Často kladené otázky na téma podlahy

Podlaha je produkt, který se vyrábí z nejrůznějších materiálů, musí být pochozí po celé ploše a vydržet tak velmi široký rozsah zatížení. Podlahové krytiny jsou však také designovým prvkem, který nás provází každý den po mnoho let. Proces rozhodování při výběru správné podlahové krytiny je tedy závislý na mnoha různých faktorech a vlastnostech (oblast použití, robustnost, pokládka, dekor...).

Následující informace a odpovědi na nejčastější otázky si kladou za cíl pomoci vám při výběru vaší nové podlahy. Máte-li jakékoli další otázky, kontaktujte nás e-mailem.

Na které evropské normě je založena značka CE?

Značka CE je založena na evropské normě EN 14041 a zajišťuje, aby vlastnosti produktu odpovídaly požadavkům na ochranu zdraví, bezpečnosti a úsporu energie.

Co znamená označení PEFC?

PEFC (program pro schválení certifikace lesů) znamená udržitelné, odpovědné lesnictví a řízené další zpracování přírodního dřeva. Díky tomu je zajištěno zachování našich lesů jako přírodního zdroje, pracoviště a rekreační oblasti pro budoucí generace. PEFC je mezinárodně uznávaný systém pro certifikaci dřeva a produktů lesa.

Jsou podlahy EGGER vhodné pro uživatele invalidních vozíků?

Ano

Který typ židlí a nábytkových koleček může být použit na podlahách EGGER?

Typ W (měkký)

Co jsou to užitné třídy?

Podlahové krytiny pro interiéry jsou podle ISO 10674 klasifikovány v takzvaných užitných třídách, které označují oblast použití určitého typu podlahy. Jedná se o užitné třídy od 21 do 23 a 31 až 34, které rozlišují mezi oblastmi použití „Bytové“ a „Komerční“ – s mírnou, normální a vysokou zátěží. Klasifikace podle užitné třídy je určena k tomu, aby spotřebitelům a výrobcům usnadnila volbu podlahy pro konkrétní oblast užití. Pro zajištění jednotného označování je užitná třída zobrazena standardizovanými piktogramy.

Jak lze zabránit elektrostatickému náboji?

Statické náboje osob mohou při styku s kovem způsobit elektrostatický výboj. Statické nabíjení osob představuje zcela normální proces. Pokud tyto náboje nemohou z těla uniknout dříve, než dosáhnou určité úrovně, může člověk při dotyku s kovovými předměty utrpět „elektrický šok“. K němu může dojít u statických nábojů větších než 2 kV (kilovolty). Statický náboj nemůže z těla uniknout, pokud je relativní vlhkost prostředí nižší než 40 % a pokud má osoba na sobě obuv s elektricky izolačními podrážkami. Při běžných klimatických podmínkách v místnosti se u laminátové podlahy neočekává statický náboj osoby vyšší než 2 kV. Za antistatickou je podle platných norem považována pouze laminovaná podlaha, která byla testována, certifikována a označena podle EN 1815. Označené laminátové podlahy EGGER zajišťují statické nabíjení osob UP < 2 kV a splňují požadavky normy EN 1815 (ověřování elektrostatických vlastností).

Co je to oděr?

Oděrem se rozumí opotřebení povrchové vrstvy. Pokud dojde k úplnému opotřebení této vrstvy, následuje poškození a zničení dekorové vrstvy. Odolnost proti oděru pro laminátové podlahy je podle EN 13329 rozdělena do tříd AC1 až AC5. Podlahy EGGER Laminát vykazují odolnost proti oděru v rozsahu tříd AC3 až AC5.Podlahy EGGER Design podléhají evropské normě 16511. Odolnost proti oděru je definována přímo počtem cyklů dosažených a přiřazených dané užitkové třídě, například NK31 > 600, NK32 > 4000 otáček. Totéž platí i zde: čím vyšší je hodnota, tím vyšší je odolnost proti oděru.

Co je deska HDF?

HDF je zkratka pro dřevovláknité desky s vysokou hustotou (high density fibreboard). HDF desky jsou tvořeny jemnými dřevními vlákny lisovanými spolu s pryskyřicemi a lepidly pod vysokým tlakem. Hustota HDF desky by měla být nejméně 850 kg/m. Díky vysoké pevnosti a nízké tloušťce materiálu se HDF desky používají hlavně jako nosné desky pro laminátové podlahy stejně jako pro vícevrstvé, modulární podlahové krytiny. Navíc typ nosných HDF desek EGGER s ochranou proti vzdouvání+, HDF desek Aqua+ a UWF desky jsou zvláště odolné proti působení vlhkosti, a proto poskytují zvýšenou ochranu proti bobtnání okrajů.

Co je to synchronizovaný pór?

Hluboce strukturovaný povrch je synchronizován s provedením dekoru a vytváří tak autentický dřevěný vzhled, který napodobuje suky a žilkování.

Co jsou fáze?

Fáze jsou zkosené hrany jednotlivých prken nebo dlaždic, které při instalaci vytváří vzor spáry ve tvaru písmene V.

Otázky k podlahám řady Laminát

Co způsobuje bobtnání laminátových podlah?

Bobtnání po okrajích je obvykle způsobeno vlhkostí pronikající spárami nebo povrchem desek shora. Tato vlhkost však na desky musí působit po delší dobu, aby způsobila bobtnání.

Jaká tloušťka je pro laminátové podlahy optimální?

Tloušťka podlahy není pro stanovení vhodnosti laminátové podlahy pro konkrétní užití rozhodující. Důležité je, aby zvolená laminátová podlaha měla správnou užitnou třídu a byla pro danou oblast použití doporučena.

Jaký typ materiálu je laminát?

Laminátová podlaha je podlahová krytina pro interiérové použití obsahující více než 90 % surového dřeva. Je vyrobena za použití několika komponent, které jsou trvale spojeny pomocí tlaku a tepla. Jednotlivé komponenty jsou: abrazivní vrstva, vrstva s dekorem, dřevovláknitá deska s vysokou hustotou a vyrovnávací vrstva.

Jak se likviduje laminátová podlaha?

Laminátové podlahy jsou klasifikovány jako ekologicky neškodný komunální odpad, což znamená, že mohou být likvidovány na skládkách nebo ve spalovnách. Kód odpadu pro výrobce: 170201, kód odpadu pro konečné spotřebitele 200138 (tříděný) nebo 200307 (objemný odpad).

Je laminátová podlaha vodivá a může být použita například v serverových / operačních místnostech?

Vodivé podlahy jsou vždy vyžadovány v případech, kdy jsou na místnosti kladeny zvláštní požadavky. Jedná se např. o IT a kontrolní střediska, operační sály, jednotky intenzivní péče a výbušné prostory. V těchto případech je realizována speciální pokládka vhodných podlah, které pak jsou elektrikářem propojeny se systémem vyrovnání potenciálů budov (uzemněním). Vzhledem k fyzikálním vlastnostem materiálů na bázi dřeva není možné položit laminátové podlahy se schopností derivace.

Proč zvolit laminát místo dlaždic, linolea nebo parket?

Laminátové podlahy mají mnoho výhod. Ve srovnání s dlažbou, parketami nebo linoleem jsou laminátové podlahy často levnější a relativně snadnou pokládkou. Povrch laminátové podlahy je odolnější vůči namáhání než parkety nebo linoleum a díky své světlostálosti dekory nezmizí ani po mnoha letech. Kromě toho laminát nepředstavuje žádné nebezpečí pro zdraví, snadno se o něj pečuje a má mimořádné hodnocení v rámci Posouzení vlivu na životní prostředí. Díky široké nabídce dekorů a formátů si může vybrat opravdu každý.

Jak se správně čistí laminátová podlaha?

Před většinou nečistot může být chráněna použitím vhodných rohoží. U zbytku podlahy se doporučuje použít kartáčový nástavec vysavače. V závislosti na četnosti používání a množství nečistot byste měli podlahu pravidelně ošetřovat vlhkým hadrem nebo mopem. Dávejte pozor, abyste také vyčistili fáze v podélném směru. Pro optimální čištění doporučujeme speciální čisticí přípravek Clean-it na laminátové podlahy od společnosti EGGER. Na laminátové podlahy EGGER Aqua+ odolné proti vlhkosti lze také použít parní čistič.

Jaké čisticí látky lze použít na laminátové podlahy?

Vhodný přípravek na čištění a ošetření nevytváří žádné vrstvy a neproniká agresivně do okrajových oblastí. Použití nevhodných čisticích prostředků může způsobit tvorbu vrstev, které v průběhu času mohou na laminátové podlaze vytvářet film, a tím mohou zmatnit povrch. Z tohoto důvodu byl speciálně vyvinut náš čisticí prostředek Clean-it. Je v nabídce jako součást našeho sortimentu příslušenství.

Je laminátová podlaha vhodná pro osoby s alergiemi?

Díky své utěsněné povrchové struktuře a jednoduchému a snadnému čištění je laminátová podlaha obzvlášť vhodná pro osoby trpící alergiemi.

Může laminátová podlaha v průběhu času měnit barvu nebo vyblednout?

Podlahy EGGER Laminát stejně jako podlahy Design jsou světlostálé a odolné vůči UV záření (sluneční světlo). V průběhu používání nedochází k žádné nežádoucí změně zabarvení nebo vyblednutí dekoru.

Proč se v instalovaných laminátových podlahách vytvářejí mezery?

Laminátová podlaha je organický produkt a skládá se převážně z dřevěných vláken. Proto se v závislosti na klimatických podmínkách mohou prvky rozšiřovat nebo zmenšovat. V návodu k pokládce proto specifikujeme, že teplota okolního vzduchu by před, během a po pokládce měla činit nejméně 18 °C s relativní vlhkostí mezi 40 % a 70 % . Za těchto podmínek okolního prostředí není pohyb prvků viditelný.

Proč laminátové desky trpí někdy po pokládce deformacemi?

Pokřivení a zkroucení (jednostranná absorpce vlhkosti zespodu) se vyskytují, když prvky laminátové podlahové nejsou před pokládkou dostatečně aklimatizovány – to znamená, že nejsou dostatečně přizpůsobeny klimatu místnosti a/nebo v případě minerálního podloží instalovaný laminátový povrch podlahy není dostatečně chráněn před stoupající vlhkostí z podloží pomocí tzv. „parotěsné bariéry“.

Proč trpí povrch laminátových desek zkroucením?

Zkroucení podlahy je zpravidla způsobeno neexistujícími a/nebo poddimenzovanými spárami umožňujícími roztažení/pohyb. Dokonce i minimální kontaktní body s pevnými konstrukčními prvky stačí k tomu, aby způsobily zkroucení jednotlivých prvků na jiném místě.

Jak se z laminátu odstraňují skvrny?

U skvrn, jako je káva, čaj, limonáda, ovoce nebo mléko, používejte v případě potřeby vlažnou vodu s běžným kyselým čisticím prostředkem pro domácnost. Odolné skvrny lze místně odstranit pomocí komerčních odstraňovačů skvrn, jako je například bezolovnatý benzín (benzen) nebo ředidlo. Tyto výrobky laminátové podlahy nijak nepoškodí. Rozpouštědla však vždy nanášejte na hadřík a nikdy ne přímo na laminátovou podlahu. Zajistěte dostatečný přístup čerstvého ​​vzduchu a k neutralizaci vyčištěných oblastí následně použijte vodu.

Kterou třídu požární odolnosti splňují podlahy EGGER Laminát?

Hořlavost laminátové podlahy je klasifikována takzvanými třídami hořlavosti. Od zavedení značky CE podle normy EN 14041 pro laminátové podlahy je chování při požáru testováno podle DIN EN 13501-1. Laminátové podlahy EGGER jsou testovány podle normy EN 13501-1 a splňují požární odolnost třídy Cfl-s1.

Je laminát vhodný pro pokládku do zimních zahrad?

Ano, pokud je klima v místnosti stabilní a jsou dodržovány naše specifikace (viz návod k pokládce).

Mohou se na laminátových podlahách používat parní čističe?

Zpravidla ne. Parním čističem lze čistit pouze laminátové podlahy EGGER Aqua+. Při čištění je důležité parním čističem neustále pohybovat.

Jaká je podlahová krytina Design?

Podlaha Design je produkt, který patří k polotuhým, vícevrstvým modulárním podlahovým krytinám s krycí vrstvou odolnou proti oděru podle EN 16511:2014.

Co je TPU?

TPU (termoplastický polyuretan) je termoplastický elastomer vyrobený z tvrdých a měkkých segmentů; tj. gumový materiál, který může být (na rozdíl od běžné gumy) podroben termoplastickému zpracování.

Obsahuje TPU změkčovadla, ftaláty a/nebo PVC?

Termoplastický polyuretan použitý v podlahách EGGER Design se vyrábí bez přídavných změkčovadel, neobsahuje ftaláty a je 100% bez PVC. Kromě toho naše TPU fólie nepřispívá k emisím VOC a neobsahuje nebezpečné látky.

Je podlaha Design protiskluzová?

Ano, zařazení do technické třídy DS „Bezpečná chůze“ podle značky CE platí pro všechny povrchy. Kromě toho má podlaha EGGER Design certifikát R10.

Jaké čisticí látky lze použít na TPU povrchy?

Vhodný přípravek na čištění a ošetření nevytváří žádné vrstvy a neproniká agresivně do okrajových oblastí. Použití nevhodných čisticích prostředků může způsobit tvorbu vrstev, které v průběhu času vytvoří na podlaze film, a tím mohou povrch zmatnit. Z tohoto důvodu byl speciálně vyvinut náš čisticí prostředek Clean-it. Je v nabídce jako součást našeho sortimentu příslušenství.

Má podlaha EGGER Design antistatické vlastnosti?

Ne, podlaha EGGER Design nemá antistatické vlastnosti podle EN 1815 se statickým nabíjením osob nižším než 2 kV jakožto maximální hodnoty.

Je podlaha Design vhodná pro pokládku do zimních zahrad?

Podlaha EGGER Design je typická malými velikostními odchylkami v případě teplotních výkyvů. Proto je tato podlaha vhodná pro použití v zimních zahradách.

Co znamená celoplošné lepení?

Celoplošné lepení znamená, že podlahovina je plně přilepená k podkladu. Jednotlivé podlahové prvky jsou navzájem propojeny zámkovými spoji, po jednom uloženy na lepicí podklad a stlačeny. Celoplošné lepení dosahuje řady výhod: zlepšuje se okolní zvuk, je zapotřebí méně pohyblivých profilů, povrch podlahy je odolnější vůči zátěži, chůze je komfortnější a je minimalizována tepelná odolnost podlahové konstrukce.

Je podlaha EGGER Design vhodná pro použití v koupelnách?

Ano, všechny podlahy Design jsou vhodné a schválené pro použití v koupelnách.

Může podlaha Design v průběhu času měnit barvu nebo vyblednout?

Ne, podlaha EGGER Design je odolná proti UV záření (sluneční světlo). V průběhu používání nedochází k žádné změně zabarvení nebo vyblednutí dekoru.

Jaká je třída požární odolnosti podlahy EGGER Design?

Pokud jde o požární odolnost, musí být podle EN 13501-1 jako součást značky CE (EN 14041) zkontrolována a certifikována třída požární odolnosti podlahových krytin. Podlahy EGGER Design odpovídají třídě požární odolnosti Cfl-s1.

Jak může být podlaha EGGER Design zlikvidována?

Stavební odpad z podlah EGGER Design a odpad z demoličních projektů by měl být primárně z recyklován. Pokud to není možné, musí být odpad z podlah Design, který není vhodný na další použití, kvůli vysoké výhřevnosti přibližně 16 MJ/kg použit jako zdroj energie k výrobě procesní a elektrické energie (kogenerace) místo toho, aby byl zlikvidován na skládce (kód odpadu podle evropského katalogu odpadů: 170201/030103). Pokud uživatel dodá podlahu EGGER Design odděleně nebo smíchanou s jinými druhy odpadů společnostem pro nakládání s komunálním odpadem, musí být zařazen do kódů odpadu 200138 (čistý) nebo 200307 (objemný odpad) pro odpad z domácností. Podle těchto kódů odpadů je také možné tepelné využití (dodání do recyklačního dvora nebo přímo do tepelné elektrárny). Uložení na skládku, např. se sutinami, není v rámci Evropy povoleno.

Je podlaha EGGER Design vhodná pro instalaci s podlahovým vytápěním?

Systémy podlahového vytápění, které ohřívají a chladí, jsou vhodné, pokud byly schváleny výrobcem tohoto systému pro použití s ​​podlahovou krytinou EGGER Design. Tyto systémy musí mít digitálně regulované řízení teploty a v režimu vytápění maximální povrchovou teplotu 28 °C. Při chlazení musí tyto systémy udržovat minimální teplotu povrchu 15 °C. Kromě toho je nutná správná instalace snímače rosného bodu pro monitorování případné kondenzace.

Jak mohou být z podlahy EGGER Design odstraněny odolné skvrny?

Odolné skvrny lze odstranit pomocí komerčních rozpouštědel, jako je například bezolovnatý benzín (benzen) nebo ředidlo. Tyto výrobky podlahy Design nijak nepoškodí. Rozpouštědla však vždy nanášejte na hadřík a nikdy přímo na podlahu. Zajistěte dostatečný přístup čerstvého ​​vzduchu a k neutralizaci vyčištěných oblastí následně použijte vodu.

Je zaručena teplotní odolnost povrchu TPU v případě intenzivního slunečního záření?

Ano, teplotní odolnost je plně zaručena. V nejhorším případě činí maximální teplota, které může dosáhnout černý povrch podlahy vystavený slunci, 70 °C.

Jak významná je tepelná odolnost podlahových krytin EGGER Design?

Podlaha EGGER Design má tepelnou odolnost 0,03 m²K/W, která snadno splňuje požadavky CE 0,15 m 2K/W.

Která podlaha EGGER je vhodná pro podlahové vytápění?

Všechny podlahy EGGER jsou vhodné pro podlahové vytápění, ať již pomocí teplé vody nebo elektrické energie (tepelná odolnost celé podlahové konstrukce musí být < 0,15 m 2K/W), jestliže může být digitálně řízena přívodní a provozní teplota a dále řízena a nepřekročena maximální teplota na povrchu 28 °C. Podrobné informace naleznete v návodu k pokládce.

Existuje specifický směr pokládky laminátové podlahy – podélný nebo příčný?

Podlahy sestávající z jednotlivých podlahových desek jako EGGER Laminát nebo Design vypadají nejlépe, když jsou položeny souběžně sdopadajícím světlem. Neexistují však žádné závazné pokyny týkající se směru pokládky. Výjimka: Pokud byla jako podložka použita dřevěná podlaha, musí být pokládka v pravém úhlu k této podlaze.

Jak se řeže laminátová podlaha?

Řezání a přizpůsobování jednotlivých prvků lze provést pomocí komerční ponorné pily, kruhové stolní pily a/nebo přímočaré pily. Ve všech případech se doporučuje pila s co nejjemnějšími zuby vhodná pro zpracování dřeva. Vznikající piliny by měly být odsávány. Alternativně je také možné řezat podlahové prvky tzv. „laminátovými řezačkami“.

S kolika odřezky je nutno počítat?

V případě pravidelné montáže ve standardních pokojích se čtvercovou nebo obdélníkovou podlahovou plochou je možné počítat potřebné množství podlahových krytin Laminát nebo Design s průměrným množstvím odřezků ve výši 5 %. Naměřená podlahová plocha (m 2) + 5 % odřezky = objednané množství podlahy (m²).

Jak se pokládá poslední řada podlah Laminát nebo Design?

Abyste připravili poslední řadu určenou k přiříznutí a pokládce, umístěte dané podlahové prvky do plánované polohy přesně na předposlední řadu. Pomocí zbytkové podlahové desky (šířka prvku + šířka okrajových spár) je možné na podlahovou desku přenést konstrukci zdi v předem zvolené vzdálenosti. Upravené/na míru přiříznuté podlahové desky potom zacvakněte do předposlední řady.

Kdy je možné položit laminátovou podlahu na vyrovnávací potěr?

Když vyrovnávací potěr splňuje kritéria týkající se vlhkosti, rovnosti, nosnosti a čistoty (je připraven k pokládce). Totéž platí pro všechny ostatní typy podkladu.

Kdy může být laminátová podlaha po pokládce vystavena zatížení?

Podlahy EGGER Laminát a Design s plovoucím způsobem pokládky lze zpřístupnit a používat ihned po pokládce.

Co je parotěsná bariéra?

Fólie na ochranu proti vlhkosti, zvaná také parotěsná bariéra, chrání podlahu před možnou vlhkostí podkladu. V případě plovoucího způsobu pokládky podlah EGGER Laminát nebo Design na minerální podkladní vrstvy (např. potěry/​​dlaždice) musí být po celé ploše jako parotěsná bariéra instalována fólie na ochranu proti vlhkosti s hodnotou SD ≥ 75 m. Jednotlivé pruhy se musí ve spojích překrývat o 20 cm.

Co je dilatační mezera?

Všechny organické materiály na bázi dřeva podléhají určitému stupni pohybu (smrštění/roztažení) v důsledku změn klimatických podmínek v místnosti (teplota a vlhkost vzduchu). Prostřednictvím dostatečných dilatačních spár ke všem pevným konstrukčním prvkům není hotová podlaha omezena v pohybu. Jako základní princip musí být k pevným konstrukčním prvkům, jako jsou stěny, dveřní rámy, potrubí, sloupy a schodiště, vytvořeny dilatační spáry o šířce od 8 mm do 10 mm (0,31" až 0,39").

Je laminát vhodný pro pokládku na dlaždice?

Ano, pokud vyrovnávací potěr splňuje kritéria týkající se vlhkosti, rovnosti, nosnosti a čistoty – jinými slovy – je připraven k pokládce.

Jak jsou podlahové profily upevněny na podvrstvě?

U většiny typů profilů musí být před pokládkou laminátové podlahy základna (podvrstva) určená k položení krycího profilu instalována pomocí otvorů a šroubů na podkladovou vrstvu.

Jaké jsou pokyny týkající se rovnosti podkladové vrstvy podlahy při pokládce podlahových krytin EGGER Design?

Maximální odchylka od rovnosti > 2 mm/m, jak pro plovoucí způsob pokládky, tak pro celoplošné lepení.

Jaké požadavky/kritéria platí pro podkladovou vrstvu podlahy?

Před pokládkou podlahy se ujistěte, že je podkladová vrstva kpokládce dostatečně připravena. To znamená, že podkladová vrstva je schopna nést zatížení, je suchá, čistá a rovná (max. odchylka od rovnosti 2,0 mm/m). Vhodné podvrstvy představují všechny typy vyrovnávacího potěru včetně potěru s teplou záměsovou vodou, dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek a keramických dlaždic.

Je laminátová podlaha vhodná pro pokládku pod vestavné kuchyně?

Samozřejmě je možné nejprve položit podlahy EGGER Laminát a Design a potom na ně zabudovat vestavěné kuchyně a skříňky. Doporučuje se však, aby byly vestavěné kuchyně a skříňky před pokládkou sestaveny a podlahová krytina EGGER byla umístěna pouze za soklovou lištu. Na jedné straně to zabraňuje nesymetrickému zatížení a fixaci podlahové plochy (zejména v případě plovoucího způsobu pokládky), ale také usnadňuje její následné odstranění.

Je možné vyměnit poškozené laminátové podlahové panely?

Ano, v případě plovoucího způsobu pokládky laminátové podlahy.

Jsou koberce vhodné jako izolační podvrstva pod laminátovou podlahu?

Textilní podlahové krytiny nepředstavují vhodnou podvrstvu a musí být před pokládkou podlah Laminát a Design odstraněny. Jedním zdůvodů je fakt, že podlahy s kobercem mohou při zátěži nadměrně degradovat a že koberce jsou z důvodů výrobních technologií takzvaně směrové. To by pak bylo přímo převedeno na podlahu s plovoucím způsobem pokládky. Další záležitostí jsou hygienické aspekty, jelikož podlaha z koberců může pod jinými podlahovými krytinami plesnivět.

Jsou mezi místnostmi (ve dveřích) nezbytné přechodové profily?

Ano, v případě plovoucího způsobu pokládky jsou ve dveřích vždy potřebné pohybové profily. Podlahové prvky umístěte na podprofil (základ) na obou stranách ve vzdálenosti 8-10 mm. Výsledné pohybové mezery překryjte horním profilem.

Jsou ve velkých místnostech nezbytné přechodové profily?

Ano, v případě plovoucího způsobu pokládky podlah EGGER Laminát od délky/šířky místnosti > 10 m a v případě plovoucího způsobu pokládky podlahy EGGER Design od délky/šířky > 15 m.

Jaká je maximální velikost prostoru (délka x šířka), kterou lze pokrýt bez pohybových profilů?

Maximální plocha, která může být pokryta plovoucím způsobem pokládky bez pohyblivých profilů, je 10 x 10 m u podlah EGGER Laminát a 15 x 15 m v případě podlahy Design.

Je povinné položit podkladovou vrstvu, a pokud ano, kterou?

Ano, v případě plovoucího způsobu pokládky (pouze pro soukromé použití) je nutné použít podvrstvu. Pro správnou pokládku doporučujeme použít systémovou podložku EGGER Silenzio Duo.

Co je plovoucí způsob pokládky?

V případě plovoucího způsobu pokládky je podlahová krytina položena bez trvalého spojení s podvrstvou a propojeny jsou pouze jednotlivé podlahové prvky pomocí pera a drážky (zámkového systému). Díky tomu se podlaha může na podvrstvě volně pohybovat, tzn. „plavat“.

Kde se používají soklové lišty?

Soklové lišty slouží k překrytí dilatačních spár u zdí a k vytvoření harmonického zakončení. Odpovídající řešení naleznete v programu příslušenství EGGER.

Je možné aklimatizovat podlahu také v částečně otevřeném balení?

Ano. Mírně poškozené balení nepředstavuje velký problém. Důležité je, aby byla podlaha před pokládkou uskladněna v místnosti, kde bude pokládána, nebo v místnosti s podobným klimatem.

Je nutné dodržovat přesazení hlavových spojů?

Ano, minimální přesazení pro všechny podlahy EGGER činí 20 cm. Výjimka: Dlouhé desky (formát „Long“) mají minimální přesazení 50 cm.

Jaká lepidla lze použít pro celoplošné lepení podlah EGGER Design a podlahy EGGER Laminát Aqua+?

Pro celoplošné lepení podlah EGGER Design a podlah EGGER Laminát Aqua+ je nutné použít pouze schválená lepidla uvedená na . Musí být dodržovány všechny specifikace poskytnuté výrobcem lepidla, např. doby tuhnutí a schnutí.

Lze v koupelně položit běžné laminátové podlahy?

Ne. V koupelně lze položit/používat pouze podlahu EGGER Laminát Aqua+, která je příslušně označena.

Lze položit podlahu EGGER Laminát Aqua+ nebo podlahu EGGER Design ve sprchové kabině?

Ne. Podlahy EGGER Laminát Aqua+, stejně jako podlahová krytina EGGER Design jsou schváleny pouze pro mokré prostory. Mokré prostory jsou prostory se zvýšenou, ale ne trvalou vlhkostí/vystavení kapalinám a/nebo pravidelně se opakující vysokou vlhkostí prostředí. Do mokrých oblastí patří koupelny, kuchyně, chodby a vstupní prostory.

Jaké další produkty/nástroje jsou potřeba k pokládce laminátových podlah?

Díky zámkovým spojům je pokládka laminátových podlah rychlá a snadná. Řezání a přizpůsobování jednotlivých prvků lze provést pomocí komerční ponorné pily, kruhové stolní pily a/nebo přímočaré pily. Ve všech případech se doporučuje pila s co nejjemnějšími zuby vhodná pro zpracování dřeva. Vznikající piliny by měly být odsávány. Ujistěte se, že používáte vhodnou ochranu očí a prostor je odvětráván. Případně je také možné zkracovat podlahové prvky tzv. „laminátovými řezačkami“. Skládací metry a čtverec jsou potřebné pro měření okrajových desek. Distanční páska je nezbytná pro správnou vzdálenost od stěn. V závislosti na podlaze a druhu podvrstvy je zapotřebí použít vhodnou podložku a fólii na ochranu proti vlhkosti (parotěsnou bariéru). Podlahové profily a soklové lišty jsou nutné také pro přechodové plochy a zakončení u stěn.

Jak by měla být položena laminátová podlaha kolem topných trubek?

Nejprve je nutné změřit polohu trubek a vyznačit ji na laminátovém panelu (nezapomeňte, prosím, na dilatační spáry). Za použití děrovky vyřízněte otvor pro trubky větší o minimálně 16 mm, než je průměr trubky. Poté použijte přímočarou pilu k rozříznutí z vnější podélné strany desky, která směřuje ke stěně pod úhlem 45° směrem ke kruhovému otvoru. Následně rozříznutý kus položte na místo a přilepte jej k dříve položenému panelu.

Jak se pokládá laminátová podlaha na schodech?

Při pokládce na schody musí být laminátové podlahové panely nařezány tak, aby odpovídaly rozměrům schodů, a musí být přilepeny k podkladové vrstvě. U stěnových/okrajových spár se používají schodišťové profily (speciální podlahové profily).

Kdy je zapotřebí vyrovnávací hmota a kdy je na ní možné položit laminátovou podlahu?

Na vyrovnání nerovných ploch v instalační podvrstvě se používá vyrovnávací hmota. S pokládkou laminátových podlah můžete začít teprve poté, co se podvrstva a vyrovnávací hmota vysuší/vytvrdne (dodržujte pokyny výrobce).

Proč je laminátová podlaha pokládána plovoucím způsobem?

Protože laminátová podlaha je ktomu navržena a podobně jako všechny organické materiály podléhá z důvodu kolísavých klimatických podmínek v místnosti určitým pohybům (smršťování/roztažení). V případě tohoto způsobu pokládky je podlahová krytina položena bez trvalého spojení s podvrstvou a propojeny jsou pouze jednotlivé podlahové prvky pomocí pera a drážky (zámkového systému). To znamená, že podlaha se může na podkladu volně pohybovat, a proto je „plovoucí“.

Jak lze opravit poškozené části laminátových podlah?

Malé poškození povrchu může být zamaskováno/odstraněno pomocí opravné pasty EGGER Decor Mix & Fill nebo komerčních tvrdých voskových systémů.

Jak se pokládá první řada laminátových podlah?

V závislosti na plánovaném směru pokládky je třeba nejprve zkontrolovat, ze které strany místnosti by měla být pokládka zahájena, aby se při ní předešlo problematickým situacím. Následně se musí místnost změřit, aby se zjistilo, zda by měla být šířka první řady desek snížena. Toto bude nutné v případě, že je poslední řada vypočítána tak, že bude užší než 5 cm. Způsob pokládky první nebo prvních dvou řad závisí na použitém zámkovém systému. Postupujte podle pokynů k pokládce.

Proč musí být laminátová podlaha uskladněna uvnitř místnosti po dobu 48 hodin?

Aby bylo zajištěno, že se prvky laminátové podlahy přizpůsobí klimatu místnosti, ustálí se jejich roztažení a systém zacvakávání/zamykání prvků bude optimálně fungovat.

Musí být podvrstva v rovině?

Podkladová vrstva musí být připravena k pokládce, což znamená, že podvrstva musí být suchá, schopná nést zátěž, rovná a čistá. Použijte max. 2mm měrku (svislá odchylka) v intervalech 100 cm. Větší odchylky je třeba řešit vhodnými opatřeními (např. vyrovnávací hmotou).

Musí být před pokládkou odstraněno také kobercové lepidlo?

Podvrstva musí být pro pokládku připravena, tzn. podkladová vrstva musí být suchá, schopna nést zátěž, rovná a čistá.

Lze laminátovou podlahu následně přelakovat?

Ne, plně a trvale utěsněný povrch laminátové podlahy vyrobený se stanovenou úrovní lesku nemůže být dále ošetřován a/nebo znovu uzavřen. Následné lakování nebo utěsnění laminátových podlah není nutné ani přípustné.

Jak jsou opravovány hluboké škrábance?

Zatím není znám žádný proces, kterým by takové škrábance mohly být zcela odstraněny. Škrábanec však může být zalaminován a vyplněn pomocí retuše a barvy.

Je třeba nainstalovat okrajovou/stěnovou spáru?

Ano, aby se zabránilo pohybu/rozšíření podlahy a aby se zajistilo oddělení zvuku od zbývající konstrukce (ke stěnám), musí být při pokládce podlahy EGGER začleněna stěnová spára o rozměrech 8-10 mm. V případě místností s nadprůměrnou velikostí a/nebo zvláštními klimatickými podmínkami/výkyvy se doporučuje odpovídajícím způsobem zvýšit vzdálenost od stěny. Komerční soklové lišty jsou obecně schopny pokrýt okrajové spáry až do 17 mm.

Co je okolní zvuk?

Okolní zvuk znamená zvuk, který se objevuje a je vnímán při chůzi na laminátové podlaze v místnosti.

Co je nárazový zvuk?

Nárazový zvuk je zvuk generovaný při chůzi na podlaze, vnímaný v místnostech na nižších podlažích.

K čemu slouží podlahové profily?

Podlahové profily jsou nutné pro pokrytí přechodů, povrchových úprav okrajů a oblastí dilatačních spár. V případě plovoucího způsobu pokládky je vždy nutné použít pohybové profily ve dveřích a u místnosti s délkou větší než 10 m. Laminátové podlahové prvky umístěte na podprofil (základ) na obou stranách ve vzdálenosti 8-10 mm. Výsledné pohybové mezery překryjte horním profilem.

Která podvrstva je vhodná pro pokládku laminátových podlah?

Před pokládkou by mělo být ověřeno, zda je podkladová vrstva vhodně připravena. To znamená, že podklad musí být suchý, rovný, čistý a schopný poskytnout podpůrnou plochu. Vhodné podvrstvy představují všechny typy vyrovnávacího potěru včetně potěru s teplou záměsovou vodou, dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek, PVC, linolea, desek z přírodního kamene a keramických dlaždic.

Jak jsou laminátové podlahy upevněny na stěnu?

Podlahy EGGER Laminát lze také použít jako obložení stěn nebo povrchů stěn. Podrobné informace naleznete na .

Může být laminátová podlaha osmirkována, pokud dojde k poškození povrchu?

Ne, laminátové podlahy nemohou být broušeny. Lze však vyměnit jednotlivé laminátové podlahové desky.

Mohu řezat podlahu EGGER Design nožem?

Řezání nožem není možné. Pomocí řezáku však lze naříznout podlahové desky Design na obou stranách (přední a zadní) a řízeně přes lámací hranu přelomit.

Je možné připevnit ke stěnám i podlahu EGGER Design?

Ano, podlahové desky EGGER Design mohou být použity na stěnách pomocí jednoduchého montážního systému (podkladová palubovka + upevňovací svorky).

Může se podlaha EGGER Design v přímém slunečním světle ohřát natolik, že se její povrch změkčí a není možné na ní stoupnout?

Ne, to není možné.

Jak velká je maximální odchylka od rovnosti povolená pro podkladovou vrstvu?

Maximální odchylka od rovnosti < 2 mm/m.

Co jsou pevné konstrukční prvky?

Např. stěny, dveřní rámy, potrubní trubky, sloupy, schodiště.

Jaká relativní vlhkost vzduchu musí být dosažena před, během a po pokládce?

Relativní vlhkost vzduchu mezi 40 % a 70 %.

Jaká by měla být teplota povrchu před, během a po pokládce?

Teplota povrchu podlahy musí být minimálně 15 °C.

Musí být podlaha Design před pokládkou aklimatizována?

Ano, po dobu 48 hodin, protože je použita dřevěná nosná deska (UWF deska).

Lze položit laminátovou podlahu na staré podlahy?

Laminátové podlahy mohou být položeny na stávajících podlahách, jako jsou PVC, linoleum, desky z přírodního kamene, keramické dlaždice, pokud jsou stále ve vhodném stavu a jsou považovány za připravené k položení v souladu s pokyny pro pokládku laminátových podlah. Všechny staré podlahy a zejména textilní podlahové krytiny musí být vždy odstraněny.

Jsou nutné čistící zóny?

Každý typ podlahové krytiny musí být chráněn před hrubými nečistotami a vodou/sněhem vhodnými čistícími zónami. Z tohoto důvodu musí být vstupní prostory opatřeny správně dimenzovanou čistící zónou/rohoží. V komerčních aplikacích, kde povrch podlahy vede přímo ven, by měla být do podlahové konstrukce zabudována vhodná čisticí zóna, která umožňuje 3-4 kroky.

Jsou podlahy EGGER Laminát a Design vhodné pro pokládku a použití v blízkosti kamen na dřevo?

Musí být dodrženy minimální vzdálenosti ke kamnům na dřevo/kamnům v souladu s předpisy EU a národními stavebními předpisy.

Co je tepelný odpor?

Tepelný odpor (jednotka: m² K/W) je odolnost konstrukčního prvku vůči přenosu tepla. Čím je tato hodnota větší, tím lepší jsou izolační vlastnosti. Aby nedošlo k ohrožení tepelné účinnosti, neměl by tepelný odpor podlahové konstrukce (podlahová plocha + izolační podklad) být větší než 0,15 m² K/W pro pokládku podlah na teplovodní podlahovou topnou soustavu.