За нас дървесината е работен материал и рециклируем материал. Ние произвеждаме широк асортимент от продукти за мебелен и интериорен дизайн от възобновяеми природни ресурси. Действаме по устойчив начин, щадим ресурсите и опазваме климата, като по този начин допринасяме за устойчивото развитие и изпълняваме нашето обещание: Повече от дърво.За да бъде по-разбираемо, тук обясняваме три показателя. Чрез тях екологичните характеристики на нашите продукти са прозрачни и лесни за разбиране.

Материалите от дървесина щадят климата

Въглероден отпечатък

Всеки продукт остава следи върху климата. Въглеродният отпечатък (CO2) може да се използва за количествено определяне на размера на тези следи. По време на растежа си дървесината, която използваме като суровина, усвоява CO2 и го съхранява. При транспортирането и обработката се отделя CO2. Разликата между съхраненото количество и емисиите представлява въглеродният отпечатък. Нашите (дървесни) продукти се отличават с много малък въглероден отпечатък, тъй като в продукта се съхранява повече CO2, отколкото се отделя по време на транспортирането и обработката.

Показателят съответства на еквивалент на CO2 GWP 100 „от люлката до изхода” (A1-A3 съгласно EN 15804). Изчислението подлежи на външна проверка (вж. ЕДП).

Материалите от дървесина израстват отново

Принос към биоикономиката

Дърветата израстват за няколко десетилетия, докато за формирането на изкопаемите суровини са нужни милиони години. Затова е важно да се използват повече възобновяеми суровини. Показателят показва какво количество от материала, използван за производството на продукта, идва от възобновяеми ресурси (дървесина, хартия) и какво количество - от изкопаеми ресурси (лепило, восък, смола). По този начин ние представяме по прозрачен начин приноса на всеки продукт за биоикономиката.

Показателят се отнася за всички съставки на даден продукт в тегловно изражение. Той се основава на вътрешно изчисление.

Опазваме природните ресурси

Принос към кръговата икономика

За да опазим природните ресурси, трябва да използваме повторно, да рециклираме и оползотворяваме съществуващите продукти по възможно най-добрия начин. Този показател показва колко добре това може да се направи на практика. Той представя съставките на даден продукт по категории: Рециклираните материали (напр. части от стари мебели или палети) и страничните продукти от дървообработващата промишленост (напр. дървени стърготини и трески) допринасят за кръговата икономика. Останалите компоненти на продукта идват от свежи ресурси като разреждане на гори, лепило и хартия.

Показателят се отнася за всички съставки на даден продукт в тегловно изражение. Той се основава на вътрешно изчисление.

Нашият фокус е върху регионалността при производството.

Дял на дървесината от региона

Закупуването на суровини в региона и възможно най-краткото транспортно разстояние укрепват регионалната икономика и намаляват обема на пътния трафик. Показателят показва какъв дял от използваната в продукта дървесина идва от максимален радиус от 150 километра.

Показателят се отнася за разстоянието за транспортиране на използваната в продукта дървесина. Изчислението е подложено на външна проверка ("посочено като регионално" по ISO 38200).

Дървесина от устойчиво управление на горите.

Дял на дървесината от проверени и сертифицирани източници

Дървесината като цяло е устойчива, тъй като е възобновяема суровина. За да е напълно вярно това обаче, горите също трябва да се управляват в съответствие с икономически, екологични и социални критерии. Ние предоставяме доказателства за това за нашите вериги за създаване на стойност: Всички наши продукти на базата на дървесина са 100% проверени от независими трети страни съгласно ISO 38200. Това потвърждава законността на произхода на дървесината. Освен това всички заводи на EGGER са сертифицирани по стандартите на FSC и PEFC като част от веригата за проследяемост на доставките.

Показателят се отнася за използваната в продукта дървесина. Изчислението е външно проверено (проверена законна = дял на „проверената“ по ISO 38200 от всичката използвана в продукта дървесина; от която сертифицирана = дял на „сертифицираната“ по ISO 38200 от всичката използвана в продукта свежа дървесина).

EGGER гарантира пълна прозрачност

Ние декларираме всички съставки, които се използват в нашите продукти. За това използваме два различни вида документи: EPD („Екологични декларации за продуктите“) съдържат оценката на екологичните характеристики на нашите продукти и EHD. EHD означава „Екологичен и здравен информационен лист“. В него класифицираме съставките според техния принос към рециклиращата икономика.

Към нашите EPDs и EHDs