1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky, zaregistrujete se k odběru newsletteru, zapojíte se do elektronického obchodu a poskytovatelů plateb, účastníte se audio a videokonferencí nebo využíváte vlastní služby, zejména v rámci procesu podávání žádostí o zaměstnání. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí nichž můžete být osobně identifikováni.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v informacích o správci a v tiráži na těchto webových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje zaznamenány tehdy, když nám je sdělíte. Mohou to být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo na základě vašeho souhlasu pomocí našich IT systémů při vaší návštěvě těchto webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K jakému účelu shromažďujeme vaše údaje?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně dostat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte také právo požadovat opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby bylo za určitých okolností zpracování vašich osobních údajů omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení webových stránek. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hosting a Content Delivery Networks (CDN)

Webové služby Amazon (AWS)

Naše webové stránky hostujeme u společnosti AWS. Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Lucembursko (dále jen AWS).

Při návštěvě našich webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány na serverech společnosti AWS. Osobní údaje mohou být předávány také mateřské společnosti AWS v USA. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek EU. Podrobnosti najdete zde: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ . Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti AWS: https://aws.amazon.com/privacy/ .

Použití AWS je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Amazon CloudFront CDN

Používáme síť pro doručování obsahu Amazon CloudFront CDN. Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen „Amazon“).

Amazon CloudFront CDN je globálně distribuovaná síť pro doručování obsahu. Přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami probíhá technicky prostřednictvím sítě pro doručování obsahu. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkon našich webových stránek.

Použití služby Amazon CloudFront CDN je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat naše webové stránky co nejbezchybněji a nejbezpečněji (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Další informace o službě Amazon CloudFront CDN najdete zde: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf. .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů

Víme, že ochrana vašich údajů je pro vás důležitá. Proto bereme tuto ochranu velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a rádi bychom vás o tom transparentně informovali v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Když navštívíte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje se v nich rovněž, jak a za jakým účelem k tomu dochází.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Stoprocentně spolehlivá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o správci osobních údajů

Správcem pro zpracování osobních údajů na tomto webu je:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Rakousko
Tel.: +43 50 600
E-mail

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V současné době není pro správce jmenován žádný pověřenec pro ochranu osobních údajů.

době uložení

Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookies nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kromě toho zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné ke splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může být rovněž založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími subjekty. V některých případech je nutné předat osobní údaje i těmto externím subjektům. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. předání údajů finančnímu úřadu), pokud máme oprávněný zájem na předání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo pokud předání údajů umožňuje jiný právní základ. Při využívání zpracovatelů předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě společného zpracování se uzavírá dohoda o společném zpracování.

Informace o předávání údajů do třetích zemí, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně údajů, a k předávání údajů americkým společnostem, které nemají certifikát DPF

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem ve třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů, a nástroje z USA, jejichž poskytovatelé nejsou certifikováni podle Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF). Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že ve třetích zemích, které nejsou bezpečné z hlediska práva na ochranu údajů, nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.

Rádi bychom upozornili, že USA jako bezpečná třetí země mají obecně srovnatelnou úroveň ochrany údajů jako EU. Předávání údajů do USA je pak povoleno, pokud je příjemce certifikován podle „Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF) nebo má vhodné další záruky. Informace o předávání údajů do třetích zemí, včetně příjemců údajů, naleznete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé z procesů zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Legálnost zpracování údajů, které bylo prováděno před zrušením souhlasu, zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a právo na přímý marketing (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU, COŽ ZAHRNUJE I PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM SOUVISÍ S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému odpovědnému subjektu, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách, zejména u společnosti myEGGER.

Pokud existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření úplatné smlouvy, jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (karty Visa / MasterCard, proces inkasa) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Díky šifrované komunikaci nemohou platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a opravy

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu účelu nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu tohoto ověření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je nezákonné, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto se vznáší námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností v rámci tiráže pro zasílání nikoli výslovně vyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou například nevyžádané e-maily (spam).

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookies

Naše internetové stránky používají tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho koncového zařízení. Jsou buď uloženy dočasně po dobu trvání relace (soubory cookies relace), nebo trvale (trvalé soubory cookies) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookiess relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookies mohou pocházet od nás (soubory cookies první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookies třetích stran). Soubory cookies třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookies mají různé funkce. Mnohé soubory cookies jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookies mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookies, které jsou nezbytné k provedení elektronické komunikace, k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookies pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookies), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.

Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookies a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Které soubory cookies a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Souhlas se soubory cookies pomocí aplikace cookiebot

Naše webové stránky používají technologii souhlasu společnosti cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookies na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen „cookiebot“).

Při vstupu na naše webové stránky se naváže spojení se servery cookiebot, aby byl získán váš souhlas a další prohlášení týkající se používání souborů cookies. Cookiebot pak uloží soubor cookies do vašeho prohlížeče, aby mohl přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání k vaší osobě. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookies cookiebot nebo dokud nepomine účel jejich uložení. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají tímto nedotčeny.

Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Se společností Cybot jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost Cybot zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto informace:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • adresa URL odkazu
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas dotazu na server
 • IP adresa
Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru. Soubory protokolu serveru se ukládají po dobu 14 dnů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Registrace do zákaznického portálu EGGER na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webu. Zadané údaje používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

Při důležitých změnách, například v rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, vás budeme takto informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média

Sociální média s pluginy Shariff

Na těchto webových stránkách se používají pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy obvykle poznáte podle loga příslušných sociálních médií. Abychom zaručili ochranu osobních údajů na tomto webu, používáme tyto pluginy pouze ve spojení s takzvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace brání pluginům integrovaným na tomto webu v přenosu dat k příslušnému poskytovateli již při prvním přístupu na stránku.

Přímé připojení k serveru poskytovatele je navázáno pouze tehdy, když aktivujete příslušný plugin kliknutím na příslušející tlačítko (souhlas). Jakmile plugin aktivujete, obdrží příslušný poskytovatel informace, že jste navštívili tuto webovou stránku prostřednictvím vaší IP adresy. Pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu na sociální síti (např. Facebook), může příslušnýposkytovatel přiřadit návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Služba slouží k získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Pluginy Facebook

Na těchto webových stránkách jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en .

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace o tom najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese:

https://www.facebook.com/privacy/policy

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co největším zviditelnění v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které jsme měli společně, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Text dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://www.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active .

Plugin Instagram

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Instagramu. Instagram tak získává informace o vaší návštěvě těchto webových stránek.

Pokud jste právě přihlášeni ke svému Instagram účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co největším zviditelnění v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, jsme za toto zpracování údajů společně odpovědní my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (čl. 26 GDPR).

Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování prováděné společností Facebook nebo Instagram po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které jsme měli společně, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za bezpečnost dat produktů Facebook a Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

Další informace o tom najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugin LinkedIn

Tyto webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku tohoto webu obsahující prvky LinkedIn je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tyto webové stránky pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn „Doporučit“ a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může vaši návštěvu těchto webových stránek propojit s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co největším zviditelnění v sociálních médiích.

Další informace o tom najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Plugin XING

Tyto webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co největším zviditelnění v sociálních médiích.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

Plugin Pinterest

Na těchto webových stránkách používáme prvky sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Při vyvolání stránky obsahující takový prvek naváže prohlížeč přímé spojení se servery Pinterestu. Tento prvek sociální sítě přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které obsahují také funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, vaše používání Pinterestu a souborů cookies.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co největším zviditelnění v sociálních médiích.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany soukromí v tomto ohledu naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

6. Analytické nástroje a reklama

Jentis

Webové stránky využívají služeb společnosti JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Vídeň). Prostřednictvím tohoto zpracovatele jsou shromažďovány online údaje návštěvníků našich webových stránek za účelem provádění analýz chování uživatelů na našich webových stránkách. Právním základem je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Tyto online údaje zahrnují zejména IP adresu návštěvníka a ID souborů cookies, stránky, které návštěvník navštívil, a časy těchto přístupů. Data se nejprve přenesou do systému JENTIS. Společnost JENTIS pak návštěvníkovi přiřadí ID, které se používá k rozpoznání návštěvníka v jeho prohlížeči.

Údaje jsou pak v pseudonymizované podobě předávány níže uvedeným poskytovatelům online služeb a mohou být použity k analýze chování návštěvníků, marketingovým analýzám a optimalizaci webových stránek.

Pokud návštěvník udělí svůj souhlas také níže uvedeným poskytovatelům online služeb, předá společnost JENTIS údaje návštěvníka těmto poskytovatelům služeb bez pseudonymizace.

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci nástrojů pro sledování nebo statistiky a dalších technologií na našich webových stránkách. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou do něj integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek získává různá data o používání, např. zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby myší, posouvání a kliknutí. Služba Google Analytics také využívá různé přístupy modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a k analýze dat používá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookies nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&sjid=13240733330428698571-EU .

Signály Google

Používáme signály Google. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics zaznamenává mimo jiné vaši polohu, historii vyhledávání, historii YouTube a demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje lze použít pro personalizovanou reklamu pomocí služby signály Google. Pokud máte účet Google, budou údaje o návštěvnících ze služby Google Signal propojeny s vaším účtem Google a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické údaje“ služby Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Měření E-Commerce Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „Měření E-Commerce“ služby Google Analytics. Pomocí měření E-Commerce mohou provozovatelé webových stránek analyzovat nákupní chování návštěvníků webových stránek a zlepšit tak své online marketingové kampaně. Zaznamenávají se informace, jako jsou uskutečněné objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení do zakoupení produktu. Tyto údaje může společnost Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Hotjar

Tento web využívá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webové stránky: https://www.hotjar.com/ ).

Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Pomocí aplikace Hotjar můžeme mimo jiné zaznamenávat pohyby myší, rolování a kliknutí. Aplikace Hotjar také dokáže určit, jak dlouho jste ukazatelem myši nacházeli na určitém místě. Hotjar tyto informace využívá k vytváření tzv. tepelných map, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek jsou návštěvníky nejoblíbenější.

Můžeme také zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, v jakém okamžiku jste zrušili zadání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře).

Službu Hotjar lze také použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookies nebo použití otisků zařízení).

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Deaktivace Hotjar

Pokud chcete deaktivovat shromažďování dat službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out

Upozorňujeme, že službu Hotjar je třeba deaktivovat pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení zvlášť.

Další informace o společnosti Hotjar a shromažďovaných údajích naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/privacy/

Smlouva o zpracování osobních údajů

Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů za účelem implementace přísných evropských předpisů o ochraně osobních údajů.

Clarity (dříve Bing Ads)

Tyto webové stránky používají službu Clarity. Poskytovatelem je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále jen „Clarity“).

Clarity je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Clarity zejména zaznamenává pohyby myši a vytváří grafické znázornění toho, na kterou část webu uživatelé nejčastěji rolovali (tepelné mapy). Clarity také umí nahrávat relace, takže si můžeme prohlédnout používání stránek ve formě videí. Získáváme také informace o obecném chování uživatelů na našich webových stránkách.

Společnost Clarity používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookies nebo použití otisků zařízení). Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) v USA.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivní analýze uživatelů.

Další podrobnosti o ochraně údajů společnosti Clarity naleznete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do vyhledávače Google určité výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho se mohou zobrazovat cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatelé webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnotit například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-GB a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google AdSense

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Adsense můžeme na našich webových stránkách zobrazovat cílené reklamy od společností třetích stran. Obsah reklam je založen na vašich zájmech, které společnost Google určuje na základě vašeho předchozího uživatelského chování. Kromě toho se při výběru vhodné reklamy zohledňují také kontextové informace, jako je vaše poloha, obsah navštívené webové stránky nebo zadané výrazy ve vyhledávači Google.

Google AdSense používáme v „nepersonalizovaném“ režimu. Na rozdíl od personalizovaného režimu tedy reklamy nejsou založeny na vašem předchozím uživatelském chování a není pro vás vytvořen žádný uživatelský profil. Místo toho se při výběru reklamy používají tzv. kontextové informace. Vybrané reklamy jsou pak založeny například na vaší poloze, obsahu webové stránky, na které se nacházíte, nebo na vašich aktuálních vyhledávacích výrazech. Více informací o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným cílením v Google AdSense najdete na adrese: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Upozorňujeme, že soubory cookies nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení) mohou být použity také při používání služby Google Adsense v nepersonalizovaném režimu. Podle společnosti Google slouží k boji proti podvodům a zneužívání.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads remarketing

Tyto webové stránky využívají funkce Google Analytics remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Ads remarketing můžeme osoby, které komunikují s naší online nabídkou, přiřadit ke konkrétním cílovým skupinám a následně jim zobrazit zájmovou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Ads remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou na základě vašich zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, můžete se proti personalizované reklamě ohradit kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

The use of this service is based on your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tvorba cílové skupiny s porovnáváním zákazníků

K vytvoření cílových skupin používáme mimo jiné porovnávání zákazníků služby Google Ads remarketing. Přitom přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v síti Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách se kliká jak často a které produkty se prohlížejí nebo nakupují obzvláště často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a jaké akce provedli. Nezískáváme přitom žádné informace, pomocí nichž bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookies nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google DoubleClick

Tyto webové stránky využívají funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

Služba DoubleClick se používá k zobrazování zájmových reklam v reklamní síti Google. Pomocí služby DoubleClick lze reklamy zacílit a přizpůsobit zájmům příslušného diváka. Naše reklamy se mohou zobrazovat například ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech propojených s DoubleClick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, musí být společnost DoubleClick schopna rozpoznat příslušného diváka a přiřadit mu navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatele. K tomuto účelu používá společnost DoubleClick soubory cookies nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Shromážděné informace jsou shrnuty v pseudonymním profilu uživatele za účelem zobrazení zájmově orientované reklamy příslušnému uživateli.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitky proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tyto webové stránky používají k měření konverzí pixel akcí návštěvníků od společnosti Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku ( https://www.facebook.com/privacy/policy/ ) To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které jsme měli společně, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .

Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte svá práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

Další informace o ochraně soukromí najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/ .

Můžete také použít remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v části nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . deaktivieren. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu založenou na používání Facebooku deaktivovat na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklam: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn Insight Tag

Tyto webové stránky využívají Insight-Tag od LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím LinkedIn Insight Tag

Prostřednictvím LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webu registrován na LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat jeho profesionální klíčová data (např. stupeň kariéry, velikost společnosti, země, sídlo, odvětví a označení pracovní pozice) návštěvníků našich webových stránek, a díky tomu lépe přizpůsobit náš web příslušným cílovým skupinám. Pomocí LinkedIn Insight Tag můžeme také měřit, zda návštěvníci našeho webu provádějí nákupy či nějaké jiné akce (měření konverzí). Měření konverzí může probíhat také nad rámec právě používaného zařízení (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag zahrnuje také funkci retargetingu, pomocí níž můžeme návštěvníkům našeho webu zobrazit cílenou reklamu mimo web, přičemž podle vyjádření LinkedIn přitom nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

Společnost LinkedIn zaznamenává také takzvané soubory protokolu (URL, URL odkazujícího serveru, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány k dosažení členů LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech smazány společností LinkedIn. Zbývající pseudonymizované údaje budou poté do 180 dnů vymazány.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit konkrétním osobám. LinkedIn ukládá osobní údaje získané od návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používá je pro své reklamní účely. Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig .

Právní základ

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Námitka proti použití LinkedIn Insight Tag

Námitku proti analýze chování uživatele a cílené reklamě ze strany LinkedIn lze vznést pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Členové LinkedIn mohou dále řešit používání svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu LinkedIn. Aby společnost LinkedIn nemohla propojit údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Značka Pinterest

Na tyto webové stránky jsme integrovali značky Pinterest. Poskytovatelem je společnost Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Značka Pinterest se používá k zaznamenávání určitých akcí, které na našich webových stránkách provádíte. Tyto údaje pak mohou být použity k zobrazení zájmově orientované reklamy na našich webových stránkách nebo na jiné stránce reklamní sítě Pinterest.

Za tímto účelem značka Pinterest zaznamenává mimo jiné ID značky, vaši polohu a URL odkazu. Dále lze zaznamenávat údaje specifické pro propagaci, jako je hodnota objednávky, množství objednávky, číslo objednávky, kategorie zakoupených položek a zobrazení videa.

Pinterest Tag používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookies nebo otisk zařízení).

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějších marketingových opatřeních.

Pinterest je globální společnost, což znamená, že údaje mohou být přenášeny také do USA. Podle společnosti Pinterest je tento přenos údajů založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

Více informací o službě Pinterest Tag najdete zde: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Qualtrics

V rámci řízení zákaznické zkušenosti, vytváření panelů a provádění a vyhodnocování průzkumů používáme službu Qualtrics, kterou nabízí společnost Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Spojené státy americké. Data do platformy Qualtrics jsou přenášena 256bitovým šifrováním TLS/SSL a jsou zcela pseudonymizována. Údaje nebudou předávány třetím stranám a po splnění účelu budou vymazány. Souhlas se shromažďováním, předáváním a zpracováním údajů lze kdykoli odvolat. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Qualtrics najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/privacy-statement .

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud si nepřejete, aby společnost Qualtrics zpracovávala vaše údaje, neúčastněte se našich průzkumů.

Kromě standardních smluvních ustanovení a smlouvy o zpracování osobních údajů jsme se společností Qualtrics uzavřeli také rozsáhlé předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše údaje budou uloženy na území EU. Přesto existují potenciální rizika, která nelze v současné době zcela vyloučit, a to i přes opatření na ochranu a zabezpečení údajů, která jsou v souvislosti se zpracováním zavedena. Jedná se zejména o tato rizika:

 • Vaše osobní údaje by společnost Qualtrics mohla zpracovávat i mimo vlastní účel splnění zakázky a mohla by je získat od třetích stran.
 • Dlouhodobě se vám nemusí podařit uplatnit svá práva na informace vůči společnosti Qualtrics.

7. Newsletter

Údaje newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Analýza čtenářských návyků

Naše kampaně na zasílání newsletteru můžeme analyzovat pomocí nástrojů pro sledování. Při otevření odeslaného e-mailu se připojí soubor obsažený v e-mailu (tzv. webový maják). Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tyto údaje o tom, jak s tímto obsahem pracujete, nám umožňují navrhovat, vyvíjet, poskytovat a zlepšovat naši komunikaci s vámi. Tyto informace jsou shromažďovány a využívány tak, abychom vám mohli poskytnout více užitečných informací a zjistit, co vás nejvíce zajímá.

Shromažďují se také technické informace (např. čas přístupu, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně ke statistické analýze kampaní na zasílání newsletterů. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Vyhodnocování newsletteru a měření úspěšnosti se provádí na základě výslovného souhlasu uživatele, a to na základě našich oprávněných zájmů pro účely používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému newsletteru, který slouží jak našim obchodním zájmům, abychom mohli lépe přizpůsobit naši reklamní e-mailovou komunikaci zájmům našich zákazníků, tak splňuje očekávání uživatelů.

To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání majáků nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat. Totéž platí pro námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Samostatné zrušení měření výkonnosti bohužel není možné. Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s měřením úspěšnosti, musíte zrušit odběr newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz.

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, budou sdíleny se společnostmi spojenými se správcem a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány z distribučního seznamu. Údaje, které ukládáme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Poté, co byly vaše údaje odstraněny z distribučního seznamu newsletteru, můžeme my nebo poskytovatel služeb newsletteru uložit vaši e-mailovou adresu na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

Pokud si u nás zakoupíte zboží nebo služby a poskytnete nám svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo použít ji k zasílání newsletterů s přímou reklamou na naše vlastní podobné zboží nebo služby. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu zvažování zájmů, v reklamním přístupu k našim zákazníkům. Proti tomuto používání vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedené kontaktní možnosti nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Pokud je newsletter zasílán na základě prodeje zboží nebo služeb, odkazujeme na ustanovení zákona o nekalé soutěži (UWG).

8. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek YouTube je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Přenos údajů partnerům YouTube není v režimu rozšířené ochrany osobních údajů nutně vyloučen. Tímto způsobem YouTube naváže spojení s marketingovou sítí Google bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookies nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být spuštěny další operace zpracování dat, které nemůžeme ovlivnit.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Webová písma Google

Tyto stránky používají pro standardizované zobrazení písem takzvaná písma Google, která poskytuje společnost Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

K tomuto účelu se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google se tak dozví, že tyto webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Používání písem Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Google, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může společnost Google používat písma Google pro účely standardizace zobrazení písem. Při vyvolání Google Maps prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Google Maps používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu Zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a médiích. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Další informace o nakládání s osobními údaji uživatelů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zendesk

Ke zpracování dotazů uživatelů používáme systém CRM Zendesk. Poskytovatelem je společnost Zendesk, Inc., 1019 Market Street v San Franciscu, CA 94103 USA.

K rychlému a efektivnímu zpracování vašich dotazů používáme službu Zendesk. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Dotazy můžete zasílat pouze po zadání e-mailové adresy a bez uvedení jména.

Zprávy, které nám byly zaslány, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud nezmizí účel uložení údajů (např. po vyřízení vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Společnost Zendesk má závazná podniková pravidla (BCR), která schválil irský úřad pro ochranu osobních údajů. Jedná se o závazné vnitropodnikové předpisy, které legitimizují interní předávání údajů do třetích zemí mimo EU a EHP. Podrobnosti najdete zde: https://www.zendesk.com/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/ .

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom váš dotaz zpracovali prostřednictvím Zendesk, můžete s námi komunikovat e-mailem, telefonicky nebo faxem.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendesk: https://www.zendesk.co.uk/company/agreements-and-terms/privacy-notice/ .

Společnost je certifikována v souladu s „Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů“ (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských norem ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost s certifikací DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace lze získat od poskytovatele na tomto odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Funkce chatu Zendesk

Naše webové stránky vám nabízejí možnost poslat nám zprávu prostřednictvím okna chatu. Funkce chatu poskytuje společnost Zendesk. Když používáte toto chatovací okno, ukládáme kromě zpráv v chatu také vaši IP adresu. Pro chat není nutné zadávat jméno.

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že správce údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

9. Poskytovatelé elektronického obchodování a plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat službu nebo aby mu bylo možné vystavit účet.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonem stanovené doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro účely e-shopu, prodejců a expedice zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pro zpracování platby. Další předávání údajů se neuskuteční nebo se uskuteční pouze tehdy, pokud jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci odpovědné za zpracování plateb.

Další předávání údajů se neuskuteční nebo se uskuteční pouze tehdy, pokud jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

PayPal

Na těchto webových stránkách nabízíme platbu prostřednictvím služby PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“).

Pokud zvolíte platbu prostřednictvím služby PayPal, budou zadané platební údaje odeslány společnosti PayPal.

Předání vašich údajů společnosti PayPal je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování za účelem splnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování údajů, které proběhly v minulosti.

BS PAYONE

Pokud si zvolíte platební metodu od poskytovatele platebních služeb BS PAYONE, bude zpracování platby provedeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt nad Mohanem, kterému předáme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Předávání Vašich údajů se provádí výhradně pro účel uskutečnění platby poskytovatelem platebních služeb PAYONE a jen do té míry, jak je to pro to nutné.

ConCardis

Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou prostřednictvím poskytovatele platebních služeb ConCardis, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, kterému předáme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb ConCardis, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Další informace o ustanoveních společnosti ConCardis týkajících se ochrany údajů můžete získat na následující internetové adrese: https://www.nexi.de/en/legal-footer/data-policy

10. Online audio a videokonference (konferenční nástroje)

Zpracování údajů

Ke komunikaci se zákazníky používáme mimo jiné online konferenční nástroje. Jednotlivé nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují všechny údaje, které poskytnete/zadáte pro použití nástrojů (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo). Konferenční nástroje také zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a také typ připojení.

Pokud je obsah v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo jinak zpřístupňován, je rovněž uložen na serverech poskytovatele nástroje. Takovým obsahem jsou zejména nahrávky z cloudu, chatové zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti do značné míry závisí na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v zásadách ochrany údajů příslušných použitých nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). Použití nástrojů dále slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím nástrojů pro videa a konference budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich výmaz požádáte, a odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel ukládání údajů již nebude zapotřebí. Uložené soubory cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které si provozovatelé konferenčních nástrojů ukládají pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Používáme Webex. Poskytovatelem této služby je společnost Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Německo.

Nelze vyloučit, že údaje zpracovávané společností WebEx budou předány do třetích zemí (např. do USA). Společnost Webex má závazná podniková pravidla (BCR), která byla schválena nizozemskými, polskými, španělskými a dalšími příslušnými evropskými regulačními orgány pro ochranu údajů. Jedná se o závazné vnitropodnikové předpisy, které legitimizují interní předávání údajů do třetích zemí mimo EU a EHP. Podrobnosti najdete zde: https://www.cisco.com/c/en_be/about/legal/privacy-full.html a https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/data-privacy-information-1744 .

Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Webex: https://www.cisco.com/c/en_be/index.html .

Zpracování osobních údajů na pokyn správce

S poskytovatelem společnosti Cisco jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a při používání společnosti Cisco plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

11. Vlastní služby

Zpracování údajů o uchazeči

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). Dále vás chceme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podání žádosti o zaměstnání. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů se provádí v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními, a že s vašimi osobními údaji bude zacházeno s nejpřísnější důvěrností. Další informace najdete v Informacích o ochraně osobních údajů pro uchazeče.

Informace pro obchodní partnery společnosti EGGER o zpracování vašich osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů vás jako našeho obchodního partnera nebo potenciálního obchodního partnera informují o zpracování vašich osobních údajů společnostmi skupiny EGGER. „Obchodním partnerem“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, se kterou má společnost Egger obchodní vztah, zejména zástupci a zaměstnanci zákazníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb.

12. Plánovač nábytku EGGER INSIDE

Zpracování uživatelských údajů

Zpracování údajů vaším truhlářem nebo prodejcem

Plánovač nábytku (Plánovač nábytku a Plánovač nábytku PRO) je aplikace, pomocí které si jako uživatel můžete nakonfigurovat nábytek podle svých individuálních požadavků a následně jej objednat u svého smluvního partnera. Osobou odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s plánovačem nábytku je zpravidla váš smluvní partner nebo provozovatel stránek, kde je nábytek nakonfigurován. Získáte tak informace o nakládání s vašimi osobními údaji, právním základu a další informace.

Přesto bychom níže rádi stručně popsali, jak probíhá vzdálené zpracování dat v rámci plánovače nábytku:

Pokud si chcete vyžádat cenovou nabídku v plánovači nábytku, budete muset poskytnout některé své osobní údaje, abychom mohli žádost o cenovou nabídku zpracovat a vyřídit.

Vaše údaje budou předány prostřednictvím aplikace Plánovač nábytku, uloženy a zpracovány za účelem zpracování vaší žádosti o cenovou nabídku nebo za účelem plnění smlouvy vaším smluvním partnerem.

Vaše údaje budou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními ze strany společnosti EGGER jako zpracovatele vašeho smluvního partnera. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, je proces objednávání šifrován pomocí technologie TLS.

Zpracování dat pro účely analýzy společností EGGER

Kromě zpracování vaším smluvním partnerem je za následné zpracování odpovědná společnost EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH&Co KG: Pokud se zpracováním souhlasíte, budou údaje shromažďovány za účelem analýzy chování uživatelů a poskytování anonymizovaných zpráv o používání plánovače nábytku a jeho uživatelské přívětivosti. Díky anonymizaci IP adresy již není možné vás v hlášeních identifikovat jako osobu.

V plánovači nábytku se používá služba Google Analytics a je aktivována funkce anonymizace IP. Další informace o službě Google Analytics naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů v bodu 5. Najdete zde také informace o právním základu, možnosti kdykoli zrušit přístup k údajům a jejich uchovávání.

Kromě toho využíváme dotazy na produkty k provádění statistických analýz (např. typ konfigurovaného nábytku, použité materiály, četnost konfigurace). Za tímto účelem je osobní odkaz odstraněn, aby již nebylo možné vyvozovat závěry o vás nebo vaší konkrétní nabídce.

Upozornění: Při používání plánovače nábytku mohou být vaše osobní údaje předávány na servery v USA . V tomto ohledu odkazujeme na informace o předávání údajů do USA v oddíle 2.

Plánovač nábytku využívá cloud Microsoft Azure. Kromě standardních smluvních ustanovení a smlouvy o zpracování objednávek jsme se společností Microsoft uzavřeli také rozsáhlé předpisy o ochraně údajů pro online služby společnosti Microsoft (dodatek o ochraně údajů, DPA). Je dohodnuto, že společnost Microsoft bude údaje ukládat výhradně v EU. Zpracování společností Microsoft podléhá ustanovením GDPR podle práva Evropské unie.

Další informace o vymáhání práv u společnosti Microsoft najdete zde: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement