EGGER означава отговорно отношение към суровината дървесина. Както в природата и нашите процеси са организирани в ресурсоопазващи цикли. Централно място заема затвореният цикъл на материалите. Централно място заема затвореният цикъл на материалите.

Устойчиво горско стопанство

Устойчиво горско стопанство

Дъскорезница

Използване на странични продукти от работата на дъскорезниците

Производство на материали от дървесина

"Производство на материали на основата на дървесина и по-нататъшната им обработка"

Ние се грижим да насърчаваме устойчивото управление на горите. Ние гарантираме спазването на законовите и социалните стандарти в нашите вериги за доставки. Нашата дървесина произхожда от проверени на 100% легални и контролирани източници съгласно ISO 38200. Ние купуваме дървен материал на първо място от сертифицирани гори в района на изкупуване.

Повече информация

Предпочитаме да закупуваме странични продукти от регионални и сертифицирани дъскорезници. Използвайки странични продукти, ние съхраняваме природните ресурси.

Повече информация

С цел непрекъснато подобряване на екологичните характеристики на нашите продукти в процеса на производството, ние подбираме международно сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда в съответствие с ISO 50001, ISO 14001 и EMAS.

Повече информация

Оценки на жизнения цикъл на продуктите

Планиране и приложение

Рециклиране

Рециклиране

Възобновима енергия

Възобновима енергия

Ние осигуряваме пълна прозрачност чрез екологични декларации за продуктите (EPD). Те предоставят на специалистите важна информация относно екологични и здравни аспекти и са достъпни и за заинтересованите крайни потребители - за всички наши базови продукти.

Повече информация

При производството на материали от дървесина ние рециклираме дървесини отпадъци. Те идват от изхвърлени продукти като мебели, палети или опаковъчен материал. По този начин съхраняваме свежите ресурси и увеличаваме ефекта от съхранението на CO2.

Повече информация

В нашите собствени електроцентрали на биомаса ние преобразуваме топлината в зелена електроенергия. Биомасата и дървесните остатъци не могат повече да се използват като материали в производството.

Повече информация