Повече от дърво. Повече прозрачност.

Дървесината е нашият най-ценен ресурс. Ние произвеждаме широк асортимент от продукти за мебелен и интериорен дизайн, подови настилки и дървени конструкции от възобновяемия природен ресурс. Стремим се да действаме устойчиво, да щадим ресурсите и да опазваме климата. Нашите екологични показатели ясно илюстрират ангажимента ни в тази област. Те правят екологичните характеристики на нашите продукти прозрачни и лесни за разбиране и подчертават нашето обещание: Повече от дърво.

Материалите от дървесина щадят климата.

Въглероден отпечатък

Всеки продукт остава следа върху климата. Въглеродният отпечатък може да се използва за количествено определяне на размера на тези следи. По време на растежа си дървесината, която използваме като суровина, усвоява CO2 и го съхранява. При транспортирането и обработката се отделя CO2. Когато тези стойности се сравнят, се получава въглеродният отпечатък на продукта. За нашите продукти от дървесина тази стойност е много ниска. Ако в продукта се съхранява повече CO2, отколкото се отделя по време на транспортирането и обработката, въглеродният отпечатък е отрицателен.

Екологичният показателят съответства на еквивалент на CO2 общо GWP „от люлката до изхода” (A1-A3 съгласно EN 15804). Изчислението подлежи на външна проверка (вж. ЕДП).

Материалите от дървесина израстват отново.

Дял на възобновяемите ресурси

Дърветата израстват отново за няколко десетилетия. Образуването на изкопаемите суровини отнема милиони години. Затова е важно да се използват повече възобновяеми суровини. Този екологичен показател показва какво количество от материала, използван за производството на продукта, идва от възобновяеми ресурси (дървесина, хартия) и какво количество - от изкопаеми ресурси (лепило, восък, смола). По този начин ние представяме по прозрачен начин приноса на всеки продукт за биоикономиката.

Екологичният показател се отнася за всички съставки на даден продукт в тегловно изражение. Той се основава на вътрешно изчисление.

Опазваме природните ресурси.

Дял на дървесината от кръговата икономика

За да опазим природните ресурси, трябва да използваме повторно, да рециклираме и оползотворяваме съществуващите продукти по възможно най-добрия начин. Този екологичен показател показва колко добре се прави това на практика. Той представя използваната в даден продукт дървесина по категории: Рециклираните материали (напр. стари мебели, палети или части от палети) и страничните продукти от дърворезната промишленост (напр. дървени стърготини и трески) допринасят за кръговата икономика. Останалата дървесина идва от устойчиво управление на горите, като разреждане на гори, обла дървесина, която не може да се реже, или дървесни трески.

Материалите от дървесина имат много животи.

Рециклируемост

Материалите от дървесина са висококачествени и дълготрайни. Освен това са ценен ресурс в края на полезния живот на продукта: Много продукти могат да бъдат рециклирани и отново да се превърнат във висококачествен материал за плоскости.

Този екологичен показател посочва дали даден продукт може да се използва за производството на нови материали от дървесина в края на полезния си живот. Решаващият фактор за класификацията е, че ние самите използваме материала без ограничения в производството на ПДЧ и че в ръководството на ÖWAV за сортиране на дървесни отпадъци се препоръчва да бъде рециклиран.

Използваме дървесина от проверени и сертифицирани източници.

Дял на дървесината от проверени и сертифицирани източници

Ангажирани сме с насърчаването на устойчивото горско стопанство и опазването на природните ресурси.
Като част от нашата сертифицирана по ISO 38200 система за надлежна проверка ние гарантираме съответствие със законовите и социалните стандарти в нашите вериги за доставки.
Така нашите продукти могат да бъдат обозначени като 100% проверени от трета страна съгласно ISO 38200 и отговарят на всички законови изисквания за устойчивост на използваната дървесина. Освен това този екологичен показател показва дела от сертифицирани гори в продукта по ISO 38200.

Екологичният показател се отнася за използваната в продукта дървесина. Точното определение на „проверен“ и „сертифициран“ може да бъде намерено в нашата Декларация на производителя относно устойчивия произход на дървесината (VRG270) .

EGGER гарантира пълна прозрачност

Ние декларираме всички съставки, които се използват в нашите продукти. За това използваме два различни вида документи: EPD („Екологични декларации за продуктите“) съдържат оценката на екологичните характеристики на нашите продукти и EHD. EHD означава „Екологичен и здравен информационен лист“. В него класифицираме съставките според техния принос към рециклиращата икономика.

Към нашите EPDs и EHDs