СТАНДАРТИ И СИМВОЛИ

СТАНДАРТИ

Wood-construction-10-Safety.jpg

По-долу можете да намерите информация относно стандартите и техническите класове на EGGER OSB.

Кои са най-важните стандарти относно строителството с OSB плочи и дървен материал?

Сред многото стандарти, отнасящи се до продукти от дървесина и дървен материал, най-важните са следните:

 • EN 13986:2004: Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка
 • EN 300 (стандарт за OSB): Определение, класификация и изисквания
 • EN 12369-1: Дървесни плочи → Характеристики и стойности за проектиране на конструкции. Част 1: OSB, плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна
 • EN 1995-1 (Еврокод 5): Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради
 • EN 1995-2 (Еврокод 5): Проектиране на дървени конструкции срещу въздействие от пожар
 • EN 335 (трайност на дървесината)
 • EN 120: Определяне съдържанието на формалдехид (Метод на екстракция, наречен перфораторен метод)
 • EN 717-1: Определяне на свободен формалдехид (по метода на камерата)
 • EN 13501-1/2: Реакция на огън → Част 1: Класификация на строителните материали в еврокласове; Част 2: Класификация на строителните елементи (покриви, стени, подове)
 • EN 12871-1: Дървесни плочи. Определяне на технически характеристики на носещи плочи за използване за подови настилки, покривни конструкции и стенни облицовки


Какви са техническите класове на OSB плочите?

Техническите класове са термини, с които се описват различните видове OSB плоскости според тяхното крайно предназначение (товароносимост и климатични условия). Има 4 технически класа: OSB/1, OSB/2, OSB/3 и OSB/4.

Каква е разликата между експлоатационен клас и клас на използване?

Експлоатационните класове определят три различни условия на влажност на околната среда. За OSB те описват условията на влажност на околната среда, в които плочите следва да се използват.

Стандартът EN 1995-1-1 определя 3 експлоатационни класа, както следва:

 • Експлоатационен клас 1 (сухи условия, RH ≤ 65%) → характеризира се със съдържание на влага в материала, съответстващо на температура от 20 ° С, и относителна влажност на околния въздух, която надвишава 65% само за няколко седмици годишно
 • Експлоатационен клас 2 (влажни условия, 65
 • Експлоатационен клас 3 (външни условия, RH > 85%) → климатични условия, които водят до по-високо съдържание на влага, отколкото при експлоатационен клас 2

 • Класовете на използване описват различните крайни ситуации на използване на дървесината и на плочи от дървесина според климатичните условия. Стандартът EN 335-1 определя 5 класа на използване. От тях, приложими за OSB плочите са следните:

 • Клас на използване 1 → определя ситуациите, при които дървесината и продуктите от дървесина се използват под покриви, напълно защитени от атмосферни влияния и без излагане на влага.
 • Клас на използване 2 → определя ситуациите, при които дървесината и продуктите от дървесина се използват под покриви, напълно защитени от атмосферни влияния, и при които високата околна влага може до доведе до временно мокрене.


Каква е разликата между изискваните стойности и характеристиките на OSB плочите?

Изискваните стойности се отнасят за качеството на плочите, както се доставят от фабриката. Те представляват референтни стойности за фабричния производствен контрол (ФПК), с други думи минималните стойности, които плочите трябва да притежават, за да преминат качествения контрол във фабриката. Изискваните сстойности на OSB плочите са дадени в продуктовия стандарт EN 300. Изискваните стойности на плочите не са стойностите, които се използват при проектиране на конструкциите!

Характеристичните стойности за изчисляване са стойностите, които се използват за статичното проектиране на конструктивните елементи (подове, стени и покриви), изработени от OSB покритие/обшивка, простиращи се над подпори (греди, стълбове, мертеци). Често те се наричат стойности на представяне, когато се използват за статичното изчисление.

Те включват ефектите на различни товари върху конструкцията (собствено тегло, тегло на съхранение, вятър, сняг) и се взема предвид значението на сградата (престой на хората) и продължителността на натоварването. EN 12369-1 е стандартът, който регламентира статичното проектиране на конструктивни елементи от OSB плочи с дебелина ≤ 25 mm. За дебелини > 25 mm производителят трябва да декларира своите стойности в съответствие с процедурите за изпитване, описани в стандартите EN 789 и EN 1058.СИМВОЛИ

Wood-construction-11-Symbols-Axis.jpg

Научете значението на символите и дефинициите на осите от често задаваните въпроси по-долу.

Какво е значението на символите, използвани в стандартите (таблиците)?

Най-важните характеристики и символи при плочите OSB са следните:

a) Символи:

 • ƒ    сила
 • E    модул на еластичност (коравост)
 • G    Модул на коравост
 • k    запазване на силата (kmod) или коравостта (kdef) след определен период от време спрямо първоначалните стойности
 • t    дебелина
 • p    плътност
 • // или 0    по посока на основната ос на плочата OSB
 • ┴ или 90    по посока на второстепенната ос на плочата OSB

b) Малки букви:
 • m    огъване
 • t    напрежение
 • c    компресия
 • v    панелно срязване
 • r    равнинно срязване
 • nom    номинално
 • def    деформация


Какво означава главна и второстепенна ос на плочата OSB?

За разлика от плочите от дървесни частици и плочите от дървесни влакна, (при които напрежението е разпределено равномерно по цялата плоча), OSB има различни характеристики и стойности на огъване и коравина в двете посоки. Обикновено тези стойности са 2-2,5 пъти по-високи по дължината, отколкото по широчината. В тази връзка:

 • Главна ос = посоката в равнината на плочата, в която характеристиките на огъване имат по-висока стойност
 • Второстепенна ос = посоката в равнината на плочата, която е под прав ъгъл спрямо главната ос