Dodržování právních norem

EGGER je rodinný podnik s trvale udržitelnou a globální účastí na trhu. Pro naši obchodní činnost a pro vztahy se všemi našimi partnery má téma dodržování právních norem - tedy dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic - ústřední význam. Následující směrnice napomáhají k zakotvení tohoto postoje v myšlení i jednání všech zaměstnanců společnosti EGGER.

Kodex chování

Kodex chování EGGER, který je založen na hodnotách, ideálech a cílech společnosti.Kodex chování obsahuje jasné standardy chování, které musí být dodržovány všemi zaměstnanci.

Dodavatelský kodex chování

Také od naších dodavatelů očekáváme, že se budou podílet na našich zásadách dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic. Tímto dodavatelským kodex chování zavazujeme dodavatele k dodržování platných zákonů a dalších předpisů.

Principy protikartelových právních předpisů

Každý zaměstnanec společnosti EGGER musí znát a následovat všechny příslušné protikartelové ustanovení. Vlastní principy protikartelových právních předpisů a pravidelná školení napomáhají ke korektnímu protimonopolnímu chování.

Protikorupční princip

Co nejpřísněji zamezujeme všem formám aktivní i pasivní korupce. Ve vlastních protikorupčních principech jsou stanoveny jasné zákazy, jakož i pokyny pro přiměřené zacházení s dary a pozvánkami.

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu ukazují investorům, že firma EGGER bere právní požadavky kapitálového trhu vážně a předchází jejich případnému porušení. Obecné zásady mají rovněž ujistit o tom, že splňujeme očekávání kapitálového trhu ohledně jednání a organizace společnosti.