Pro lepší a udržitelnější budoucnost

Společnost EGGER vždy jednala s ohledem na budoucí generace a rozhodovala se velmi ohleduplně. Naše produkty jsou vyráběny ze suroviny, která hraje v oblasti aktivní ochrany klimatu ústřední roli: ze dřeva. Dřevo na sebe přirozeně váže CO2 a je plně obnovitelné a recyklovatelné, čehož využíváme i při výrobě našich produktů. Naše odpovědnost za ochranu přírody však ani zdaleka nekončí výrobou udržitelných produktů.

„Jako výrobce materiálů na bázi dřeva jsme vždy dbali na ochranu životního prostředí a klimatu. Proto považujeme za svou přirozenou povinnost snižovat emise, které mají vliv na klima. Udržitelnou výrobou produktů na bázi dřeva chceme budoucím generacím umožnit žít a pracovat udržitelnějším a zdravějším způsobem života.“

Thomas Leissing, CFO a mluvčí vedení skupiny.

Jako průmyslový výrobce kontinuálně měříme a kontrolujeme emise skleníkových plynů. Nyní podnikáme další významný krok a zavádíme ambiciózní dlouhodobou strategii ochrany klimatu , jež má za cíl snížit uhlíkovou stopu celé skupiny.

Náš závazek

V souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu se společnost EGGER zavázala snížit emise skleníkových plynů, které mají vliv na klimatické podmínky na naší planetě. Cílem společnosti je do roku 2050 dosáhnout Net Zero.

V rámci Net Zero by měly být emise z atmosféry odstraňovány stejnou rychlostí, jakou jsou produkovány.

Společnost EGGER vypracovala komplexní přístup, jehož cílem je postupně snižovat emise ovlivňující klima až na úroveň Net Zero do roku 2050. Zaměřujeme se tak na skutečné snižování emisí, nikoli na kompenzaci mimo náš hodnotový řetězec.

Naše první kroky

Základem každé cílené strategie v oblasti klimatu je transparentní, ověřené a pravidelné měření a následně zveřejňování hodnot emisí skleníkových plynů ve všech třech zmiňovaných oblastech (tzv. Scopes.) Ve firmě EGGER opakovaně analyzujeme uhlíkovou stopu naší skupiny. Níže najdete kroky strategie ochrany klimatu k roku 2022.

Naše firemní uhlíková stopa

  • Scope 1 tvoří 10 % naší uhlíkové stopy: Sem spadají přímé emise, které vzniknou vlastní činností společnosti (např. spotřeba zemního plynu, provozování vozového parku)
  • Scope 2 tvoří 14 % naší uhlíkové stopy: Sem spadají nepřímé emise z nakupované energie (např. nakupovaná elektřina)
  • Scope 3 tvoří 76 % naší uhlíkové stopy: Sem spadají další nepřímé emise v našem hodnotovém řetězci (např. nakupované lepidlo, papír, doprava)

Naše cesta: Dílčí cíle do roku 2030

Dosáhnutí cíle Net Zero do roku 2050 bude pro naši společnost opravdovou výzvou. Tento závazek vyžaduje komplexní opatření v mnoha oblastech společnosti. Na cestě k Net Zero jsme si stanovili milníky a průběžné cíle.

Do roku 2030 jsme si stanovili následující dílčí cíle:

  • Do roku 2030 snížíme přímé emise z našich závodů (Scope 1) alespoň o 30 %.
  • Do roku 2030 snížíme nepřímé emise z nakupované energie (Scope 2) alespoň o 40 %.
  • Do roku 2030 snížíme další nepřímé emise z hodnotového řetězce (Scope 3) alespoň o 10 %.

Podrobně jsme analyzovali, jak můžeme těchto ambiciózních cílů dosáhnout. V prvním kroku definujeme a zavedeme konkrétní investiční plány a nákupní strategie pro snížení emisí v rámci Scope 1 a Scope 2. Největší výzvou je pro nás snížení emisí ve Scope 3: Zde společně s našimi partnery pracujeme na nových technických, technologických a procesních řešeních.

Cesta společnosti EGGER k Net Zero
Cesta společnosti EGGER k Net Zero

K vytyčenému cíli Net Zero se blížíme krok za krokem. O průběhu plnění vás budeme pravidelně a transparentně informovat.