Dodržování právních norem ve firmě EGGER

EGGER je rodinný podnik s trvale udržitelnou a globální účastí na trhu. Pro naši obchodní činnost a pro vztahy se všemi našimi partnery má téma Compliance - tedy dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic - ústřední význam. Následující opatření pomohou zakotvit tento postoj v myšlení a konání všech zaměstnanců EGGER.

Kodex chování

Kodex chování

Kodex chování EGGER je kodexem jednání, který se zakládá na hodnotách, vzoru, podnikatelských cílech a deseti principech dokumentu Global Compact Spojených národů. Kodex chování obsahuje jasné standardy chování, které musejí být dodržovány všemi zaměstnanci.

Dodavatelský kodex chování

Také od našich dodavatelů očekáváme, že se budou podílet na našich zásadách dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic. Tímto dodavatelským kodexem chováníchování společnost EGGER zřetelně vyjadřuje požadavek, aby její dodavatelé dodržovali platné zákony a zásady Global Compact OSN (UNGC).

Dodavatelský kodex chování
Princip protikartelových právních předpisů

Princip protikartelových právních předpisů

Každý zaměstnanec společnosti EGGER musí znát a následovat všechny příslušné protikartelové ustanovení. Vlastní principy protikartelových právních předpisů a pravidelná školení napomáhají ke korektnímu protimonopolnímu chování.

Protikorupční princip

Co nejpřísněji zamezujeme všem formám aktivní i pasivní korupce. Ve vlastních protikorupčních principech jsou stanoveny jasné zákazy, jakož i pokyny pro přiměřené zacházení s dary a pozvánkami.

Protikorupční princip
Dary a sponzoring

Dary a sponzoring

Firmě EGGER leží na srdci blaho místních spolků. Pro dary a sponsoring však existují jasná pravidla. Compliance směrnice společnosti EGGER pro dary a sponzoring přitom stanovuje globálně platný standard. Podporujeme výlučně organizace nebo aktivity zaměřené na zdraví, sociální oblast, vzdělání a ochranu životního prostředí. Jakákoli podpora politických stran, kandidátů nebo úředních činitelů je vyloučena. Z podpory jsou právě tak vyloučeny náboženské účely a vrcholový sport.

Ochrana dat

EGGER stanovuje různá opatření, aby byly dodržovány platné zákony na ochranu dat a s největší péčí nakládáno s osobními údaji. Vlastní směrnice na ochranu dat, pravidelná povinná školení i audity rizik poskytují dostatečnou podporu.

Ochrana dat
Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu ukazují investorům, že firma EGGER bere právní požadavky kapitálového trhu vážně a předchází jejich případnému porušení. Obecné zásady mají rovněž ujistit o tom, že splňujeme očekávání kapitálového trhu ohledně jednání a organizace společnosti.

Úřad ombudsmana

Neetické a především nezákonné chování může vést k závažným škodám pro společnost EGGER, její zaměstnance, ale i pro veřejnost obecně. Pro odhalení a zamezení takovému chování zřídila společnost EGGER úřad ombudsmana. Zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a ostatní třetí osoby se mohou v případě podezření nebo náznaku takového chování obrátit na externího a tím neutrálního právníka Dr. Carstena Thiela von Herffu jako ombudsmana. Kontakt s ombudsmanem lze na přání navázat i anonymně.

Úřad ombudsmana
Kontakt

Kontakt na ombudsmana (na přání i anonymně):

Telefon:

· 0080066283762 bezplatně přes pevnou linku následujících zemí

· +49521 55733300 za poplatek celosvětově přes pevnou linku i mobilní síť

E-Mail: ct@thielvonherff.de

Online: https://report-tvh.com/

Další informace

Další informace o úřadu ombudsmana, možnostech navázání kontaktu s ním i postupu při nahlášení události naleznete na linku níže a v dodavatelském kodexu chování. Ombudsman podléhá advokátní povinnosti mlčenlivosti. Ombudsman předá upozornění po jeho prověření společnosti EGGER pouze tehdy, pokud k tomu dá oznamovatel svůj výslovný souhlas. Jak ombudsman, tak i firma EGGER přitom budou vždy důvěrně nakládat s identitou oznamovatele.

Více informací