Compliance w firmie EGGER

EGGER to działające na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwo rodzinne, dbające o zrównoważony rozwój. W ramach naszej działalności gospodarczej oraz kontaktów z naszymi partnerami centralne miejsce zajmuje temat „Compliance” – czyli przestrzeganie przepisów ustawowych i wewnętrznych wytycznych. Poniższe wytyczne pomagają w implementacji takiego sposobu myślenia i postępowania u wszystkich pracowników firmy EGGER.

Code of Conduct

Code of Conduct

EGGER Code of Conduct to kodeks postępowania bazujący na wartościach, filozofii przedsiębiorstwa, celach firmy i dziesięciu zasadach inicjatywy UN Global Compact. Code of Conduct zawiera jasno sprecyzowane sposoby postępowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Code of Conduct dla dostawców

Również od naszych dostawców oczekujemy działania w sposób adekwatny do naszych zasad zgodności w całym łańcuchu dostaw. Code of Conduct dla dostawców jest wyraźnym sygnałem ze strony firmy EGGER, że od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad UN Global Compact.

Code of Conduct dla dostawców
Prawo kartelowe

Prawo kartelowe

Każdy pracownik EGGER musi znać i stosować się do obowiązujących zasad przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Własne wytyczne w zakresie prawa kartelowego, regularne obowiązkowe szkolenia, a także audyty oparte na analizie ryzyka pomagają w postępowaniu zgodnie z zasadami przeciwdziałania takim praktykom.

Zapobieganie korupcji

Surowo sprzeciwiamy się wszelkim próbom przekupstwa i uprzywilejowania. Nasze wytyczne w zakresie zapobiegania korupcji obejmują jasne zakazy oraz instrukcje właściwego postępowania w razie otrzymania prezentów bądź zaproszeń. Pracownicy są również odpowiednio uwrażliwiani na tę kwestię na szkoleniach.

Zapobieganie korupcji
Darowizny i sponsorowanie

Darowizny i sponsorowanie

Firma EGGER dba o dobro lokalnej społeczności. Istnieją jednak jasne wytyczne dotyczące darowizn i sponsorowania. Wytyczne firmy EGGER w zakresie zgodności darowizn i sponsorowania wyznaczają panujący globalnie standard. Wspieramy wyłącznie organizacje lub działania, które koncentrują się na tematach takich jak: zdrowie, społeczeństwo, kształcenie i ochrona środowiska. Wszelkie formy wsparcia wiążące się z partiami politycznymi, kandydatami lub osobami pełniącymi urząd, są wykluczone. Firma EGGER nie obejmuje wsparciem również celów religijnych ani wyczynowych sportowców.

Ochrona danych

Firma EGGER podejmuje różne działania, aby zapewnić przestrzeganie odpowiednich przepisów o ochronie danych i traktowanie danych osobowych z najwyższą starannością. Pomocne są oddzielne wytyczne dotyczące ochrony danych, regularne obowiązkowe szkolenia i audyty oparte na analizie ryzyka.

Ochrona danych
Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy

Dzięki naszym wytycznym dotyczącym zgodności rynku kapitałowego pokazujemy inwestorom, że firma EGGER poważnie traktuje regulacje prawne dotyczące rynku kapitałowego i zapobiega ewentualnym naruszeniom. Wytyczne mają również na celu spełnienie oczekiwań rynku kapitałowego w stosunku do zachowania i organizacji firmy.

Rzecznik ds. obsługi prawnej

Zachowanie nieetyczne, a w szczególności niezgodne z prawem, może prowadzić do znacznych szkód dla EGGER jako firmy, dla pracowników, ale także dla ogółu społeczeństwa. Aby wykrywać i zapobiegać takim zachowaniom, firma EGGER powołała rzecznika ds. obsługi prawnej. W przypadku podejrzenia lub wskazania niewłaściwego postępowania pracownicy, dostawcy, klienci i inne strony trzecie mogą kontaktować się z zewnętrznym i tym samym neutralnym adwokatem dr. Carsten Thiel von Herff pełniącym rolę rzecznika ds. obsługi prawnej. Na życzenie kontakt z rzecznikiem ds. obsługi prawnej może pozostać anonimowy.

Rzecznik ds. obsługi prawnej
Kontakt z rzecznikiem ds. obsługi prawnej

Kontakt z rzecznikiem ds. obsługi prawnej (na życzenie również anonimowy):

Telefon:

· 0080066283762 bezpłatnie z telefonów stacjonarnych w następujących krajach
· +49521 55733300 płatnie z telefonów stacjonarnych i komórkowych na całym świecie

E-mail: ed.ffrehnovleiht@tc
Strona internetowa: https://report-tvh.com/

Pozostałe informacje rzecznikiem ds. obsługi prawnej

Więcej informacji na temat rzecznika ds. obsługi prawnej, możliwości kontaktu i procedury zgłaszania można znaleźć pod linkiem tutaj oraz w Code of Conduct dla dostawców. Rzecznik ds. obsługi prawnej podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy adwokackiej. Informacje będą przekazywane firmie EGGER dopiero po zbadaniu przez rzecznika ds. obsługi prawnej, jeśli osoba zgłaszająca wyrazi na to wyraźną zgodę. Zarówno rzecznik ds. obsługi prawnej, jak i firma EGGER zawsze traktują tożsamość osoby zgłaszającej jako dane poufne.

Więcej informacji