1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné pokyny

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí nichž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu je prováděno provozovatelem webu. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži na tomto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje zaznamenány tehdy, když nám je sdělíte. Mohou to být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo na základě vašeho souhlasu při vaší návštěvě těchto webových stránek, a to pomocí našich systémů IT. Jedná se hlavně o technická data (např. typ internetového prohlížeče, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K jakému účelu shromažďujeme vaše údaje?

Určitá část údajů je shromažďována proto, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. Další data lze použít k analýze vašeho chování jako uživatele webu.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli dostávat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte také právo požadovat opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby bylo za určitých okolností zpracování vašich osobních údajů omezeno. Dále máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení webových stránek. To se provádí hlavně pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné pokyny a povinné informace

Prohlášení o ochraně datProvozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž můžete být osobně identifikováni. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje se v něm rovněž, jak a za jakým účelem k tomu dochází.

Poukazujeme na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Ochrana údajů před přístupem třetích stran, která by byla zcela bez mezer, není možná.
Informace o odpovědném orgánuOdpovědným orgánem pro zpracování osobních údajů na tomto webu je:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Österreich
Telefon: +43 50 600-0
E-Mail: sc@egger.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Informace k přenosu dat do USA

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Jsou-li tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Společnosti v USA jsou povinny vydat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako dotčená osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že by americké orgány (např. tajné služby) mohly zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat vaše data na amerických serverech pro účely monitorování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé z procesů zpracování dat jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Legálnost zpracování údajů, které bylo prováděno před zrušením souhlasu, zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování osobních údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO ODMÍTNOUT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉM NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NAJÍT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ DÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, LEDAŽE BYCHOM MOHLI PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ PROKÁZAT PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY Z HLEDISKA OCHRANY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ PRO UPLATNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ ČI OBRANU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY REKLAMY TOHOTO DRUHU; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE V SOUVISLOSTI S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu

V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání trvá, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na předání údajů, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému odpovědnému subjektu, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu, zejména na MyEGGERPokud existuje po uzavření smlouvy, která musí být uhrazena, povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje použity ke zpracování platby.
Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (karty Visa / MasterCard, proces inkasa) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, výmaz a opravy

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů, a případně právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. K tomu účelu nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybníte správnost vašich osobních údajů, které uchováváme, potřebujeme obvykle určitý čas, abychom to mohli zkontrolovat. Po dobu této kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.Pokud došlo / dojde ke zpracování vašich osobních údajů nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování osobních údajů.Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto výmazu zpracování vašich osobních údajů omezeno.Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše i naše zájmy.

Pokud není zatím jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo zpracovávány k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého z členských států.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto se vznáší námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností v rámci tiráže pro zasílání nikoli výslovně vyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou například nevyžádané e-maily (spam).

3. Sběr dat na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané soubory „cookie“. Soubory Cookie jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se ve vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (relační soubory cookie), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Relační soubory cookie jsou automaticky smazány po ukončení vaší návštěvy na webu. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní automaticky váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být do vašeho koncového zařízení uloženy soubory cookie od společností třetích stran, když vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. soubory cookie k měření publika na webu) jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, probíhá ukládání příslušných souborů cookie výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, nebo vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně, a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto Prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas se soubory cookie s Cookiebot

Na naše webové stránky je načtena webová služba od společnosti Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen: cookiebot.com).

Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek.
V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje na cookiebot.com.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Oprávněný zájem spočívá ve správném fungování webových stránek.
Údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel, pro který byly shromážděny.
Další informace o zacházení s přenesenými daty najdete v Prohlášení o ochraně údajů na cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů můžete zabránit na cookiebot.com tak, že deaktivujete provádění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokátoru skriptů do vašeho prohlížeče.

Smlouva o zpracování objednávkySe společností Cybot jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že společnost Cybot zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.
Soubory protokolu serveruPoskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to následující:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazujícího serveru
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazování a optimalizaci svého webu – k tomu je nutné zaznamenávat soubory protokolu serveru. Soubory protokolu serveru se ukládají po dobu 14 dnů.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z formuláře požadavku, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za předpokladu, že váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracovávání zaslaných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou uloženy u nás, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo pokud účel uložení dat již nebude zapotřebí (např. po zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – tím zůstávají nedotčena.

Požadavek e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech vašich osobních údajů z něj odvozených (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za předpokladu, že váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracovávání zaslaných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován.
Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních poptávek, zůstanou uloženy u nás, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte váš souhlas s uložením nebo pokud účel uložení dat již nebude třeba (např. po zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – tím zůstávají nedotčena.

Registrace na zákaznickém portálu EGGER na tomto webu

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste na nich mohli využívat další funkce. Údaje zadané v souvislosti s tím používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Při důležitých změnách, například v rozsahu nabídky nebo při technicky nezbytných změnách, vás budeme takto informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu vytvořeného registrací a v případě potřeby k uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Údaje zaznamenané během registrace budeme ukládat po dobu, dokud budete registrováni na tomto webu, a poté je vymažeme. Zákonné doby uchovávání zůstávají tímto nedotčeny.

4. Sociální média

Sociální média s pluginy Shariff

Tento web používá pluginy ze sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Pluginy obvykle poznáte podle loga příslušných sociálních médií. Abychom zaručili ochranu osobních údajů na tomto webu, používáme tyto pluginy pouze ve spojení s takzvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace brání pluginům integrovaným na tomto webu v přenosu dat k příslušnému poskytovateli již při prvním přístupu na stránku.

Přímé připojení k serveru poskytovatele je navázáno pouze tehdy, když aktivujete příslušný plugin kliknutím na příslušející tlačítko (souhlas). Jakmile plugin aktivujete, obdrží příslušný poskytovatel informace, že jste navštívili tuto webovou stránku prostřednictvím vaší IP adresy. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu sociálních médií (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Zásuvné moduly Facebooku (tlačítka „Líbí se mi“ a „Sdílet“)

Na této webové stránce jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku však budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na tomto webu. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud navštívíte tento web, vytvoří se pomocí pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tím dostává informace, že jste navštívili tento web prostřednictvím vaší IP adresy. Pokud kliknete na facebookové tlačítko „Líbí se mi“ a současně jste právě přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky s vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich vyžívání Facebookem. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Pluginy Facebooku se používají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.

S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). Tato dohoda stanoví, za které procesy zpracování dat jsme my nebo Facebook odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Nastavení reklam si můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Instagramový plugin

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste právě přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich vyžívání Instagramem.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Více informací o tomto najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn plugin

Tyto webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém přístupu na stránku tohoto webu, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn získá informaci, že jste navštívili tento web prostřednictvím vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich vyžívání prostřednictvím LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Tyto webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.
Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce XING je navázáno připojení k serverům XING. Pokud je nám známo, nejsou osobní údaje ukládány. Zejména se neukládají žádné adresy IP ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin Pinterest

Na tomto webu používáme sociální pluginy ze sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud zobrazíte stránku, která takový plugin obsahuje, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery Pinterest. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterest do USA. Tato data protokolu mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob používání stránky Pinterest a souborů cookie.
Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejrozsáhlejší viditelnost v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, stejně jako o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí, najdete v zásadách o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek získává různá data o používání, např. zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může Google shromažďovat v rámci profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo tzv. „otisk zařízení“ (Device-Fingerprinting)). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i své reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP adresy
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa před jejím přenosem do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena na server Google v USA plná IP adresa a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a používáním internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nebude slučovat s dalšími údaji u Google.

Plugin prohlížeče
Můžete zabránit shromažďování a zpracování vašich dat prostřednictvím Google, a to stažením a instalací pluginu prohlížeče na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky
Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování objednávek a plně dodržujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v reklamní síti Google. To umožňuje vytváření reportů obsahujících informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmové reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo můžete obecně zakázat shromažďování vašich údajů prostřednictvím Google Analytics tak, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba uložení
Údaje uložené u společnosti Google na úrovni uživatelů a událostí, které jsou propojeny se soubory cookie, identifikací uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, ID reklamy pro Android), jsou po 14 měsících anonymizovány, popř. vymazány. Podrobnosti najdete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Tento web využívá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (web: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj pro analýzu vašeho chování uživatele na tomto webu. S Hotjarem můžeme mimo jiné zaznamenávat vaše pohyby, skrolování a kliknutí myší. Hotjar může také určit, jak dlouho jste drželi ukazatel myši na určitém místě. Z těchto informací Hotjar vytváří tzv. „Heatmaps“, a ty lze použít ke zjištění, které oblasti webových stránek návštěvníci webových stránek preferují.

Dále také můžeme určit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, ve kterém okamžiku jste zrušili své údaje v kontaktním formuláři (tzv. „Conversion-Funnels“).

Kromě toho lze Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení webových nabídek provozovatele webových stránek.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo tzv. „otisk zařízení“ (Device-Fingerprinting)).

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i své reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Deaktivace Hotjar
Pokud chcete deaktivovat sběr dat společností Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out
Upozorňujeme, že Hotjar musí být deaktivován samostatně pro každý prohlížeč nebo pro každé koncové zařízení.

Další informace o Hotjar a shromážděných datech najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Hotjar pod následujícím odkazem: https://www.hotjar.com/privacy

Smlouva o zpracování objednávky
Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek za účelem implementace přísných evropských předpisů o ochraně osobních údajů.

Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program od společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, pokud uživatel zadá určité vyhledávací dotazy na Google (zacílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě uživatelských údajů dostupných na Google (např. údaje o poloze a zájmy) (zacílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnotit, a to například analýzou toho, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání Google Ads je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejefektivnější marketing svých služeb.

Google AdSense (není personalizováno)

Tyto webové stránky používají Google AdSense, službu pro integraci reklam. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google AdSense používáme v „nepersonalizovaném“ režimu. Na rozdíl od personalizovaného režimu nejsou tedy reklamy založeny na vašem předchozím chování uživatele a nevytvoří se pro vás ani profil uživatele. Místo toho se při výběru reklamy používají takzvané „kontextové informace“. Vybrané reklamy pak vycházejí například z vaší polohy, obsahu webu, na kterém se nacházíte, nebo vašich aktuálních hledaných výrazů. Více informací o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným zacílením pomocí Google AdSense najdete na: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. „otisk zařízení“ (Device-Fingerprinting)) lze uplatnit také při používání Google Adsense v nepersonalizovaném režimu. Podle vyjádření společnosti Google se tyto technologie používají k boji proti podvodům a zneužívání.
AdSense se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejefektivnější marketing svých služeb. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Nastavení reklam si můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Více informací o reklamních technologiích Google naleznete zde:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našem webu (např. kliknutí na určité produkty), aby vás mohl zařadit do určitých cílových skupin z hlediska reklamy a poté vám při návštěvě jiných online nabídek (remarketing nebo retargeting) zobrazil vhodné reklamní zprávy.

Kromě toho lze cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí Google Remarketing propojit s funkcemi Google i nad rámec zařízení. Tímto způsobem je možné na jiném z vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC) zobrazit také personalizované reklamní zprávy založené na vašich zájmech, které byly pro vás přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím používání a chování při procházení na některém z koncových zařízení (např. mobilní telefon).

Pokud máte účet Google, můžete proti personalizované reklamě vznést námitku pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Google Remarketing se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o co nejefektivnější marketing svých produktů. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Sledování konverzí Google

Tento web používá sledování konverzí Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí sledování konverzí Google můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na jaká tlačítka uživatel na našem webu nejčastěji kliká a které produkty zpravidla nejčastěji prohlíží nebo kupuje. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a jaké akce provedli. Nezískáváme přitom žádné informace, pomocí nichž bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání sledování konverzí Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i své reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebookový pixel

Tyto webové stránky používají k měření konverzí pixely akcí návštěvníků Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku však budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro účely statistik a průzkumů trhu a optimalizovat budoucí reklamní aktivity.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní; a proto nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu, a společnost Facebook může údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání osobních údajů na Facebooku. V důsledku toho může Facebook umísťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Jako provozovatel webových stránek nemůžeme toto používání údajů nijak ovlivnit.

Použití facebookových pixelů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o efektivní reklamu, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v zásadách o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Můžete také deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ v oblasti nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomuto účelu musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu Facebooku založenou na využívání, a to na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Tyto webové stránky využívají Insight-Tag od LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím LinkedIn Insight Tag

Prostřednictvím LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webu registrován na LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat jeho profesionální klíčová data (např. stupeň kariéry, velikost společnosti, země, sídlo, odvětví a označení pracovní pozice) návštěvníků našich webových stránek, a díky tomu lépe přizpůsobit náš web příslušným cílovým skupinám. Pomocí LinkedIn Insight Tag můžeme také měřit, zda návštěvníci našeho webu provádějí nákupy či nějaké jiné akce (měření konverzí). Měření konverzí může probíhat také nad rámec právě používaného zařízení (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag zahrnuje také funkci retargetingu, pomocí níž můžeme návštěvníkům našeho webu zobrazit cílenou reklamu mimo web, přičemž podle vyjádření LinkedIn přitom nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

Společnost LinkedIn zaznamenává také takzvané soubory protokolu (URL, URL odkazujícího serveru, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů LinkedIn nad rámec zařízení) hašovány (pseudonymizovány). Přímé identifikace členů LinkedIn jsou z LinkedIn po sedmi dnech odstraněny. Zbývající pseudonymizované údaje jsou poté vymazány do 180 dnů.

Jako provozovatel webových stránek nemůžeme přiřadit údaje shromážděné společností LinkedIn konkrétním jednotlivcům. LinkedIn ukládá shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používá je v rámci svých vlastních reklamních opatření. Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní princip

LinkedIn Insight se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o efektivní reklamu, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti používání LinkedIn Insight Tag

Námitku proti analýze chování uživatele a cílené reklamě ze strany LinkedIn lze vznést pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Členové LinkedIn mohou dále řešit používání svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu LinkedIn. Abyste se vyhnuli propojení dat shromážděných na našem webu společností LinkedIn a vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky Se společností LinkedIn jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Qualtrics

K řízení zákaznické zkušenosti, vytváření panelů znalostí a provádění a vyhodnocování anket využíváme službu Qualtrics, kterou nabízí společnost Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, USA.

Při přenosu dat pro platformu Qualtrics se používá 256bitové šifrování TLS/SSL a data už jsou před vlastním zpracováním pseudonymizována. Údaje se nepředávají a nezasílají třetím osobám a po splnění účelu zpracování jsou vymazány. Souhlas se shromažďováním, předáváním a zpracováním údajů lze kdykoli odvolat. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Qualtrics najdete na adrese: https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Pokud nechcete, aby společnost Qualtrics zpracovávala vaše údaje, nezapojujte se do našich anket.

Se společností Qualtrics jsme vedle standardních smluvních ujednání a smlouvy o zpracování osobních údajů sjednali také rozsáhlou úpravu ochrany osobních údajů. Vaše údaje budou uloženy na území EU. V souvislosti se zpracováním údajů přesto existují určitá rizika, která nelze i přes uplatňování současných opatření na ochranu osobních údajů a zajištění bezpečnosti údajů beze zbytku vyloučit. Jde především o tato rizika:

Existuje možnost, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovány společností Microsoft v rozsahu přesahujícím vlastní účel plnění zakázky a předány třetím osobám.
Není zaručeno, že budete vůči společnosti Qualtrics moci dlouhodobě prosadit své právo na přístup k osobním údajům.

6. Newsletter

Data newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy, a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Jiné údaje se neshromažďují, nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ přímo v newsletteru. Legálnost již provedených operací zpracování osobních údajů zůstává odhlášením odběru newsletteru nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru tak dlouho, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte a poté, co se z odběru zpravodaje odhlásíte, budou vaše údaje z distribučního seznamu odstraněny. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají tím nedotčeny.

Poté, co byly vaše údaje odstraněny z distribučního seznamu newsletteru, můžeme my nebo poskytovatel služeb newsletteru uložit vaši e-mailovou adresu na černou listinu, aby se zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

7. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tyto webové stránky zahrnují videa z YouTube. Provozovatelem webových stránek YouTube je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle vyjádření YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než tito shlédnou video na YouTube. Přenos údajů partnerům YouTube není v režimu rozšířené ochrany osobních údajů nutně vyloučen. Takto vytváří YouTube připojení k síti Google DoubleClick – bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na tomto webu spustíte video z YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přitom přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při procházení tohoto webu přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Po spuštění videa může YouTube dále ukládat různé soubory cookie do vašeho zařízení nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. „otisk zařízení“ (Device-Fingerprinting)). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají ke sběru statistik videa, usnadnění při používání a prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po zahájení sledování videa YouTube spuštěny další procesy zpracování dat, na něž však nemáme žádný vliv.
YouTube je velmi důležitý v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Tyto webové stránky používají prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli používat funkce Mapy Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Mapy Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která jsme na webových stránkách označili. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s osobními údaji uživatelů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro vytvoření, obsah nebo změnu právního vztahu (kmenové údaje). To se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o využívání tohoto webu (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli zpřístupnili službu nebo její vyúčtování.

Shromážděné údaje o zákaznících jsou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají tímto nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro účely e-shopu, prodejců a expedice zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pro zpracování platby. K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze tehdy, pokud jste přenos výslovně odsouhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, např. pro reklamní účely, bez vašeho výslovného souhlasu.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nutné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.
K dalšímu přenosu údajů nedochází, nebo pouze tehdy, pokud jste přenos výslovně odsouhlasili. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, např. pro reklamní účely, bez vašeho výslovného souhlasu.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

PayPal

Na tomto webu nabízíme mimo jiné platby prostřednictvím PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“).

Pokud se rozhodnete platit přes PayPal, přenesou se zadané platební údaje na PayPal.
Přenos vašich osobních údajů na PayPal probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy).
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost procesu zpracování dat v minulosti.

BS PAYONE

Pokud zvolíte způsob platby od poskytovatele platebních služeb BS PAYONE, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt / Main, Německo, jemuž předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Předávání Vašich údajů se provádí výhradně pro účel uskutečnění platby poskytovatelem platebních služeb PAYONE a jen do té míry, jak je to pro to nutné.

ConCardis

Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou od poskytovatele platebních služeb ConCardis, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Německo, jemuž předáváme informace, které jste poskytli během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR. Předávání Vašich údajů se provádí výhradně pro účel uskutečnění platby poskytovatelem platebních služeb ConCardis a jen do té míry, jak je to pro to nutné. Na níže uvedené internetové adrese obdržíte další informace o ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Online audio a video konference (konferenční nástroje)

Zpracování údajů

Pro komunikaci s našimi zákazníky používáme online konferenční nástroje. Seznam nástrojů, které používáme, je uveden níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, budou vaše osobní údaje zaznamenány a zpracovány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.
Konferenční nástroje shromažďují všechny údaje, které poskytnete a použijete k využití nástrojů (e-mailová adresa a / nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje dále zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástrojů dále zpracovává všechny technické údaje, které jsou nezbytné pro průběh online komunikace. To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru, ale i druh připojení.

Pokud je obsah v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo zpřístupňován jakýmkoli jiným způsobem, je uložen rovněž na serveru poskytovatele nástroje. Takový obsah zahrnuje zejména cloudové nahrávky, chat / rychlé zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, whiteboardy a další informace, které jsou sdíleny během používání služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme v celém rozsahu vliv na procesy zpracování dat použitých nástrojů. Naše možnosti do značné míry vycházejí z firemních zásad příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím konferenčních nástrojů najdete v zásadách o ochraně osobních údajů použitých nástrojů, které jsme uvedli pod tímto textem.

Účel a právní princip

Konferenční nástroje se používají ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k poskytování určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR). Použití nástrojů slouží dále k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím nástrojů pro videa a konference budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich výmaz požádáte, a odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel ukládání údajů již nebude zapotřebí. Uložené soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají tímto nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které jsou ukládány provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:
Používáme Cisco WebEx. Poskytovatelem této služby je společnost Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Podrobnosti o zpracování dat najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Cisco: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek s poskytovatelem společnosti Cisco a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů při používání služby Cisco.

10. Vlastní služby

Nakládání s osobními údaji žadatele o zaměstnání

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). Dále vás chceme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podání žádosti o zaměstnání. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů se provádí v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními, a že s vašimi osobními údaji bude zacházeno s nejpřísnější důvěrností.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracujeme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti o zaměstnání, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné uzavření smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou předány pouze osobám v rámci naší společnosti, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.
Pokud bude žádost o zaměstnání úspěšná, budou vaše osobní údaje, které zadáte, uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem výkonu pracovního poměru.

Doba uchovávání osobních údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, či pracovní nabídku odmítnete nebo stáhnete svou žádost o zaměstnání, vyhrazujeme si právo uchovávat u nás vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a to po dobu až 6 měsíců od konce procesu podání žádosti o zaměstnání (zamítnutí nebo stažení žádosti). Údaje budou poté vymazány a fyzické dokumenty vaší žádosti o zaměstnání skartovány. Uložení těchto údajů slouží zejména pro účely důkazu v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že osobní údaje budou zapotřebí i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo nevyřízeného právního sporu), bude výmaz proveden až tehdy, když účel dalšího uložení pomine.

K delší době uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud brání výmazu zákonné povinnosti.

Přijetí do skupiny uchazečů o zaměstnání

Pokud vám nenabídneme volné pracovní místo, můžete se připojit k naší skupině uchazečů o zaměstnání. V případě přijetí do této skupiny budou všechny dokumenty a informace z vašeho požadavku na zaměstnání přeneseny do uvedené skupiny uchazečů, abychom vás mohli v případě vhodných volných pracovních míst následně kontaktovat.

K zařazení do skupiny uchazečů o zaměstnání dojde výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a nemá žádný vztah k aktuálnímu procesu podání vaší žádosti o zaměstnání. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze skupiny uchazečů o zaměstnání neodvolatelně odstraněny, pokud pro jejich uchování neexistují jiné právní důvody.

Údaje ze skupiny uchazečů o zaměstnání budou rovněž neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení vašeho souhlasu.