataka".

Vremenski rok čuvanja podataka
Podaci koje Google skladišti na nivou korisnika i na nivou događaja koji su povezani sa kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID korisnika) ili ID oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, ID oglašavanja za Android) će biti pretvoreni u anonimne ili će se izbrisati nakon 14 meseci. Detalje o tome možete pronaći na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Ova internet stranica koristi Hotjar. Pružalac usluge je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (internet stranica: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alat koji se koristi za analizu vaših korisničkih navika na ovoj internet stranici. Hotjar između ostalog omogućava praćenje kretanja vašeg miša, pomeranja na stranici i klikova. Hotjar takođe može da odredi koliko dugo ste sa kursorom miša zadržali na određenom mestu. Pomoću ovih informacija Hotjar kreira takozvane toplotne mape, koje se mogu koristiti kako bi se odredilo koja područja internet stranice posetioci najviše vole da posećuju.

Osim toga možemo da utvrdimo koliko dugo ste se zadržali na stranici i kada ste je napustili. Isto tako možemo da utvrdimo u kojem trenutku ste odustali od unosa podataka u obrazac za kontakt (takozvani konverzijski levak).
Pored ovoga, Hotjar se može koristiti za dobijanje direktne povratne informacije od posetilaca internet stranice. Ova funkcija služi operateru internet stranice za poboljšanje ponude na stranici.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućavaju raspoznavanje korisnika u svrhu analiziranja navika korisnika (npr. kolačići ili prikupljanje informacija o uređaju u svrhu njegove identifikacije i praćenja, tzv. device fingerprinting).

Korišćenje ovog analitičkog alata se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater mrežne stranice ima legitiman interes za analizu navika korisnika, kako bi optimizovao ponudu na svojoj internet stranici i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Onemogući Hotjar
Želite da deaktivirate prikupljanje podataka kroz Hotjar, kliknite na sledeći link i pratite uputstva koja su tamo navedena: https://www.hotjar.com/opt-out
Imajte na umu da Hotjar mora da se onemogući odvojeno na svakom pretraživaču ili krajnjem uređaju. Više informacija o Hotjaru i podacima koje prikuplja potražite u Hotjar pravilima o zaštiti privatnosti na sledećem linku: https://www.hotjar.com/privacy

Ugovor o obradi narudžbina
Sklopili smo ugovor sa Hotjarom o obradi narudžbina radi implementacije strogih evropskih propisa o zaštiti podataka.

Google Ads

Operater ove internet stranice koristi Google Ads. Google Ads je program online oglašavanja kompanije Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućava da prikazujemo oglase na Google pretrazi ili na nezavisnim internet stranicama kada korisnik u Google ukuca određene termine za pretragu (ciljanje na ključne reči). Pored toga, ciljani oglasi se mogu prikazivati na osnovu korisničkih podataka dostupnih na Google-u (npr. podataka o lokaciji i interesovanjima) (ciljanje ciljne grupe). Kao operater internet stranice, možemo da kvantifikujemo ove podatke, na primer, analizirajući pretrage koje reči su pokrenule naše oglase i koliko oglasa je podstaklo korisnike da kliknu.

Korišćenje Google Ads se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je efikasnije moguće.

Google AdSense (nije personalizovan)

Ova internet stranica koristi Google AdSense, uslugu za integrisanje oglasa. Pružalac usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense koristimo u "nepersonalizovanom" načinu rada. Za razliku od personalizovanog načina rada, prikaz oglasa nije zasnovan na vašim prethodnim korisničkim navikama i ne kreira se vaš korisnički profil. Umesto toga se prilikom odabira oglasa koriste takozvane "kontekstualne informacije". Na taj način se oglasi koje odaberete zasnivaju, na primer, na vašoj lokaciji, sadržaju internet stranice koju posećujete ili rečima koje trenutno tražite. Opširnije o razlikama između personalizovanog i nepersonalizovanog ciljanja s Google AdSense pročitajte na: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Napominjemo da se kolačići ili slične tehnologije raspoznavanja (npr. device fingerprinting) mogu koristiti i kada se Google AdSense koristite u nepersonalizovanom načinu rada. Kako navodi Google, one se koriste radi borbe protiv prevara i zloupotreba.
Korišćenje AdSense-a se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je moguće efikasnije. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Sopstvene postavke oglašavanja možete nezavisno podesiti u svom korisničkom nalogu. Da biste to učinili, kliknite na sledeći link i prijavite se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Više informacija o tehnologijama Google oglašavanja možete pronaći ovde: https://policies.google.com/technologies/adshttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Ova internet stranica koristi funkcije Google Analytics Remarketing. Pružalac usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira navike korisnika na našoj internet stranici (npr. klikovi na određene proizvode) kako bi vas kao korisnika svrstao u odgovarajuću ciljnu grupu oglašavanja, a zatim vam pokazao odgovarajuće reklamne poruke (remarketing ili ponovno ciljanje) prilikom posete drugim online ponudama.

Osim toga, ciljne grupe za oglašavanje koje određuje Google Remarketing mogu biti povezane sa Google-ovim funkcijama za više uređaja. Tako se personalizovane reklamne poruke koje su prilagođene vašim interesovanjima na jednom krajnjem uređaju (npr. mobilni telefon), u zavisnosti od prethodne upotrebe stranice i navika pretraživanja, mogu prikazivati na ostalim krajnjim uređajima (npr. tabletu ili ličnom računaru).
Ako imate Google nalog, možete da pošaljete prigovor o personalizovanom oglašavanju na sledećem linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Korišćenje Google Remarketing funkcije je zasnovan na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes da svoje usluge i proizvode plasira što je moguće efikasnije. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Više informacija i odredbe o zaštiti podataka možete naći u Google-ovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Conversion Tracking

Ova internet stranica koristi Google Conversion Tracking. Pružalac usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Alat Google Conversion Tracking omogućava Google-u i nama da vidimo da li je korisnik preuzeo određene korake. Na primer, možemo da proverimo na koje dugme na našoj internet stranici i koliko često su korisnici kliknuli, odnosno koji su proizvodi često pregledani ili kupljeni. Ovi podaci se koriste za sastavljanje statistike konverzije. Na taj način saznajemo koliki je ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su korake preuzeli. Pri tome ne primamo nikakve podatke s kojima bismo mogli da otkrijemo identitet korisnika. Sam Google u svrhu identifikacije koristi kolačiće ili slične tehnologije raspoznavanja.

Korišćenje alata Google Conversion Tracking se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes da analizira navike korisnika kako bi optimizovao ponudu i oglase na svojoj internet stranici. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.
Više informacija o Google Conversion Tracking možete naći u Google-ovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook Pixel

Ova internet stranica se koristi za merenje konverzije Facebook-ovog piksela za ponašanje korisnika. Pružalac ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema navodima Facebook-a, prikupljeni podaci prenose se i u SAD i u druge treće zemlje.

Na ovaj način se mogu pratiti navike posetilaca stranica nakon što su klikom na oglas Facebook-a bili preusmereni na internet stranicu pružaoca usluga. Ovo omogućava ocenjivanje efikasnosti oglasa na Facebook-u u cilju statistike i istraživanja tržišta, odnosno optimizaciju budućih mera oglašavanja.

Za nas kao operatera ove internet stranice podaci se prikupljaju anonimno i mi ne možemo da izvedemo nikakve zaključke o identitetu korisnika. Ipak, Facebook čuva i obrađuje ove podatke, tako da je moguće povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom, pa Facebook može da koristi te podatke za svoje sopstveno oglašavanje u skladu sa Facebook smernicom o podacima Facebook Data Policy. Ovo Facebook-u omogućava oglašavanje na svojim stranicama, kao i van Facebook-a. Mi kao operater stranice ne možemo da utičemo na ovakvo korišćenje podataka.

Korišćenje Facebook Pixel funkcije se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za efikasno oglašavanje, uključujući i oglašavanje na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Dodatne informacije o zaštiti sopstvene privatnosti možete pronaći u Facebook-ovim informacijama o zaštiti podataka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Isto tako možete da deaktivirate funkciju remarketinga "Custom Audiences" u podešavanjima oglašavanja na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, morate da budete prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook korisnički nalog, Facebook-ovo oglašavanje se zasniva na korišćenju internet stranica, koje možete da onemogućite na internet stranici Evropskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Ova internet stranica koristi Insight tag sa LinkedIna. Pružalac ove usluge je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka kroz LinkedIn Tag
Uz pomoć LinkedIn Insight Taga dobijamo informacije o posetiocima naše internet stranice. Ako je posetilac internet stranice prijavljen na LinkedIn, možemo, između ostalog, da analiziramo ključne informacije o profesiji posetioca naše internet stranice (npr. nivo karijere, veličina kompanije, država, lokacija, preduzeće i naziv mesta) i da bolje prilagodimo našu internet stranicu za određene ciljne grupe. Takođe, pomoću LinkedIn Insight Tagova možemo da merimo da li posetioci obavljaju kupovinu ili preuzimaju neke druge radnje (merenje konverzije) na našoj internet stranici. Merenje konverzije može da se sprovede i na više uređaja (npr. sa ličnog računara na tablet). LinkedIn Insight Tag nudi i funkciju promene ciljne publike, koja nam omogućava da ciljane oglase koji se ne nalaze na našoj stranici prikažemo posetiocima naše internet stranice. Kako navodi LinkedIn, pri tome se ne utvrđuje identitet primaoca oglasa.I sam LinkedIn prikuplja takozvane datoteke dnevnika (URL, URL posrednika, IP adrese, svojstva uređaja i pretraživača i vreme pristupa). IP adrese se skraćuju ili (ako se koriste za pristup članovima LinkedIna na više uređaja) pseudonimizuju. LinkedIn nakon sedam dana briše direktne identifikatore članova LinkedIn-a. Preostali pseudonimizovani podaci se brišu u roku od 180 dana.Podatke koje je prikupio LinkedIn mi kao operater stranice ne možemo da povežemo s određenim osobama. LinkedIn će sačuvati prikupljene lične podatke posetilaca internet stranice na svojim serverima u SAD i koristiće ih u kontekstu sopstvenog oglašavanja. Opširnije o tome pročitajte u izjavi o zaštiti podataka LinkedIn-a na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravni osnov
Korišćenje LinkedIn Insight-a se zasniva se na čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Operater internet stranice ima legitiman interes za efikasno oglašavanje, uključujući i oglašavanje na društvenim mrežama. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost (npr. saglasnost za čuvanje kolačića), obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući. Prenos podataka u SAD se zasniva na standardnim ugovornim odredbama Komisije EU. Pojedinosti možete pronaći ovde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor na korišćenje LinkedIn Insight Taga
Prigovor na analizu navika korisnika i ciljano oglašavanje od strane LinkedIna možete uložiti na ovom linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.Osim toga, članovi LinkedIn-a mogu da upravljaju načinom korišćenja njihovih ličnih podataka u svrhe oglašavanja u podešavanjima korisničkog naloga. Da biste izbegli povezivanje podataka prikupljenih na našoj internet stranici sa vašim LinkedIn nalogom, morate da se odjavite sa svog LinkedIn naloga pre nego što posetite našu internet stranicu.

Sklapanje ugovora o obradi narudžbina
Sklopili smo ugovor sa LinkedIn-om o obradi narudžbina.

Qualtrics

U kontekstu upravljanja iskustvima kupaca, osmišljavanja diskusija kao i primene i analize anketa, koristimo uslugu Qualtrics koju pruža Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, United States. Podaci se na platformu Qualtrics prenose u 256-bitnom TLS / SSL šifriranju i u potpunosti su pseudonimizovani.
Podaci se neće prosleđivati niti prenositi trećim licima i biće izbrisani nakon što se ispuni njihova svrha. Saglasnost za prikupljanje, prenos i obradu podataka može se opozvati u bilo kom trenutku. Dodatne informacije o zaštiti podataka na platformi Qualtrics mogu se pronaći ovde: https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Ako ne želite da Qualtrics obrađuje vaše podatke, molimo da ne učestvujete u našim anketama.

Pored standardnih ugovornih klauzula i sporazuma o obradi narudžbi, s Qualtricsom smo zaključili i dalekosežne propise o zaštiti podataka. Vaši podaci će se čuvati unutar EU. Ipak, uprkos postojećoj zaštiti podataka i merama bezbednosti podataka u vezi s njihovom obradom postoje potencijalni rizici koji se trenutno ne mogu u potpunosti isključiti. To su posebno sledeći rizici:

 • Microsoft bi mogao da obrađuje vaše lične podatke izvan stvarne svrhe ispunjenja narudžbe i mogu ih dobiti treće strane.
 • Moguće je da prema Qualtricsu nećete moći na održiv način ostvariti svoja prava na pristup podacima.

6. Bilten

Podaci za primanje biltena

Ako želite da primate bilten koji se nudi na internet stranici, potrebna nam je vaša adresa elektronske pošte, kao i informacije pomoću kojih možemo da proverimo da li ste vlasnik navedene adrese elektronske pošte i da li pristajete da vam šaljemo bilten. Dodatni podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju na dobrovoljnoj bazi. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Podaci uneti u obrazac prijave za bilten obrađuju se isključivo na osnovu vaše saglasnosti (čl. 6 st. 1 tačka a GDP). U svakom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za čuvanje podataka, adrese elektronske pošte i njihovo korišćenje za slanje biltena, na primer preko linka "Unsubscribe" (otkaži pretplatu) unutar biltena. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost već sprovedenih postupaka obrade podataka.

Podaci koje ste nam dali u svrhu primanja biltena ostaju sačuvani kod nas ili kod pružaoca usluge biltena sve dok ne otkažete pretplatu na bilten. Kada otkažete pretplatu, podaci će biti obrisani sa liste za slanje biltena. Ovo neće uticati na podatke koje smo sačuvali u druge svrhe.

Nakon što ste otkazali primanje biltena, vaša adresa elektronske pošte će po potrebi biti sačuvana na crnoj listi kod nas ili kod pružaoca usluge biltena, kako bi se sprečilo buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo za ovu svrhu i neće se spajati sa drugim podacima. Ovo je ne samo u vašem, već i u našem interesu - kako bismo kod slanja biltena poštovali zakonske propise (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR). Čuvanje na crnoj listi je vremenski neograničeno. Možete uložiti prigovor na takvo skladištenje podataka ako vaši interesi pretežu nad našim legitimnim interesom.

7. Dodatni programi i alati

YouTube s unapređenom zaštitom podataka

Ova internet stranica ima ugrađene video zapise sa YouTube-a. Operater stranica je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
YouTube koristimo u načinu rada s proširenom zaštitom podataka. Kako navodi YouTube, u takvom načinu rada YouTube ne čuva nikakve podatke o posetiocima ove mrežne stranice pre nego što pogledaju video. Ipak, u načinu rada sa proširenom zaštitom podataka nije isključeno da YouTube otkriva podatke svojim partnerima. Ovo znači da YouTube uspostavlja vezu s mrežom Google DoubleClick, bez obzira da li gledate video ili ne.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj internet stranici, uspostavlja se veza sa serverima YouTube-a. Na taj način server YouTube-a dobija informaciju o tome koju od naših stranica ste posetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube korisnički nalog, YouTube može da pridruži vaše navike pretraživanja direktno vašem ličnom nalogu. Ovo možete da sprečite tako što se odjavite sa svog YouTube korisničkog naloga.

Osim toga, nakon što pokrenete video, YouTube će možda sačuvati razne kolačiće na vašem krajnjem uređaju ili koristiti slične tehnologije raspoznavanja (npr. device fingerprinting). Tako YouTube može da dobije informacije o posetiocima ove internet stranice. Ove informacije se između ostalog koriste za prikupljanje statističkih podataka o video materijalima, za unapređenje jednostavnosti korišćenja i sprečavanje pokušaja prevare.

Nakon pokretanja YouTube videa po potrebi se mogu pokrenuti i dodatni procesi obrade podataka, na šta mi nemamo uticaja.
YouTube koristimo radi privlačne prezentacije naših online ponuda. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTube-u potražite u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Ova internet stranica koristi uslugu Google Maps preko interfejsa API. Pružalac usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Da biste mogli da koristite Google Maps funkcije neophodno je da sačuvamo vašu IP adresu. Ovi se podaci obično prosleđuju serverima Google-a u SAD i tamo se čuvaju. Pružalac usluge ove stranice nema nikakvog uticaja na prenos ovih podataka.
Google Maps se koristi radi atraktivnosti prezentacije naše online ponude i kako bi se olakšalo nalaženje lokacija koja prikazujemo na internet stranici. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, obrada podataka se sprovodi isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka a GDPR; saglasnost se u svakom trenutku može povući.

Opširnije o postupanju sa podacima korisnika možete pročitati u Google-ovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Pružaoci eCommerce usluga i plaćanja

Obrada podataka (podaci o kupcu i ugovoru)

Lične podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako su neophodni za uspostavljanje, sadržaj ili dopunu zakonskog odnosa (inventarski podaci). Ovo vršimo na osnovu čl. 6 st. 1 tačka b GDPR, odredbe koja dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mera. Lične podatke o korišćenju ove internet stranice (podaci o korišćenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u meri u kojoj je to neophodno kako bismo korisnicima omogućili korišćenje usluge ili kako bismo za tu uslugu naplatili naknadu.

Prikupljene podatke o kupcima ćemo obrisati nakon ispunjenja narudžbine ili prestanka poslovnog odnosa. Ovo ne utiče na zakonske vremenske rokove čuvanja podataka.

Prenos podataka nakon zaključenja ugovora za korišćenje internet prodavnice, za trgovce i otpremu robe

Lične podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to neophodno u okviru obrade ugovora - na primer, kompanijama kojima smo poverili isporuku robe ili kreditnim institucijama koje smo angažovali za obradu plaćanja. Nema daljeg prenosa podataka, odnosno dalji prenos podataka se sprovodi samo ako ste dali izričitu saglasnost za ovakav prenos. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim stranama bez Vaše izričite saglasnosti - na primer u svrhu oglašavanja.

Osnov za obradu podataka je čl. 6 st. 1 tačka b GDPR, odredbe koje dozvoljavaju obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mera.

Prenos podataka nakon zaključenja ugovora o uslugama ili digitalnom sadržaju

Lične podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to neophodno za obradu ugovora - na primer, kreditnim institucijama kojima smo poverili obradu plaćanja.

Nema daljeg prenosa podataka, odnosno dalji prijenos podataka se sprovodi samo ako ste dali izričitu saglasnost za takav prenos. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim stranama bez vaše izričite saglasnosti - na primer, u svrhu oglašavanja.
Osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 tačka b GDPR, odredba koja dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili predugovornih mera.

PayPal

Na ovoj internet stranici između ostalog nudimo plaćanje preko PayPal usluge. Pružalac te usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (u daljem tekstu: "PayPal").

Ako odaberete plaćanje putem PayPal usluge, podaci za plaćanje koje unesete preneće se u PayPal.

Prenos Vaših podataka PayPal-u se zasniva na čl. 6 st. 1 tačka a GDPR (saglasnost) i čl. 6 st. 1 tačka b GDPR (obrada radi izvršenja ugovora). U bilo kom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za obradu podataka. Povlačenje saglasnosti ne utiče na validnost prošlih operacija obrade podataka.

BS PAYONE

Ukoliko odaberete plaćanje kreditnom karticom preko pružaoca usluge plaćanja BS PAYONE, plaćanje će obraditi pružalac usluge plaćanja BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9 60528 Frankfurt/Main, kojem prosleđujemo vaše podatke koje ste nam dali tokom procesa naručivanja, kao i podatke o vašoj narudžbini u skladu s čl. 6 st. 1 tačka b GDPR. Vaše podatke ćemo proslediti samo kako bi pružalac usluge plaćanja PAYONE mogao da obradi vaše plaćanje i samo u meri u kojoj je to neophodno.

ConCardis

Ukoliko odaberete plaćanje kreditnom karticom preko pružaoca usluge plaćanja ConCardis GmbH, plaćanje će obraditi pružalac usluge plaćanja ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, kojem prosleđujemo vaše podatke koje ste nam dali tokom procesa naručivanja, kao i podatke o vašoj narudžbini u skladu s čl. 6 st. 1 tačka b GDPR. Vaše podatke ćemo proslediti samo kako bi pružalac usluge plaćanja ConCardis mogao da obradi vaše plaćanje i samo u meri u kojoj je to neophodno. Na sledećoj URL adresi možete naći dodatne informacije o pravilima o zaštiti podataka kompanije ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Online audio i video konferencije (alati za video konferencije)

Obrada podataka

Između ostalog koristimo i alate za online konferencije za komunikaciju s našim klijentima. Alati koje koristimo su pojedinačno navedeni u daljem tekstu. Ako sa nama komunicirate preko interneta putem video ili audio konferencije, vaše lične podatke ćemo prikupiti i obraditi mi i pružalac usluge pojedinog alata za video konferencije.
Alati za video konferencije prikupljaju sve podatke koje dajete/unosite kako biste koristili alate (adresa elektronske pošte i/ili vaš broj telefona). Osim toga, alati za video konferencije obrađuju podatke o trajanju konferencije, vremenu početka i kraja učestvovanja u konferenciji, broju učesnika i druge "kontekstualne informacije" u vezi s komunikacijom (metapodaci).

Takođe, pružalac usluge alata obrađuje sve tehničke podatke potrebne za online komunikaciju. To su sledeći podaci: IP adrese, MAC adrese, ID uređaja, vrsta uređaja, vrsta i verzija operativnog sistema, verzija klijenta, vrsta kamere, mikrofona ili zvučnika i vrsta konekcije.

Ako se razmenjuje, učitava ili na drugi način čini dostupnim sadržaj unutar alata, onda se i on skladišti na serverima pružaoca usluge alata. Ovakvi sadržaji između ostaloga obuhvataju snimke na Cloudu, chat/instant poruke, govornu poštu, učitane fotografije i video zapise, datoteke, displeje i ostale informacije koje se dele prilikom korišćenja usluge.

Napominjemo da nemamo potpunu kontrolu nad postupcima obrade podataka u alatima koje koristimo. Naše opcije su u velikoj meri određene korporativnim pravilima pojedinog pružaoca usluga. Dodatne informacije o obradi podataka koju sprovode alati za video konferencije potražite u izjavama o zaštiti podataka za pojedine navedene alate.

Svrha i pravni osnov

Alate za video konferencije koristimo za komunikaciju sa potencijalnim ili postojećim ugovornim partnerima ili za nuđenje određenih usluga našim kupcima (čl. 6 st. 1 podstav 1 tačka b GDPR). Pored toga, korišćenje alata služi uopšteno pojednostavljenju i ubrzavanju komunikacije s nama ili našom kompanijom (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR). Ako je zatražena odgovarajuća saglasnost, određeni alati se koriste na osnovu te saglasnosti; saglasnost se u svakom trenutku može povući u budućnosti.

Vremenski rok čuvanja podataka

Podatke koje smo direktno prikupili preko alata za video konferencije ćemo izbrisati iz naših sistema čim to od nas zatražite ili čim povučete svoju saglasnost za njihovo čuvanje ili čim prestane da postoji svrha za čuvanje podataka. Sačuvani kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Ovo ne utiče na zakonske vremenske rokove čuvanja podataka.

Nemamo nikakav uticaj na vremeski rok čuvanja vaših podataka koje operateri alata za video konferencije skladište u sopstvene svrhe. Za detalje se obratite direktno operaterima alata za video konferencije.

Alati za video konferencije koje koristimo

Koristimo sledeće alate za video konferencije:

Koristimo Cisco WebEx. Pružalac ove usluge je Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Detalje o obradi podataka potražite u izjavi o zaštiti podataka kompanije Cisco: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Sklapanje ugovora o obradi narudžbine

Sklopili smo ugovor sa Cisco pružaocem usluga o obradi narudžbina i kod korišćenja njihovih usluga u potpunosti primenjujemo stroge uslove nemačkih nadležnih organa za zaštitu podataka.

10. Naše vlastite usluge

Rukovanje podacima kandidata za posao

Nudimo vam mogućnost da nam pošaljete prijavu (poštom, elektronskom poštom ili putem online obrasca za prijavu za posao). U nastavku donosimo informacije o obimu prikupljanja podataka, kao i svrsi i načinu korišćenja vaših ličnih podataka koje smo prikupili u procesu prijave za posao. Možete biti sigurni da ćemo vaše podatke prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka i svim ostalim zakonskim odredbama i da ćemo vaše podatke smatrati strogo poverljivim.

Obim i svrha prikupljanja podataka

Ako nam pošaljete prijavu za posao, obrađujemo vaše lične podatke iz prijave (npr. podaci o kontaktima, podaci o komunikaciji, dokumentacija uz prijavu, beleške o intervjuu itd.) u meri u kojoj je potrebno za donošenje odluke o zaposlenju. Pravni osnov za ovakvu obradu podataka je čl. 6 st. 1 tačka b GDPR (pokretanje opšteg ugovora) i - ako ste dali saglasnost- čl. 6 st. 1 tačka a GDPR. Saglasnost u svakom trenutku možete da povučete. Vaše lične podatke u kompaniji prosledićemo samo osobama uključenim u obradu vaše prijave.

Ako se prijava završi vašim zaposlenjem, podaci koje ste nam dali biće sačuvani u našim sistemima za obradu podataka u skladu sa čl. 6 st. 1 tačka b GDPR u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

Vremenski rok čuvanja podataka

Ako vam ne možemo ponuditi posao, ako odbijete ponuđeni posao ili povučete prijavu, zadržavamo pravo da na osnovu naših legitimnih interesa (čl. 6 st. 1 tačka f GDPR) zadržimo podatke koje ste nam dali najviše 6 meseci od završetka procesa primanja prijave (odbijanje posla ili povlačenje prijave). Nakon isteka ovog perioda podaci se brišu, a fizička dokumentacija za prijavu se uništava. Svrha čuvanja podataka je uglavnom da bismo imali dokaze u slučaju sudskog spora. Ako je jasno da će nam podaci biti potrebni nakon isteka šestomesečnog perioda (na primer, zbog neposredne ili očekivane parnice), izbrisaćemo podatke onda kada više ne postoji svrha za njihovo čuvanje.

Duži period za čuvanje podataka je moguć i ako ste nam za to dali saglasnost (čl. 6 st. 1 tačka a GDPR) ili ako ih ne smemo brisati zbog zakonskih obaveza čuvanja.

Uvrštavanje u listu potencijalnih kandidata

Ako vam ne ponudimo posao, možda ćemo moći da vas uvrstimo u našu listu potencijalnih kandidata. U tom slučaju, svi dokumenti i detalji iz vaše prijave biće prebačeni na listu potencijalnih kandidata, tako da vas možemo kontaktirati u slučaju otvaranja odgovarajućih radnih mesta.

Uvrštavanje u listu potencijalnih kandidata zasniva se isključivo na vašoj izričitoj saglasnosti (čl. 6 st. 1 tačka a GDPR). Davanje saglasnosti je dobrovoljno i nije povezano s procesom prikupljanja prijava koja su u toku. Kandidat može da povuče svoj pristanak u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, podaci će biti neopozivo izbrisani sa liste potencijalnih kandidata, osim ako postoje zakonski razlozi za čuvanje podataka.

Podaci sa liste potencijalnih kandidata biće neopozivo izbrisani najkasnije dve godine nakon davanja saglasnosti.