Chroń i dbaj o przyszłość

Firma EGGER zawsze podejmuje decyzje z myślą o przyszłych pokoleniach. Nasze produkty wytwarzamy z surowca odgrywającego kluczową rolę w aktywnej ochronie klimatu - drewna. Ponieważ drewno wiąże CO2 - jest to zaleta, którą wykorzystujemy również w naszych materiałach drewnopochodnych. Nasza odpowiedzialność za ochronę klimatu nie kończy się jednak na wytwarzaniu produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

"Jako producent materiałów drewnopochodnych, nasz model biznesowy zawsze był powiązany z ochroną środowiska i klimatu. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest redukcja emisji mających negatywny wpływ na klimat. W ten sposób chcemy zapewnić, że dzięki naszym materiałom drewnopochodnym, które są przyjazne dla klimatu, przyszłe pokolenia będą mogły żyć i pracować w sposób zrównoważony".

Thomas Leissing, CFO & Speaker of the Group Management

Jako firma produkcyjna uważnie obserwujemy emisję gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu dostaw. W związku z tym podejmujemy ważny krok i ustanawiamy ambitną, przyszłościową strategię klimatyczną w celu zmniejszenia śladu węglowego w całej naszej Grupie.

Nasze zobowiązania

EGGER zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mających wpływ na klimat zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża. EGGER dąży do osiągnięcia celu Net Zero do 2050 roku.

Cel Net Zero oznacza, że emisje muszą być usuwane z atmosfery w takim samym tempie, w jakim są wytwarzane.

Firma EGGER opracowała kompleksowe rozwiązania dla całej Grupy, których celem jest stopniowa redukcja wpływających na klimat emisji do poziomu Net Zero do 2050 roku. Wyraźnie koncentrujemy się na zmniejszaniu emisji, a nie na ich kompensowaniu w obszarach naszego profilu działalności.

Nasz punkt wyjścia

Podstawą każdej ukierunkowanej strategii klimatycznej jest przejrzyste, zweryfikowane i regularne rozliczanie i ujawnianie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach. Wielokrotnie dogłębnie analizowaliśmy naszkorporacyjny ślad węglowy. W roku 2022 przyjętym za punkt odniesienia dla naszego celu klimatycznego przedstawia się on następująco.

Ślad węglowy naszej firmy

  • Zakres 1 stanowi 10% naszego śladu węglowego: bezpośrednie uwalnianie emisji mających wpływ na klimat w naszych zakładach (np. gaz ziemny, własna flota pojazdów silnikowych).
  • Zakres 2 stanowi 14% naszego śladu węglowego: pośrednie uwalnianie emisji mających wpływ na klimat poprzez zakup energii (np. zakup energii elektrycznej).
  • Zakres 3 stanowi 76% naszego śladu węglowego: pośrednie emisje mające wpływ na klimat. Pośrednie uwalnianie emisji mających wpływ na klimat w naszym łańcuchu dostaw wyższego i niższego szczebla (np. klej, papier, transport).

Droga rozłożona na etapy - cele pośrednie do 2030 r.

Osiągnięcie celu Net Zero 2050 będzie wyzwaniem. Zobowiązanie to wyznacza trendy dla EGGER i wymaga kompleksowych działań w wielu obszarach działalności firmy. Na drodze do Net Zero wyznaczamy sobie kamienie milowe i cele pośrednie.

Do roku 2030 najważniejsze cele, które sobie wyznaczyliśmy, są następujące:

  • Zmniejszymy nasze bezpośrednie emisje z naszych zakładów (Zakres 1) o co najmniej 30% do 2030 roku.
  • Zmniejszymy nasze pośrednie emisje z zakupionej energii (Zakres 2) o co najmniej 40% do 2030 r.
  • Zmniejszymy pośrednie emisje na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw (Zakres 3) o co najmniej 10% do 2030 r.

Szczegółowo przeanalizowaliśmy, w jaki sposób możemy osiągnąć te ambitne cele. W pierwszym kroku zdefiniujemy i wdrożymy konkretne plany inwestycyjne i strategie zakupowe w celu redukcji emisji w Zakresie 1 i Zakresie 2. Największym wyzwaniem jest redukcja emisji w Zakresie 3. W tym zakresie współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi nad nowymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i procesowymi.

Droga EGGER do Net Zero
Droga EGGER do Net Zero.

Krok po kroku zbliżamy się do ostatecznego celu Net Zero. Będziemy regularnie i w przejrzysty sposób informować o postępach w realizacji tego celu.