Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Стандарти и символи

Стандарти

Кои са най-важните стандарти относно OSB плочите?

Сред многото стандарти, отнасящи се до дърво и дървесни продукти, най-важните са следните:

EN 13986:2004: Плочи дървесни за употреба в строителството. Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка EN 300 (стандарт за OSB): Определение, класификация и изисквания

EN 12369-1: Дървесни плочи → Характеристики и стойности за проектиране на конструкции. Част 1: OSB, плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна EN 1995-1 (Еврокод 5, част 1): Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции → Общи правила и правила за сгради

EN 1995-2 (Еврокод 5, част 2): Проектиране на дървени конструкции срещу въздействие от пожар EN 335: Обработване на дървесината със средства за защита

EN 120: Определяне съдържанието на формалдехид (Метод на екстракция, наречен перфораторен метод)

EN 717-1: Определяне на свободен формалдехид (по метода на камерата)

EN 13501-1/2: Част 1 (реакция на огън): Класификация на строителни продукти в еврокласове; Част 2 (устойчивост на огън): Класификация на строителни продукти въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън (покриви, стени, подове)

EN 12871-1: Wood-based panels

Какво представляват техническите класове на OSB плочите и кои са те?

Техническите класове представляват терминологията, използвана за определяне на видовете OSB плочи по отношение на желаните условия за използване (натоварване и околна среда).

EN 300 регламентира 4 технически класа: OSB/1, OSB/2, OSB/3 и OSB/4.

Какви са разликите между експлоатационен клас и клас на използване?

Експлоатационните класове определят 3 нива на влажност на околната среда.

За OSB те описват условията на влажност на средата, в които плочите ще се използват. Стандарт EN1995-1-1 определя 3 експлоатационни класа:

Експлоатационен клас 1 (суха среда, RH ≤ 65%): характеризира се със съдържание на влага в материала, съответстващо на температура от 20°С, и относителна влажност на околния въздух, която надвишава 65% само за няколко седмици годишно

Експлоатационен клас 2 (влажна среда, 65 < RH ≤ 85%): характеризира се със съдържание на влага в материала, съответстващо на температура от 20°С, и относителна влажност на околния въздух, която надвишава 65% само за няколко седмици годишно

Експлоатационен клас 3 (външна среда , RH > 85%):условия на околната среда, които предполагат по-висока относителна влажност от тази на екплоатационен клас 2.

Класовете на използване определят условията на околната среда в крайното място на използване. Стандартът EN 335-1 определя 5 класа на използване. От тях тези, които се отнасят за OSB, са следните:

Клас на използване 1 -дефиниран като сбор от ситуациите, при които дървесината и плочите от дървесина се използват под покрития, напълно защитени от атмосферни влияния и без да са изложени на влага.

Клас на използване 2 - дефиниран като сбор от ситуациите, при които дървесината и плочите от дървесина се използват под капаци, напълно защитени от атмосферни влияния, и където високата влажност на околната може да доведе до временно намокряне на плочите.

Символи

Какво е значението на символите, използвани в стандартите (таблиците)?

Най-важните характеристики и символи при плочите OSB са следните:

a) Символи:

ƒ - сила
E - модул на еластичност (коравина)
G - коравина
k - загуба на якостта (kmod) или коравината (kdef) след определен период от време спрямо първоначалните стойности
t - дебелина
p - плътност
// или 0 - посока на главната ос на OSB плочата
или 90 - посока на второстепенната ос на OSB плочата


b) Индекси:

m - огъване
t - разтягане
c - компресия
v - якост на срязване, перпендикулярно на плочата
r - якост на срязване, перпендикулярно на плочата
nom - номинално
def - деформация
 

Какво представлява главната и второстепенната ос на OSB плочата?

За разлика от плочите от дървесни частици и от дървесни влакна (които проявяват равномерно разпределение на натоварването във всички посоки), OSB проявяват различно поведение при излагане на огъване в двете основни посоки.

Така якостта на огъване и модулът на надлъжна еластичност на OSB плочата са около 2-2,5 пъти по-големи по дължина, отколкото по ширина. В този контекст:

Основна ос = tпосоката в равнината на плочата, при която стойностите на якостта на огъване и модулът на еластичност са максимални. Винаги е по дължината на плочата.

Второстепенна ос = ориентация по ширината (ортогонална на главната ос)