Dear visitor,

You have selected our website for Hungary - Hungarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelemről röviden

Általános tájékoztató

Az alábbi tájékoztató egy egyszerű áttekintést ad arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja a weboldalunkat. A személyes adatok a személyazonosítására alkalmas adatokat jelentik. Részletesebb információt az adatvédelemről az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.
 

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki felelős a weboldalon végzett adatgyűjtésért?
A weboldal üzemeltetője végzi a weboldallal kapcsolatos adatkezelést. Az elérhetőségek megtalálhatóak a weboldal impresszumában.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Egyrészt akkor gyűjtjük az Ön adatait, amikor Ön azokat megadja számunkra. Például, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadja az adatait.

Egyéb adatokat vagy automatikusan, vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtik az informatikai rendszereink, amikor ellátogat a weboldalunkra. Ez főleg technikai adatokra vonatkozik (pl. a böngésző és operációs rendszer fajtája, az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön betölti ezt a weboldalt.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy része a weboldal hibamentes megjelenítését szolgálja. Egyéb adatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére szolgálnak.

Milyen jogokkal rendelkezik az adatokkal összefüggésben?
Önnek joga van bármikor díjmentesen információt kérni a tárolt személyes adatok eredetéről, címzettjéről és céljáról. Ezenkívül kérheti az adatok helyesbítését vagy törlését. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását követően bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Bizonyos esetekben kérheti az adatai kezelésének korlátozását is. Ezenfelül az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, forduljon hozzánk bátran az impresszumban megadott elérhetőségek egyikén!

Elemzési eszközök és harmadik felek eszközei
A weboldal látogatása során előfordulhat, hogy böngészésével kapcsolatos adatok statisztikai elemzés részét képezik. Ez elsősorban úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat részletes információkat tartalmaz az elemzőprogramokkal kapcsolatban.

2. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, illetve a törvényi adatvédelmi szabályozásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használatakor különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatnak minősül az, ami alapján az Ön személye beazonosítható. A jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy milyen adatokat gyűjtünk, mire használjuk azokat, illetve a gyűjtés módját és célját.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az interneten történő adatátvitel esetén (pl. e-mail) felléphetnek biztonsági hiányosságok. Teljes körű védelmet nem lehet biztosítani a harmadik felek általi hozzáférés ellen.
 

A felelős szervvel kapcsolatos megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600-0
E-mail: sc@egger.com

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) kezelésének célját és módját.
 

Törvény által előírt adatvédelmi tisztviselő

A vállalat rendelkezik egy adatvédelmi tisztviselővel.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600 -0
E-mail: privacy@egger.com
 

Az USA-ba történő adatátvitelre vonatkozó megjegyzés

Többek között, az USA-ban található cégek által biztosított eszközök lettek beépítve a weboldalba. Amikor ezek az eszközök aktívak, előfordulhat, hogy a személyes adatai az adott vállalatok Amerikában található szervereikre kerülnek továbbításra. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az EU adatvédelmi törvények értelmében az USA nem számít biztonságos harmadik országnak. Amerikai cégek kötelesek a személyes adatokat átadni biztonságért felelős hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett ez ellen jogi lépéseket tehetne. Ebből kifolyólag nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelés céljával kezelik, értékelik, és tartósan tárolják az amerikai szervereken található adatait. Ezen adatkezelési eljárások felett nincs hatásunk.
 

Az adatkezelésre adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet csak kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el. Megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.
 

A meghatározott egyedi esetekben történő adatgyűjtés, illetve a közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

AMENNYIBEN AZ ADATKEZELÉS ALAPJA A GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS E) VAGY F) PONTJA, JOGA VAN BÁRMIKOR TILTAKOZNI A SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ELLEN AZ ADOTT HELYZETÉBŐL ADÓDÓAN. EZ AZ ADOTT RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ PROFILALKOTÁSRA IS VONATKOZIK. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MEGHATÁROZZA AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGALAPOT. AMENNYIBEN TILTAKOZIK, A SZEMÉLYES ADATAIT NEM KEZELJÜK TOVÁBB, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AMELYEK JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).

HA A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. AMENNYIBEN TILTAKOZIK, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM FOGJUK HASZNÁLNI KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS CÉLOKRA (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN).
 

Jogorvoslati jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A GDPR valamely rendelkezésének megsértése esetén az érintett jogában áll jogorvoslatért fordulni egy felügyeleti hatósághoz, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog független minden egyéb közigazgatási és bírósági jogorvoslattól.
 

Az adathordozhatósághoz való jog

Joga van az általunk automatizált módon, az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján kezelt adatokat elkérni saját maga vagy egy harmadik fél részére egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Amennyiben kéri, hogy az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ezt csak akkor tudjuk megtenni, amennyiben technikailag megoldható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a weboldal biztonsági okokból SSL vagy TLS titkosítást használ a bizalmas tartalmak átvitelének megvédése céljából, pl. a megrendelések és megkeresések, amelyeket Ön eljuttat számunkra, mint a weboldal üzemeltetője. A titkosított kapcsolatot a böngészősorban látható „http://” karakterláncról a „https://” karakterláncra történő váltás, illetve a lakat szimbólum jelzi.

Amennyiben aktív az SSL vagy TLS titkosítás, az Ön által küldött adatok nem hozzáférhetők harmadik személyek által.
 

Titkosított fizetési tranzakciók a weboldalon, így különösen a MyEGGER weboldalon

Amennyiben egy, árakat is tartalmazó szerződést kötött, meg kell adnia a fizetési adatait (pl. csoportos beszedési megbízás esetén a számlaszáma). Az adatok a fizetések feldolgozása céljából szükségesek.

A gyakori fizetési módok (Visa/MasterCard, csoportos beszedési megbízás) használatával végrehajtott fizetési tranzakciók kizárólag titkosított SSL vagy TLS kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot a böngészősorban látható „http://” karakterláncról a „https://” karakterláncra történő váltás, illetve a lakat szimbólum jelzi.

Titkosított kommunikáció esetén az Ön által a számunkra továbbított fizetési adatok nem férhetők hozzá harmadik személyek által.
 

Adatkérés, törlés és helyesbítés

A vonatkozó jogi előírások keretén belül Önnek jogában áll bármikor ingyenes információt kérni a tárolt személyes adatairól, annak eredetéről és címzettéről, az adatkezelés céljáról, illetve, amennyiben aktuális, kérheti az adatok helyesbítését vagy törlését. E célból, illetve ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bátran az impresszumban megadott elérhetőségen!
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az adatai kezelésének korlátozását. Forduljon hozzánk bátran az impresszumban megadott elérhetőségen! Az adatkezelés korlátozásához való jog az alábbi esetekben gyakorolható:

  • • Amennyiben vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzésére bizonyos időre van szükségünk. Az ellenőrzés idejére kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • • Amennyiben személyes adatainak kezelése jogszerűtlen volt vagy jelenleg is az, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • • Amennyiben a továbbiakban nincs szükségünk a személyes adataira, de Önnek egy jogi követelés gyakorlása, megvédése vagy végrehajtása céljából még szükségesek, a törlés helyett kérheti a személyes adatainak kezelésének korlátozását.
  • • Amennyiben a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint fellebbez, mérlegelni kell az Ön érdekeit és a mi érdekeinket. Ha még nem került megállapításra, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • • Ha korlátozta a személyes adatainak kezelését, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Tiltakozás e-mail hirdetések ellen

Ezennel tiltakozunk az impresszum közzétételére vonatkozó kötelezettség körében közzétett kapcsolattartási adatok használata a kifejezett módon nem kért hirdetési és egyéb információs anyagok küldése céljából. A weboldal üzemeltetője kifejezetten fenntartja a jogot, hogy jogi eljárást kezdeményezzen a kéretlen reklámanyagok küldése (pl. spam e-mailek) esetén.

3. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik (Cookies)

A weboldalunk úgynevezett „sütiket” (más néven cookie-kat) használ. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyek nem okoznak semmilyen kárt az Ön eszközében. Az Ön eszközén vagy ideiglenesen, a munkamenet idejére (munkamenet-süti) vagy tartósan (állandó süti) kerülnek tárolásra. A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek a látogatásának befejeztével. Az állandó sütiket az Ön eszköze mindaddig tárolja, amíg Ön ki nem törli, illetve ameddig a böngészője automatikusan ki nem törli azokat.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy az oldal meglátogatásakor harmadik felektől származó sütik (külső sütik) is mentésre kerülnek az Ön eszközén. Ezek lehetővé teszik az Ön számára, illetve a mi számunkra az adott harmadik fél bizonyos szolgáltatásainak igénybe vételét (pl. pénzforgalmi szolgáltatások által használt sütik).

A sütik különböző célokat szolgálnak. Sok sütire technikai okok miatt van szükség, ugyanis nélkülük a weboldal bizonyos funkciói nem működnének (pl. a bevásárlókosár-funkció, illetve a videók megjelenítése). Egyéb sütik a felhasználó viselkedésének elemzésére vagy hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs eljáráshoz (szükséges sütik), az egyes, Ön által kért funkciók nyújtásához (funkcionális sütik, pl. a bevásárlókosár-funkcióhoz), illetve a weboldal működésének optimalizálásához (pl. az online forgalom mérésére használt sütik) szükséges sütik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerülnek tárolásra, hacsak más jogalap nincs megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatások technikailag hibátlan és optimalizált módon történő nyújtása érdekében. Amennyiben hozzájárulását kértük a sütik tárolásához, a kérdéses sütik tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapszik (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy tájékoztatást kapjon a sütibeállításokról, és lehetősége legyen egyesével elfogadni őket, eleve letilthatja egyes sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában véve, illetve engedélyezheti a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha nem engedélyezi a sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal funkciói csak korlátozottan fognak működni.

Amennyiben sütik harmadik fél által, illetve elemzés céljából kerülnek használatra, erről külön tájékoztatjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében és, amennyiben szükséges, ehhez kérjük a hozzájárulását.
 

Sütikhez való hozzájárulás a Cookiebot használatával

A weboldalon fut a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (a továbbiakban: cookiebot.com) vállalat által biztosított online szolgáltatás.

Az adatokat a weboldal teljes körű funkcionalitásának biztosítása érdekében használjuk. Ebben a viszonylatban előfordulhat, hogy az Ön böngészője személyes adatokat továbbít a cookiebot.com részére. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdek a weboldal hibamentes működése. Az adatok törlésre kerülnek, amint a gyűjtés célja beteljesedett. További információ az átadott adatokkal kapcsolatban a cookiebot.com adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

A böngészőben a parancsfájl kódjának letiltásával vagy egy parancsfájl-blokkoló segítségével megakadályozhatja az adatainak a cookiebot.com általi gyűjtését és kezelését.
 

Szerződés rendelések feldolgozására

A Cybot-tal szerződéses jogviszonyban állunk a rendelések feldolgozása céljából. Ezt a szerződést megkövetelik az adatvédelmi jogszabályok, ugyanis ezzel biztosítható, hogy a Cybot a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag a mi utasításainknak és a GDPR-nak megfelelően kezeli.
 

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója szerver naplófájlokban automatikusan gyűjti és eltárolja az Ön böngészője által elküldött adatokat. Ezek az alábbiak:

• a böngésző fajtája és verziója
• a használt operációs rendszer
• az URL-cím
• a hozzáférést megvalósító számítógép állomásneve
• a szerver válaszideje
• IP-cím
Ezek az adatok nem kerülnek társításra egyéb adatforrásokkal.

Az adatgyűjtés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához – e célból szükséges a szerver naplófájlok rögzítése. A szerver naplófájlok 14 napig kerülnek tárolásra.
 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlap használatával keres meg minket, az abban megadott adatokat, így beleértve a kapcsolattartási adatokat, a kérés feldolgozása és a további megkeresések kezelése érdekében tároljuk. Ezeket az adatokat kizárólag hozzájárulásával adjuk tovább.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amennyiben a kérése egy szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve ha az a szerződéses jogviszonyt megelőző intézkedésekhez szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés azon jogos érdekünkön alapszik, hogy hatékonyan kezeljük a nekünk címzett megkereséseket (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), illetve, ez irányú kérése esetén, az Ön hozzájárulásán alapszik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat addig tároljuk, ameddig Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, illetve ha a tárolás célja már nem aktuális (pl. a kérésének feldolgozását követően). Ez nem befolyásolja a kötelező jogi előírásokat, így különösen a megőrzési időre vonatkozólag.
 

Érdeklődés e-mailen, telefonon vagy faxon

Ha e-mailen, telefonon vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, az Ön megkeresését, beleértve az azzal kapcsolatos személyes adatokat (név, megkeresés) tároljuk és kezeljük a megkeresés feldolgozása érdekében. Ezeket az adatokat kizárólag hozzájárulásával adjuk tovább.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amennyiben a kérése egy szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve ha az a szerződéses jogviszonyt megelőző intézkedésekhez szükséges. Minden egyéb esetben az adatkezelés azon jogos érdekünkön alapszik, hogy hatékonyan kezeljük a nekünk címzett megkereséseket (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), illetve, ez irányú kérése esetén, az Ön hozzájárulásán alapszik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A megkeresések útján megadott adatokat addig tároljuk, ameddig Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, illetve ha a tárolás célja már nem aktuális (pl. a megkeresésének feldolgozását követően). Ez nem befolyásolja a kötelező jogi előírásokat, így különösen a törvény által megkövetelt tárolási időre vonatkozólag.
 

Regisztrálás a weboldalon található EGGER ügyfélportálra

A weboldalon lehetőség van regisztrálni az oldal által kínált további funkciók kihasználása érdekében. Az e célból megadott adatokat csak annak az ajánlatnak vagy szolgáltatásnak a használata érdekében kezeljük, amelyre regisztrált. A regisztráció során megadott kötelező adatokat teljes körűen kell megadni. Ellenkező esetben megtagadjuk a regisztrációt.

A fontos változások esetében, például az ajánlat terjedelmét, illetve a technikai okok miatt szükséges módosításokat illetően a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük az azokkal kapcsolatos értesítést.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrejött felhasználói jogviszony végrehajtásához, illetve szükség esetén további szerződések kezdeményezéséhez használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, ameddig Ön regisztrációval rendelkezik a weboldalon, majd azt követően töröljük. Ez nem befolyásolja a törvényi megőrzési időket.

4. Közösségi média

Közösségi média bővítmények a Shariff használatával

A weboldal közösségi médiákról származó bővítményeket használ (pl. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

A bővítmények az aktuális közösségi média logói alapján ismerhetőek fel. A weboldalon az adatvédelem biztosítása érdekében ezeket a bővítményeket csak az úgynevezett „Shariff” megoldással használjuk. Ez alkalmazás meggátolja a weboldalba beépített bővítményeket abban, hogy adatokat továbbítsanak az adott szolgáltatónak, amikor Ön először belép az oldalra.

Csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat a szolgáltató szerverével, amikor az aktuális gombra rákattintva aktiválja a megfelelő bővítményt (hozzájárulás). Amint aktiválja a bővítményt, az adott szolgáltató megkapja az Ön IP-címét, illetve azt az információt, hogy Ön meglátogatta a weboldalt. Ha ekkor be van jelentkezve a megfelelő közösségi média fiókjába (pl. Facebook), az adott szolgáltató társíthatja a weboldal meglátogatását az Ön felhasználói fiókjához.

A bővítmény engedélyezése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően hozzájárulásnak számít. A hozzájárulás megadását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.
 

Facebook bővítmények (Tetszik és Megosztás gombok)

PA weboldal használja a Facebook közösségi hálózat bővítményeit. A szolgáltató: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. Azonban a Facebook szerint a gyűjtött adatok az USA-ba és egyéb harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

A Facebook bővítmények a Facebook logója, illetve a „Tetszik” gomb alapján ismerhetőek fel a weboldalon. Itt található összefoglaló információ a Facebook bővítményeivel kapcsolatban: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_UK.

. Amikor meglátogatja a weboldalt, a bővítmény révén közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Facebook szerver között. A Facebook így megkapja azt az információt, hogy Ön meglátogatta a weboldalt, illetve az Ön IP-címét. Amennyiben a Facebook „Tetszik” gombjára kattint miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, a weboldal tartalmát összekapcsolhatja a Facebook profiljával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy összekapcsolja a weboldal meglátogatását felhasználói fiókjával. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy mint a weboldalak szolgáltatója, nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmát, illetve annak Facebook általi használatát illetően. További részletekért olvassa el a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook összekapcsolja a weboldalra tett látogatását a Facebook felhasználói fiókjával, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

A Facebook-bővítmények használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető legnagyobb láthatóság eléréséhez a közösségi médiában. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Rendelkezünk Facebook-profillal. A szolgáltató: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint a gyűjtött adatok az USA-ba és egyéb harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

Közös felhasználási megállapodást (Kezelői függelék) közöttünk a Facebookkal. A megállapodás rögzíti, hogy az oldal látogatása során mely adatkezelési folyamatokért felelünk mi, és melykért felel a Facebook. A megállapodás az alábbi linken tekinthető meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A felhasználói fiókjában ettől függetlenül módosíthatja a hirdetési beállításokat. Ehhez kattintson az alábbi linkre, majd jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 

Instagram bővítmény

A weboldal használja az Instagram szolgáltatás bővítményeit. A funkciókat a következő szolgáltatja: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Amennyiben be van jelentkezve Instagram fiókjába, az Instagram gomb segítségével összekapcsolhatja a weboldal tartalmát Instagram profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy összekapcsolja a weboldal meglátogatását felhasználói fiókjával. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy mint a weboldalak szolgáltatója, nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmát, illetve annak Instagram általi használatát illetően.

Az adatok tárolásának és elemzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető legnagyobb láthatóság eléréséhez a közösségi médiában. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További részletekért olvassa el az Instagram adatvédelmi nyilatkozatát: https://instagram.com/about/legal/privacy/.
 

LinkedIn bővítmény

A weboldal használja a LinkedIn-hálózat funkcióit. A szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Minden alkalommal, amikor meglátogat egy, LinkedIn funkcióval ellátott weboldalunkat, létrejön egy kapcsolat a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn ekkor tájékoztatást kap, hogy Ön meglátogatta a weboldalt, illetve megkapja az Ön IP-címét is. Amennyiben a LinkedIn „Ajánlom” gombra kattint, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, a LinkedIn össze tudja kapcsolni a weboldalra tett látogatását a felhasználói fiókjával. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy mint a weboldalak szolgáltatója, nem rendelkezünk információval a továbbított adatok tartalmát, illetve annak LinkedIn általi használatát illetően.

A LinkedIn bővítmény használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető legnagyobb láthatóság eléréséhez a közösségi médiában. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További részletekért olvassa el a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

XING bővítmény

A weboldal használja a XING-hálózat funkcióit. A szolgáltató: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor meglátogatja egy, XING funkcióval ellátott weboldalunkat, létrejön egy kapcsolat a XING szervereivel. Legjobb tudomásunk szerint a folyamat során személyes adatok nem kerülnek tárolásra. Különösen nem tárolódnak IP-címek, illetve felhasználói viselkedés nem kerül értékelésre.

Az adatok tárolásának és elemzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető legnagyobb láthatóság eléréséhez a közösségi médiákban. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatvédelemmel és a XING megosztás gombjával kapcsolatos további információ a XING adatvédelmi nyilatkozatában olvasható: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

Pinterest bővítmény

A weboldal a Pinterest nevű közösségi hálózat közösségi bővítményét használja. Üzemeltetője a Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

Amikor egy olyan oldalt tekint meg, amely tartalmaz egy ilyen bővítményt, a böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Pinterest szervereivel. A bővítmény naplóadatokat továbbít az USA-ban található Pinterest szervereknek. A naplóadatok közé tartozhat az Ön IP-címe, azoknak a meglátogatott weboldalaknak a címe, amelyek szintén rendelkeznek Pinterest funkciókkal, a böngésző fajtája és beállításai, a kérés dátuma és ideje, a Pinterest használatának módja, illetve sütik is.

Az adatok tárolásának és elemzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető legnagyobb láthatóság eléréséhez a közösségi médiákban. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információ a Pinterest általi adatkezelés céljáról, tartalmáról, további adatfeldolgozásról, illetve felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és az adatainak védelmére rendelkezésre álló lehetőségekről a Pinterest adatvédelmi irányelveiben található: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Elemzési eszközök és hirdetések

Google Analytics

A weboldal használja a Google Analytics weblapelemző funkcióit. A szolgáltató: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldalra látogatók viselkedését. Ennek köszönhetően a weboldal üzemeltetője különböző felhasználói adatokat kap, pl. oldal megtekintési adatok, a látogatások időtartama, a használt operációs rendszerek, illetve a felhasználó eredete. A Google az adatokból egy összesítést készíthet, amely az adott felhasználóhoz vagy eszközükhöz rendelt profilban érhető el.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó beazonosítását a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszközök ujjlenyomatozása). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban összegyűjtött adatok általában továbbításra kerülnek egy USA-beli Google-szerverre, ahol tárolásra kerülnek.

Az elemzési eszköz használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez a weboldal tartalmának és a hirdetések optimalizálása érdekében. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP-anonimizálás A weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamain belül, mielőtt az adatokat továbbítaná az USA-ba. Csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy a teljes IP-cím kerül továbbításra USA-beli Google-szerverére, és csak ott történik meg a lerövidítése. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt arra fogja felhasználni, hogy kiértékelje az Ön weboldal felhasználási szokásait, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekre vonatkozóan, és a weboldalon végzett tevékenységekhez és az internethasználathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat biztosítson a weboldal üzemeltetőjének. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics szolgáltatás részeként továbbított IP-cím nem lesz hozzárendelve semmilyen más Google-adathoz.

Böngésző bővítmény Az alábbi linken elérhető böngészőbeli beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a Google általi adatgyűjtést és -kezelést: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Google adatvédelmi nyilatkozatában további információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezeli a Google Analytics a felhasználói adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Rendelések feldolgozása A Google-lal szerződtünk a rendelések feldolgozására, és a Google Analytics használatát illetően teljes mértékben megfelelünk a német adatvédelmi hatóság szigorú előírásainak.

A Google Analytics-ben elérhető demográfiai adatok Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai adatok” funkcióját használja annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a weboldal felhasználói számára a Google hirdetési hálózatán belül. Ez lehetővé teszi az olyan jelentések készítését, amelyek tartalmazzák az oldal látogatóinak korát, nemét és érdeklődési körét. Ezek az adatok a Google érdeklődési körön alapuló hirdetésén, illetve a harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokon alapszanak. Ezek az adatok nem társíthatók konkrét személyekhez. A funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google fiókjának hirdetési beállításaiban, illetve a „Tiltakozás az adatgyűjtés ellen” című részben bemutatottak szerint általánosan is megtilthatja a Google Analytics számára az adatok gyűjtését.

Megőrzési időtartam A felhasználói, illetve az eseményszinten a Google által tárolt, sütikhez, felhasználóazonosítókhoz (pl. felhasználóazonosító) és hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolt adatok 14 hónap után anonimizálásra, illetve törlésre kerülnek. A részletek az alábbi linken találhatóak: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en
 

Hotjar

Ez a weboldal használja a Hotjar szolgáltatásait. A szolgáltató: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (weboldal: https://www.hotjar.com).

A Hotjar a weboldalon tanúsított felhasználói viselkedésének elemzésére szolgáló eszköz. A Hotjar használatával többek között rögzíteni tudjuk a kurzormozgásokat, görgetéseket és kattintásokat. Ezenfelül a Hotjar azt is meg tudja állapítani, hogy a kurzor mennyi ideig maradt egy adott helyen. Ezekből az adatokból a Hotjar úgynevezett hőtérképeket generál, amelyek segítségével megállapítható, hogy a weboldal látogatói a weboldal mely területeit látogatják előszeretettel.

Azt is meg tudjuk állapítani, hogy mennyi ideig maradt egy adott oldalon, és mikor hagyta el, illetve hogy egy kapcsolatfelvételi űrlapon mely ponton hagyta abba az adatmegadást (az úgynevezett konverziós tölcsér).

A Hotjar segítségével közvetlen visszajelzést is lehet szerezni a weboldal látogatóitól. A funkció célja javítani a weboldalszolgáltató kínálatát a weboldalon.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó beazonosítását a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszközök ujjlenyomatozása).

Az elemzési eszköz használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez a weboldal tartalmának és a hirdetések optimalizálása érdekében. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Hotjar letiltása Amennyiben le szeretné tiltani a Hotjar által végzett adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre és kövesse az utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hotjar-t minden böngészőben és eszközön külön le kell tiltani.
Ha többet szeretne megtudni a Hotjar-ról és az általa gyűjtött adatokról, olvassa el az alábbi linken elérhető Hotjar adatvédelmi szabályzatot: https://www.hotjar.com/privacy

Szerződés rendelések feldolgozására
A szigorú európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében a Hotjar-ral szerződtünk a rendelések feldolgozására.
 

Google Ads

A weboldal szolgáltatója igénybe veszi a Google Ads szolgáltatásait. A Google Ads a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, által biztosított online hirdetési program.

A Google Ads lehetővé teszi, hogy a Google keresési felületén és harmadik felek weboldalain hirdetéseket jelenítsünk meg, amikor a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ad meg a Google felületén (kulcsszó szerinti célzás). Ezenkívül a Google számára rendelkezésre álló felhasználói adatok alapján célzott hirdetések is megjeleníthetőek (pl. helymeghatározó adatok, érdeklődési kör) (célcsoport szerinti célzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg is értékelhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresési kifejezések vezettek a hirdetéseink megtekintésére, illetve hány hirdetés vezetett ahhoz kapcsolódó kattintáshoz.

TA Google Ads használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudja reklámozni szolgáltatási termékeit.
 

Google AdSense (nem személyre szabott)

A weboldal a Google AdSense szolgáltatást használja, amelynek segítségével integrálhatóak a hirdetések. A szolgáltató: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google AdSense szolgáltatást „nem személyre szabott” üzemmódban használjuk. A személyre szabott módozattal szemben ez esetben a hirdetések nem a korábbi felhasználói viselkedésén alapszanak, és nem készül Önről felhasználói profil. Ehelyett „kontextus-alapú információt” használunk a hirdetések kiválasztására. Ezt követően a kiválasztott hirdetések alapulhatnak a helyén, a weboldal tartalmán vagy az aktuális keresési kifejezéseken. Itt meg tudhat többet a Google AdSense személyre szabott és a nem személyre szabott célzott hirdetéseiről: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Tájékoztatjuk, hogy a Google AdSense nem személyre szabott használata esetén előfordulhat, hogy a szolgáltatás sütiket vagy hasonló felismerési technológiát (pl. eszköz ujjlenyomatozása) használhat. A Google állítása szerint ez a csalás és visszaélések elkerülése érdekében történik.

Az AdSense használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudja reklámozni weboldalát. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói fiókjában ettől függetlenül módosíthatja a hirdetési beállításokat. Ehhez kattintson az alábbi linkre, majd jelentkezzen be: https://adssettings.google.com/authenticated.

További információk a Google hirdetési technológiáiról itt olvashatóak: https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

Google Remarketing

A weboldal használja a Google Analytics Remarketing funkcióit. A szolgáltató: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Remarketing a weboldalunkon tanúsított felhasználói viselkedését (pl. kattintás bizonyos termékekre) elemzi, hogy ezek alapján besorolja egy adott hirdetési célcsoportba, majd ennek megfelelő reklámüzeneteket jelenítsen meg, amikor egyéb online ajánlatokat tekint meg (remarketing vagy retargeting).

Ezenfelül, a Google Remarketing használatával létrehozott hirdetési célcsoportok a Google többeszközös funkcióival is összekapcsolhatók. Ennek köszönhetően az egyik eszközön (pl. mobiltelefon) az érdeklődési kör alapján az Önhöz személyre szabott reklámüzenet egy másik eszközön (pl. tablet vagy számítógép) is megjeleníthető, korábbi használatától és böngészési előzményeitől függően.

Ha rendelkezik Google fiókkal, az alábbi link segítségével tiltakozhat a személyre szabott hirdetések ellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google Remarketing használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudja reklámozni termékeit. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatvédelmi rendelkezések, valamint további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában olvasható: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.
 

Google konverziókövetés

A weboldal használja a Google konverziókövetés funkcióit. A szolgáltató: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés lehetővé teszi, hogy mi meg tudjuk tekinteni, illetve a Google is meg tudja tekinteni, hogy a felhasználó megtett-e bizonyos lépéseket. Például elemezni tudjuk, hogy mely gombokat nyomták meg a weboldalunkon, és milyen gyakorisággal, illetve mely termékeket tekintették meg vagy vásárolták különös gyakorisággal. Ezek az információk alapján létre lehet hozni konverziós statisztikákat. Segítségével megismerhetjük, hogy hány felhasználó kattintott hirdetéseinkre, majd milyen lépéseket tettek. Nem kapunk semmilyen olyan információt, amely alapján az egyes felhasználók személyét be tudjuk azonosítani. A Google is használ sütiket vagy hasonló felismerési technológiákat azonosítási célokból.

A Google konverziókövetés használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez a weboldal tartalmának és a hirdetések optimalizálása érdekében. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk a Google konverziókövetés technológiáiról a Google adatvédelmi nyilatkozatában olvashatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 

Facebook Pixel

A weboldalon mérjük a Facebook-látogatók tevékenységeit. A szolgáltató: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. Azonban a Facebook szerint a gyűjtött adatok az USA-ba és egyéb harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

Ez lehetővé teszi az oldal látogatóinak nyomon követését, miután egy Facebook-reklámra történő kattintással átirányításra kerültek a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebookon megjelenő hirdetések statisztikai és piacelemzési célú elemzését, illetve támogatja a jövőbeni hirdetési akciókat.

A begyűjtött adatok névtelenek számunkra, mint a weboldal üzemeltetője, így nem tudunk következtetést levonni a felhasználók személyazonosságát illetően. Azonban a Facebook tárolja és feldolgozza ezeket az adatokat, így össze lehet kapcsolni a megfelelő felhasználói profillal, illetve a Facebook az adatokat saját céljaira is használhatja a Facebook Adatkezelési szabályzatának előírásai szerint. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy mind Facebook-oldalakra, mind a Facebookon kívüli oldalakra helyezzen el hirdetéseket. Nekünk, mint az oldal üzemeltetője, nincs ráhatásunk ezeknek az adatoknak a használatára.

A Facebook Pixel használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési módokhoz, így beleértve a közösségi médiát. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információ az adatainak védelmével kapcsolatban Facebook Adatkezelési szabályzatában olvasható: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az „Egyéni célközönség” remarketing funkciót a hirdetési beállítások alatt is kikapcsolhatja https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjába.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook használat alapú hirdetéseit az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség weboldalán kapcsolhatja ki: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
 

LinkedIn Insight Tag

A weboldal használja a LinkedIn Insight Tag funkcióit. A szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

A LinkedIn Insight Tag által végzett adatkezelés
A LinkedIn Insight Tag segítségével adatokat kapunk a weboldal látogatóiról. Ha a weboldal látogatója rendelkezik LinkedIn-fiókkal, többek között elemezhetjük a látogatóink alapvető szakmai adatait (pl. karrier szintje, cég mérete, ország, helyszín, ipar és beosztás), ezzel a lehető legjobban testre szabva a weboldalunkat az adott célcsoportoknak. A LinkedIn Insight Tageket arra is használhatjuk, hogy mérjük a weboldal látogatóinak vásárlásait és egyéb műveleteiket (konverziómérés). A konverziómérés több eszközön keresztül is lehetséges (pl. számítógép és tablet között). A LinkedIn Insight Tag retargeting funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldal látogatói számára célzott, egyéb weboldalra mutató reklámanyagokat jelenítsünk meg. A LinkedIn állítása szerint ez nem azonosítja a hirdetés címzettjét.
A LinkedIn naplófájlok (URL-cím, küldő URL-cím, IP-cím, eszköz és böngésző tulajdonságok, illetve a hozzáférés ideje) formájában maga is gyűjt adatokat. Az IP-címek rövidítésre, illetve (ha több eszközön használatosak LinkedIn-felhasználók elérésére), titkosításra (anonimizálásra) kerülnek. A LinkedIn-tagok azonosításra alkalmas adatokat a LinkedIn hét nap múlva törli. A többi anonimizált adat 180 napon belül törlésre kerül.
A LinkedIn által gyűjtött adatokat mi, mint a weboldal működtetője, nem tudjuk konkrét személyekkel összekapcsolni. A weboldal látogatóinak személyes adatait a LinkedIn az USA-beli szerverein tárolja, majd saját hirdetési tevékenységeinek céljából használja. További részletekért olvassa el a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatát itt https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Jogalap
A LinkedIn Insight használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony hirdetési módokhoz, így beleértve a közösségi médiát. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az USA-ba történő adattovábbítás alapja az EU Bizottság szabványos szerződéses feltételei. A részletek itt tekinthetőek meg: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

A LinkedIn Insight Tag használata elleni tiltakozás
Az alábbi linken tiltakozhat a LinkedIn felhasználói viselkedés elemzése és célzott hirdetések ellen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Ezenfelül a LinkedIn tagok a fiókbeállításokban szabályozhatják a személyes adataiknak a használatát. Ha el szeretné kerülni, hogy a LinkedIn összekapcsolja a weboldalunkon gyűjtött adatokat a LinkedIn fiókjával, a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie LinkedIn fiókjából.

Szerződés kötése rendelések feldolgozására
A LinkedIn-nel szerződéses jogviszonyban állunk a rendelések feldolgozása céljából.

Qualtrics

Az ügyfélélmény-irányítás, a panelkészítés, valamint a felmérések lefolytatása és elemzése során a Qualtrics LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Egyesült Államok) Qualtrics szolgáltatását használjuk. Az adatok továbbítása a Qualtrics platformra 256 bites TLS/SSL titkosítással és teljes mértékben titkosítva történik. Az adatok nem kerülnek továbbításra és átadásra harmadik feleknek és a rendeltetésük teljesítését követően törlésre kerülnek. Az adatok gyűjtéséhez, továbbításához és feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható. A Qualtrics adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban további információ itt található:
https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Amennyiben elkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Qualtrics feldolgozza az Ön adatait, ne vegyen részt felméréseinkben.

Az alapvető szerződéses záradékokon és a megrendelések feldolgozására vonatkozó megállapodáson felül széles körű adatvédelmi szabályokban is megállapodtunk a Qualtrics vállalattal. Az Ön adatait az EU-n belül tároljuk. Ennek ellenére fennállnak olyan potenciális kockázatok, amelyeket a feldolgozás során jelenleg alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések ellenére nem lehet teljesen kiküszöbölni. Ilyenek lehetnek a következők:

• Előfordulhat, hogy a Microsoft a megrendelés teljesítésén felül más módon is feldolgozza adatait, és azokhoz harmadik felek is hozzájuthatnak.
• Előfordulhat, hogy Ön nem tudja hosszú távon érvényesíteni a hozzáféréshez való jogát a Qualtrics vállalattal szemben. 

 

6. Hírlevél

Hírlevél-adatok

Ha szeretné kapni a weboldalon kínált hírlevelet, meg kell adnia az e-mail címét, illetve olyan adatokat is, amelyek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy Ön valóban az adott e-mail fiók tulajdonosa. Ezenfelül beleegyezését kell adnia a hírlevél kézbesítésére. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Az adatokat kizárólag a kért adatok küldésére kérjük, és azt nem továbbítjuk harmadik személyek számára.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatok és az e-mail címének tárolására és a hírlevél küldésére történő használatára adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. A visszavonás nem érinti a visszavonásig történt adatkezelési eljárások jogszerűségét.

Az Ön által a hírlevél kézbesítése céljából megadott addig kerül tárolásra a hírlevél-szolgáltató által vagy általunk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A leiratkozást követően törlésre kerül a hírlevélterjesztési listáról. Ez nem érinti az általunk egyéb célokból tárolt adatokat.

Miután leiratkozott a hírlevélterjesztési listáról, az e-mail címe szükség esetén egy feketelistán kerül tárolásra a hírlevél-szolgáltató által vagy általunk a további levelek küldése elkerülése érdekében. A feketelistából származó adatok csak erre a célra kerülnek használatra, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb adatokkal. Ez mind az Ön érdekeit, mind a mi érdekeinket szolgálja a hírlevél küldése során a jogi előírásoknak történő megfelelést illetően (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján). A feketelistában történő őrzés időben nem korlátozott. A megőrzés ellen tiltakozhat, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekünk.

7. Bővítmények és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a weboldal beágyazott YouTube videókat tartalmaz. Az oldalak szolgáltatója: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube szolgáltatásait fokozott adatvédelmi üzemmódban használjuk. A YouTube állítása szerint ez azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol a weboldal látogatóira vonatkozó adatokat azt megelőzően, hogy megtekintik a videót. Azonban a fokozott adatvédelmi üzemmód nem feltétlenül jelenti, hogy a YouTube nem fed fel adatokat partnerei részére. Ennek megfelelően a YouTube kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával, függetlenül attól, hogy Ön megtekint-e egy videót.

Amint ezen a weboldalon elkezd lejátszani egy YouTube videót, létrejön egy kapcsolat a YouTube szervereivel. Ez felfedi a YouTube szervere számára, hogy mely oldalakat látogatott meg. Amennyiben be van jelentkezve YouTube fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül személyes profiljához társítsa. Ezt megakadályozhatja azzal, hogy kijelentkezik YouTube fiókjából.

Ezenfelül a YouTube különböző sütiket is tárolhat az Ön eszközén, miután elkezdi a videó lejátszását vagy hasonló felismerési technológiákat használ (pl. eszközök ujjlenyomatozása). A YouTube így adatokat tud gyűjteni a weboldal látogatóira vonatkozóan. Az adatok többek között a videókra vonatkozó statisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát élmény fokozására, illetve a csalási kísérletek megelőzésére szolgál.

Ahol aktuális, további adatkezelési folyamatok is beindulhatnak egy YouTube videó elindítását követően, amelyre nincsen ráhatásunk.

A YouTube-ot azért használjuk, hogy tetszetősen be tudjuk mutatni online kínálatunkat. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjának megfelelően jogos érdeknek számít. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információért olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 

Google Térkép

Ez a weboldal a Google Térkép szolgáltatásait egy API segítéségével használja. A szolgáltató: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Térkép funkcióinak használatához szükséges az IP-címének rögzítése. A Google általában továbbítja ezt az adatot a Google egy USA-beli szerverére, ahol az tárolásra kerül. A weboldal szolgáltatója nem rendelkezik az adatátvitel felett.

A Google Maps szolgáltatásait azért használjuk, hogy tetszetősen be tudjuk mutatni online kínálatunkat, illetve hogy könnyen megtalálhatóak legyenek a weboldalon hivatkozott helyek. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjának megfelelően jogos érdeknek számít. Amennyiben megkértük a megfelelő hozzájárulást, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google adatvédelmi nyilatkozatában további információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezelik a felhasználói adatokat: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. e-kereskedelem és fizetésszolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak abban a mértékben gyűjtünk, kezelünk és használunk, amennyiben szükséges a jogviszony létrehozásához, fenntartásához vagy módosításához (leltáradatok). Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely megengedi az adatkezelést, amennyiben az egy szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve ha az a szerződéses jogviszonyt megelőző intézkedésekhez szükséges. A weboldal használatával kapcsolatban csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk személyes adatokat, ha ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó használja az adott szolgáltatást, illetve ha azt fizetőssé tesszük.

A begyűjtött ügyféladatok a megrendelés teljesítését, illetve az üzleti jogviszony megszűnését követően törlésre kerülnek. Ez nem befolyásolja a törvényi megőrzési időket.
 

Adattovábbítás online boltokra, kereskedőkre és áruszállításra vonatkozó szerződés esetén

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik felek részére, ha ez szükséges a szerződés kezelésének keretén belül, például az áruk szállításával megbízott vállalatok, illetve a fizetések kezelésével megbízott pénzintézet számára. További adattovábbítást nem, illetve csak abban az esetben végzünk, ha kifejezetten hozzájárult ahhoz. Kifejezett hozzájárulása hiányában adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személyek számára, például hirdetési célokból.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely megengedi az adatkezelést, amennyiben az egy szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve ha az a szerződéses jogviszonyt megelőző intézkedésekhez szükséges.
 

Adattovábbítás szolgáltatási vagy digitális tartalomra vonatkozó szerződés esetén

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik felek részére, ha ez szükséges a szerződés kezeléséhez, például a fizetések kezelésével megbízott hitelintézet számára.

További adattovábbítást nem, illetve csak abban az esetben végzünk, ha kifejezetten hozzájárult ahhoz. Kifejezett hozzájárulása hiányában adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személyek számára, például hirdetési célokból.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely megengedi az adatkezelést, amennyiben az egy szerződés teljesítésével kapcsolatos, illetve ha az a szerződéses jogviszonyt megelőző intézkedésekhez szükséges.
 

PayPal

A weboldal többek között a PayPal használatával végzett fizetési lehetőséget is biztosítunk. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban „PayPal”).

Amennyiben a PayPal nyújtotta fizetési lehetőséget választja, a megadott fizetési adatok továbbításra kerülnek a PayPal számára.

Az adatainak a PayPal-nak történő továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) (hozzájárulás) és b) pontja (adatkezelés szerződés teljesítése érdekében). Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a múltbéli adatkezelések jogszerűségét.
 

BS PAYONE

Amennyiben a BS PAYONE pénzforgalmi szolgáltató által biztosított hitelkártyás fizetést választja, a fizetés feldolgozását a BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9 60528 Frankfurt/Main fizetési szolgáltató végzi, amely célból továbbítjuk a megrendelés részeként megadott adatait, valamint a megrendelésére vonatkozó egyéb információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban. Az adatait kizárólag a fizetésnek a PAYONE fizetési szolgáltató általi feldolgozása céljából továbbítjuk, és kizárólag amennyiben ez szükséges.
 

ConCardis

Amennyiben a ConCardis GmbH pénzforgalmi szolgáltató által biztosított hitelkártyás fizetést választja, a fizetés feldolgozását a ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn fizetési szolgáltató végzi, amely célból továbbítjuk a megrendelés részeként megadott adatait, valamint a megrendelésére vonatkozó egyéb információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban. Az adatait kizárólag a fizetésnek a ConCardis GmbH fizetési szolgáltató általi feldolgozása céljából továbbítjuk, és kizárólag amennyiben ez szükséges. A következő hivatkozáson további információt talál a ConCardis adatvédelmi irányelvére vonatkozóan: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Online audio- és videokonferenciák (konferenciaeszközök)

Adatfeldolgozás

Többek között online konferenciaeszközöket használunk az ügyfeleinkkel történő kommunikáció érdekében. Alább találhatóak az egyes eszközök. Amennyiben online audio- vagy videokonferencia használatával kommunikál velünk, a személyes adatai gyűjtésre és kezelésre kerülnek általunk és az illetékes konferenciaeszköz által.

A konferenciaeszközök összegyűjtik az összes, az eszköz használatához megadott adatot (e-mail cím, illetve telefonszám). Ezenfelül a konferenciaeszközök a konferencia időtartamát, a konferenciában való részvétel kezdésének és végének idejét, a résztvevők számát és egyéb, a kommunikációs eljárással kapcsolatos „kontextuális adatokat” (metaadatok) is kezelnek.

A fentieken túl az eszköz szolgáltatója minden, az online kommunikáció kezeléséhez szükséges technikai adatot is kezel. E körbe tartoznak különösen az IP-címek, MAC-címek, eszközazonosítók, az eszköz fajtája, az operációs rendszer típusa és verziója, a kliensverzió, a kamera típusa, a mikrofon vagy hangszóró, illetve a kapcsolat fajtája.

Amennyiben az eszközben tartalom cserére, feltöltésre vagy egyéb módon közzétételre kerül, ezt is tárolja az eszközszolgáltató szervere. Az ilyen tartalmak lehetnek, többek között, a felhőalapú felvételek, a csevegés/csevegőüzenetek, hangposta, feltöltött képek és videók, fájlok, rajztáblák, illetve egyéb, a szolgáltatás ideje megosztott adatok.

Tájékoztatjuk, hogy a használt eszközök adatkezelési eljárásai felett nem rendelkezünk teljes ellenőrzéssel. Lehetőségeinket nagyban az adott szolgáltató vállalati irányelvei határozzák meg. A konferenciaeszközök adatkezelésével kapcsolatos további információért tekintse meg a használt eszköz adatvédelmi nyilatkozatát, amelynek listája e szöveg alatt található.
 

Cél és jogalap

A konferenciaeszközök célja a potenciális vagy meglévő szerződéses ügyfelekkel történő kommunikáció, illetve az ügyfeleknek történő szolgáltatások nyújtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. alpont b) pontja). Az eszközök használata a velünk vagy a vállalattal folytatott kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján). Amennyiben hozzájárulást kértek, a kérdéses eszközök ezen hozzájárulás alapján kerülnek alkalmazásra; jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.
 

Megőrzési időtartam

Az adatokat, amelyeket a videó- és konferenciaeszközök segítségével gyűjtünk, addig tároljuk a rendszereinkben, ameddig Ön nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, illetve ha a tárolás célja már nem aktuális. A tárolt sütik addig maradnak az Ön eszközén, amíg nem törli azokat. Ez nem befolyásolja a törvény által meghatározott kötelező megőrzési időket.

A konferenciaeszközök szolgáltatói által saját célra tárolt személyes adatok megőrzési idejére nincs ráhatásunk. A részletekért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a konferenciaeszközök szolgáltatóival.
 

A használt konferenciaeszközök

Az alábbi konferenciaeszközöket használjuk:

Cisco WebEx. A szolgáltató: Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletei a Cisco adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html.
 

Szerződés kötése rendelések feldolgozására

A Cisco szolgáltatóval szerződtünk a rendelések feldolgozására, és a Cisco használatát illetően teljes mértékben megfelelünk a német adatvédelmi hatóság szigorú előírásainak. 

10. Saját szolgáltatások

A jelentkezők adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk, hogy jelentkezzen nálunk (pl. e-mailen, postán vagy online jelentkezési űrlap használatával). Az alábbiakban tájékoztatjuk azoknak a személyes adatainak a használatának terjedelméről, céljáról és használatáról, amelyeket a jelentkezési folyamat során gyűjtünk. Garantáljuk, hogy az adatainak gyűjtése, kezelése és használata a vonatkozó adatvédelmi előírások és egyéb jogszabályok szerint történik, illetve hogy az adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.
 

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Amennyiben elküldi jelentkezését számunkra, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolati és kommunikációs adatok, jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok, interjúk során készített feljegyzések stb.) olyan mértékben kezeljük, amely szükséges egy munkaviszony létesítéséhez. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéses kezdeményezés), illetve, ha hozzájárulását adta, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A személyes adatai csak a vállalaton belül kerülnek továbbításra, kizárólag olyan személyek számára, akik a jelentkezés feldolgozásával foglalkoznak.

Amennyiben a jelentkezés sikeres, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján tároljuk az adatkezelési rendszereinkben a munkaviszony létesítése érdekében.
 

Az adatok tárolási ideje

Amennyiben nem áll módunkban Önnek munkaviszonyt felajánlani, illetve ha visszautasítja az ajánlatunkat vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot az Ön által a jogos érdekeink alapján megadott adatok a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés visszautasítása vagy visszavonása) számított 6 hónapig történő megőrzésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja). Az adatok ezt követően törlésre, illetve a fizikai dokumentumok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megőrzésének célja különösen bizonyítékként való felhasználás egy jogi eljárásban. Amennyiben nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónap lejártát követően is szükség lesz (pl. közelgő vagy folyamatban lévő jogi vita), az adatok csak azután kerülnek törlésre, miután a meghosszabbított megőrzésre indokot adó körülmény már nem aktuális.

A megőrzési idő akkor is meghosszabbodhat, ha hozzájárulását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja), illetve ha a törvényi előírások megtiltják a törlést.
 

Felvétel a jelentkezők körébe

< Ha nem kínálunk Önnek állást, felvehetjük Önt a jelentkezők körébe. Ez esetben valamennyi, jelentkezéssel kapcsolatos dokumentum és részlet továbbításra kerül a jelentkezők körébe, hogy fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot, ha megfelelő pozíció szabadul fel.

A jelentkezők körébe történő felvétel alapja kizárólag az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás önkéntes, és nem kapcsolódik a folyamatban lévő jelentkezési eljáráshoz. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ebben az esetben az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a jelentkezők köréből, hacsak nem áll fenn jogszerű indok azok megőrzésére.

A jelentkezők körében lévő adatok legkésőbb a hozzájárulás megadását követő két év múlva visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.