Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Dodržování právních norem

Dodržování právních norem ve firmě EGGER

Dodržování právních norem

EGGER je rodinný podnik s trvale udržitelnou a globální účastí na trhu. Pro naši obchodní činnost a pro vztahy se všemi našimi partnery má téma Compliance - tedy dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic - ústřední význam. Následující opatření pomohou zakotvit tento postoj v myšlení a konání všech zaměstnanců EGGER.

Kodex chování

Kodex chování

Kodex chování EGGER je kodexem jednání, který se zakládá na hodnotách, vzoru, podnikatelských cílech a deseti principech dokumentu Global Compact Spojených národů. Kodex chování obsahuje jasné standardy chování, které musejí být dodržovány všemi zaměstnanci.

Dodavatelský kodex chování

Dodavatelský kodex chování

Také od našich dodavatelů očekáváme, že se budou podílet na našich zásadách dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic. Tímto dodavatelským kodexem chování společnost EGGER zřetelně vyjadřuje požadavek, aby její dodavatelé dodržovali platné zákony a zásady Global Compact OSN (UNGC).

Principy protikartelových právních předpisů

Princip protikartelových právních předpisů

Každý zaměstnanec společnosti EGGER musí znát a následovat všechny příslušné protikartelové ustanovení. Vlastní principy protikartelových právních předpisů a pravidelná školení napomáhají ke korektnímu protimonopolnímu chování.

Protikorupční princip

Protikorupční princip

Co nejpřísněji zamezujeme všem formám aktivní i pasivní korupce. Ve vlastních protikorupčních principech jsou stanoveny jasné zákazy, jakož i pokyny pro přiměřené zacházení s dary a pozvánkami.

Dary a sponzoring

Dary a sponzoring

Firmě EGGER leží na srdci blaho místních spolků. Pro dary a sponsoring však existují jasná pravidla. Compliance směrnice společnosti EGGER pro dary a sponzoring přitom stanovuje globálně platný standard. Podporujeme výlučně organizace nebo aktivity zaměřené na zdraví, sociální oblast, vzdělání a ochranu životního prostředí. Jakákoli podpora politických stran, kandidátů nebo úředních činitelů je vyloučena. Z podpory jsou právě tak vyloučeny náboženské účely a vrcholový sport.

Ochrana dat

Ochrana dat

EGGER stanovuje různá opatření, aby byly dodržovány platné zákony na ochranu dat a s největší péčí nakládáno s osobními údaji. Vlastní směrnice na ochranu dat, pravidelná povinná školení i audity rizik poskytují dostatečnou podporu.

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu ukazují investorům, že firma EGGER bere právní požadavky kapitálového trhu vážně a předchází jejich případnému porušení. Obecné zásady mají rovněž ujistit o tom, že splňujeme očekávání kapitálového trhu ohledně jednání a organizace společnosti.

Úřad Ombudsmana

Úřad ombudsmana

Neetické a především nezákonné chování může vést k závažným škodám pro společnost EGGER, její zaměstnance, ale i pro veřejnost obecně. Pro odhalení a zamezení takovému chování zřídila společnost EGGER úřad ombudsmana. Zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci a ostatní třetí osoby se mohou v případě podezření nebo náznaku takového chování obrátit na externího a tím neutrálního právníka Dr. Carstena Thiela von Herffu jako ombudsmana. Kontakt s ombudsmanem lze na přání navázat i anonymně.

Kontakt

Další informace

Další informace o úřadu ombudsmana, možnostech navázání kontaktu s ním i postupu při nahlášení události naleznete na linku níže a v dodavatelském kodexu chování. Ombudsman podléhá advokátní povinnosti mlčenlivosti. Ombudsman předá upozornění po jeho prověření společnosti EGGER pouze tehdy, pokud k tomu dá oznamovatel svůj výslovný souhlas. Jak ombudsman, tak i firma EGGER přitom budou vždy důvěrně nakládat s identitou oznamovatele.

Více informací