Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

1. Защита на личните данни накратко

Общи указания

Указанията по-долу дават кратко описание за обработката на Вашите лични данни, когато посещавате настоящия уебсайт. Лични данни са всички данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Подробна информация по въпроса за защитата на личните данни ще намерите в нашата декларация за защита на личните данни, поместена под този текст.


Събиране на лични данни на този уебсайт

Кой отговаря за събирането на личните данни на този уебсайт?
Обработката на личните данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Неговите данни за контакт ще намерите в импресума на този уебсайт.

Как събираме Вашите лични данни?
От една страна, Вашите лични данни се събират, когато ни ги предоставите. Като например личните данни, които въвеждате във формуляра за контакт.

Други данни се записват от нашите IT системи автоматично или след като дадете Вашето съгласие при посещение на уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или час на посещаване на страницата). Събирането на тези лични данни се извършва автоматично при отваряне на този уебсайт.

За какво използваме Вашите лични данни?
Част от данните се събират, за да се осигури достъпност до сайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?
Имате право по всяко време да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на Вашите съхранявани лични данни. Също така имате право да изисквате коригиране или изтриване на тези лични данни. Ако сте дали съгласие за обработка на лични данни, можете по всяко време да оттеглите това съгласие с действие в бъдеще. Също така имате правото да поискате обработването на Вашите лични данни да се ограничи при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Ако имате допълнителни въпроси относно защитата на личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време на посочения в импресума адрес.


Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

При посещаване на този уебсайт Вашето поведение на сърфиране може да бъде анализирано статистически. Това се осъществява с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ ще намерите в декларацията за защита на личните данни по-долу.

2. Общи указания и задължителна информация

Защита на личните данни

Операторите на този сайт се отнасят много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Ние боравим с Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на личните данни, както и с тази декларация за защита на личните данни.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Лични данни са данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани. Настоящата декларация за защита на личните данни обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява също така как и с каква цел се прави това.

Обръщаме внимание на това, че при пренос на данни в интернет (например при комуникация по имейл) пропуски в сигурността не са изключени. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.


Указание за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на лични данни на този уебсайт е:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Вайберндорф 20
6380 Санкт Йохан ин Тирол, Австрия
Телефон: +43 50 600 - 0
Имейл: info-sjo@egger.com

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други взема решения за целите и средствата за обработка на личните данни (например имена, имейл адреси и др.).


Законово определено длъжностно лице по защита на данните

За нашата компания сме назначили длъжностно лице по защита на данните.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Вайберндорф 20
6380 Санкт Йохан ин Тирол, Австрия
Телефон: +43 50 600 - 0
Имейл: privacy@egger.com


Указание за трансфериране на лични данни към САЩ

В нашия уебсайт са интегрирани и инструменти от компании със седалище в САЩ. Когато тези инструменти са активни, Вашите лични данни могат да се трансферират към американските сървъри на съответните компании. Обръщаме внимание, че САЩ не са безопасна трета държава по смисъла на закона на ЕС за защита на личните данни. Американските компании са задължени да разкриват лични данни на органите по сигурността, без Вие като засегнато лице да можете да предприемете правни действия срещу това. Затова не може да бъде изключена вероятността американските власти (напр. тайните служби) да обработват, анализират и трайно да съхраняват намиращите се на американски сървъри Ваши данни за контролни цели. Ние нямаме влияние върху тези дейности по обработване.


Оттегляне на Вашето съгласие за обработване на лични данни

Много операции по обработване на лични данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Вече дадено съгласие можете да оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на извършеното преди оттеглянето обработване на данни.


Право на възражение срещу събиране на лични данни в конкретни случаи и срещу директен маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

АКО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 АЛ. 1 Б. „Д“ ИЛИ „Е“ ОТ ОРЗД, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ, СВЪРЗАНО С ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. АКО НАПРАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ УСПЕЕМ ДА ДОКАЖЕМ НАЛИЧИЕТО НА НЕОПРОВЕРЖИМИ ЗАКОННИ ОСНОВАНИЯ ЗА ТОВА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ ИЛИ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 АЛ. 1 ОТ ОРЗД).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ НАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО ВАС ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОЗИ ВИД МАРКЕТИНГ; ТОВА ВАЖИ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. АКО НАПРАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 АЛ. 2 ОТ ОРЗД).


Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на тяхното обичайно пребиваване, на тяхното работно място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото за подаване на жалба съществува, без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които въз основа на Ваше съгласие или в изпълнение на договор се обработват от нас автоматично, да бъдат предоставени на Вас или на трета страна в широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако изискате директно предаване на данните към друг администратор, това може да стане само ако е технически осъществимо.


SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предоставяното поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които ни изпращате като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по адресната лента на браузъра, която се променя от „http://“ на „https://“, и по иконата за заключване в лентата на Вашия браузър.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предоставяте, не могат да бъдат прочетени от трети страни.


Криптирани плащания на този уебсайт, по-специално в MyEGGER

Ако след сключването на платен договор трябва да ни предоставите Вашите данни за плащане (напр. номер на сметка със съгласие за директен дебит), тези данни са необходими за обработване на плащането.

Разплащането чрез стандартни средства за плащане (Visa/MasterCard, директен дебит) се извършва само чрез криптирана SSL или TLS връзка. Можете да разпознаете криптирана връзка по адресната лента на браузъра, която се променя от „http://“ на „https://“, и по иконата за заключване в лентата на Вашия браузър.

При криптирана комуникация данните за плащане, които ни предоставяте, не могат да бъдат прочетени от трети страни.


Информация, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатно информация за Вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател, целта на обработването на данните и евентуално право да коригирате или изтриете тези данни. Ако имате допълнителни въпроси относно личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време на посочения в импресума адрес.


Право на ограничаване на обработването

Имате правото да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. За целта можете да се свържете с нас по всяко време на посочения в импресума адрес. Правото на ограничаване на обработването се прилага в следните случаи:
  • • Ако оспорите точността на съхраняваните при нас Ваши лични данни, е необходимо време, за да направим проверка. Имате правото да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни за периода на проверката.
  • • Ако обработването на личните Ви данни е (било) неправомерно, можете вместо изтриване да изискате ограничаване на обработката на данни.
  • • Ако вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие имате нужда от тях за да упражните, защитите или предявите правни претенции, то Вие имате право да изискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни вместо тяхното изтриване.
  • • Ако сте подали възражение в съответствие с чл. 21 ал. 1 от ОРЗД, трябва да се направи претегляне на интересите от наша и Ваша страна. Имате правото да изискате обработването на Вашите лични данни да бъде ограничено, докато не бъде изяснено чии интереси имат преимущество.
  • • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни означава, че тези данни – независимо от тяхното съхранение – могат да бъдат обработвани само с Вашето съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.


Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на задължителните за публикуване в импресума данни за контакт за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторите на сайта си запазват изрично правото да предприемат правни действия в случай на непоискано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.

3. Събиране на лични данни в този уебсайт

Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват вреди на Вашето устройство. Те се съхраняват на Вашето устройство или временно за времетраенето на една сесия (сесийни бисквитки), или трайно (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично след Вашето посещение. Постоянните бисквитки остават съхранени на Вашето устройство, докато Вие сами не ги изтриете или докато Вашият уеббраузър не ги изтрие автоматично.

В някои случаи, когато влизате в нашия уебсайт, на Вашето устройство могат да бъдат съхранени и бисквитки на трети страни (Third-Party-Cookies). Те дават възможност на нас или на Вас за използване на определени услуги на трети страни (например бисквитки за обработване на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Технически са необходими голям брой бисквитки, тъй като определени функции на уебсайта не биха функционирали без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Други бисквитки се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклама.

Бисквитки, които са необходими за осъществяване на електронна комуникация (необходими бисквитки) или за предоставяне на определени, желани от Вас функции (функционални бисквитки, например за функцията на пазарската количка), или за оптимизиране на уебсайта (например бисквитки за измерване на уебаудиторията), се съхраняват съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от съхраняването на бисквитки, за да предоставя своите услуги технически безпроблемно и оптимизирано. Ако е поискано съгласие за съхраняването на бисквитки, съответните бисквитки се съхраняват изключително въз основа на това съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете уведомявани за инсталирането на бисквитки и да разрешавате бисквитки само за конкретен случай, да изключвате приемането на бисквитки за определени случаи или изобщо и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. Деактивирането на бисквитки може да ограничи функционалността на този уебсайт.

Ако бисквитките се използват от трети страни или за целите на анализа, по силата на тази декларация за защита на личните данни ще Ви информираме за това отделно и евентуално ще поискаме Вашето съгласие.


Съгласие за бисквитки с Cookiebot

На нашия уебсайт се зарежда уебуслуга от компанията Cybot A/S с адрес: Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Дания (по-нататък: cookiebot.com).

Ние използваме тези данни, за да осигурим пълната функционалност на нашия уебсайт. В тази връзка Вашият браузър евентуално предава лични данни към cookiebot.com. Правното основание за обработването на данни е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Оправданият интерес се състои в безпроблемното функциониране на интернетсайта. Данните ще бъдат изтрити веднага след като целта, за която са събрани, е изпълнена. Повече информация за обработката на трансферираните данни ще намерите в декларацията за защита на личните данни на cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Можете да предотвратите събирането и обработката на Вашите данни от cookiebot.com, като деактивирате изпълнението на скрипт кода във Вашия браузър или като инсталирате скрипт блокер в браузъра си.


Договор за обработка на поръчки

Имаме сключен договор за обработка на поръчки с Cybot. Това е договор, съставен съобразно изискванията за защита на данните, който гарантира, че Cybot обработва личните данни на посетителите на нашия уебсайт само съгласно нашите указания и в съответствие с ОРЗД.


Сървърни регистрационни файлове

Доставчикът на сайтове автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които Вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

• тип браузър и версия на браузъра
• използвана операционна система
• референтен URL
• име на хоста на компютъра за достъп
• време на заявката на сървъра
• IP адрес

Комбиниране на тези данни с други източници на данни не се извършва.

Събирането на тези данни е съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има основателен интерес от технически безгрешното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – затова трябва да бъдат записани сървърните регистрационни файлове. Сървърните регистрационните файлове се съхраняват 14 дни.


Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез формуляр за контакт, Вашите данни от формуляра, включително попълнените в него данни за контакт, ще бъдат съхранени при нас за целите на обработването на запитването и за случай на последващи въпроси. Ние не трансферираме тези данни без Ваше съгласие.

Обработването на тези данни е съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, доколкото Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършването на преддоговорни действия. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия оправдан интерес от ефективното обработване на изпратените ни запитвания (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) или на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД), доколкото такова е било поискано.

Попълнените от Вас данни във формуляра за контакт ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, докато не оттеглите съгласието си за съхраняване или докато целта за съхраняване на данните отпадне (например след като обработката на запитването Ви приключи). Задължителните законови разпоредби – по-специално сроковете за съхраняване – остават в сила.


Запитване по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашето запитване, включително всички свързани с него лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранявани и обработвани от нас за целите на обработката на Вашата заявка. Ние не трансферираме тези данни без Ваше съгласие.

Обработването на тези данни е съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, доколкото Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършването на преддоговорни действия. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия оправдан интерес от ефективното обработване на изпратените ни запитвания (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) или на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД), доколкото такова е било поискано.

Изпратените от Вас данни във формуляра за запитване остават при нас, докато не поискате да ги изтрием, докато не оттеглите съгласието си за съхраняване или докато целта за съхраняване на данните отпадне (например след като обработката на заявката Ви приключи). Задължителните законови разпоредби – по-специално законовите срокове за съхранение – остават в сила.


Регистрация в портала за клиенти на EGGER на този уебсайт

Можете да се регистрирате на този уебсайт, за да използвате неговите допълнителни функции. Въведени от Вас данни се използват от нас само за целите на ползване на съответните оферти или услуги, за които сте се регистрирали. Задължителните за посочване данни при регистрацията трябва да бъдат пълни. В противен случай ще откажем регистрацията.

За важни промени в обхвата на офертата или технически необходими изменения ние предоставяме информация, използвайки посочения при Вашата регистрация имейл адрес.

Обработката на въведените при регистрацията данни се извършва за целите на породените от регистрацията взаимоотношения с потребителя и евентуално сключване на други договори (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД).

Събраните при регистрацията данни се съхраняват от нас, докато сте регистрирани на този уебсайт, и след това се изтриват. Законовите срокове за съхранение остават в сила.

4. Социални медии

Плъгини за социални медии с Shariff

На този уебсайт се използват плъгини за социални медии (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Обикновено можете да разпознаете плъгините по съответното лого на социалната медия. За да гарантираме защита на данните на този уебсайт, ние използваме тези плъгини само заедно с така нареченото „Shariff“ решение. Това приложение предотвратява възможността още при първото влизане на сайта интегрираните на този уебсайт плъгини да трансферират данни към съответния доставчик.

Директна връзка със сървъра на доставчика се установява само ако активирате съответния плъгин чрез кликване върху съответния бутон (съгласие). Щом активирате плъгина, съответният доставчик получава информация, че сте посетили този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако същевременно сте влезли в съответния си акаунт в социална медия (напр. Facebook), то съответният доставчик може да свърже посещението на този уебсайт с Вашия потребителски акаунт.

Активирането на плъгина представлява съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 буква „а“ от ОРЗД. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещо действие.


Плъгини за Facebook (бутон Like & Share)

В този уебсайт са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Доставчик на тази услуга е Facebook Ireland Limited с адрес: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. По информация на Facebook събраните данни се трансферират и към САЩ и други трети страни.

Плъгините за Facebook се разпознават по логото на Facebook или бутона „Like“ („Харесва ми“) на този уебсайт. Списък с плъгините за Facebook ще намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=bg_BG.

Когато посетите този уебсайт, чрез плъгина се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Така Facebook получава информация, че сте посетили този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Like“ на Facebook, докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с Вашия профил във Facebook. Така Facebook може да присвои посещението на този уебсайт към Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че ние като доставчик на сайта не научаваме какво е съдържанието на предоставените данни или ползването им от Facebook. Повече информация за това ще намерите в декларация за защита на личните данни на Facebook на: https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да свързва посещението на този уебсайт с Вашия потребителски акаунт във Facebook, можете да излезете от потребителския си акаунт във Facebook.

Използването на плъгина за Facebook се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ние имаме профил във Facebook. Доставчик на тази услуга е Facebook Ireland Limited с адрес: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. По информация на Facebook събраните данни се трансферират и към САЩ и други трети страни.

Имаме сключено споразумение с Facebook за съвместна обработка (Controller Addendum). В това споразумение е уговорено за кои операции по обработка на данни отговаряме ние или Facebook, когато посещавате страницата ни във Facebook. Можете да видите това споразумение на следния линк: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Можете сами да коригирате рекламните настройки във Вашия потребителския акаунт. За целта кликнете върху следния линк и се логнете: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


Плъгин за Instagram

На тази уебстраница има интегрирани функции на услугата Instagram. Тези функции се предоставят от Instagram Inc. с адрес: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

Ако сте влезли във Вашия акаунт в Instagram, кликвайки върху бутона Instagram, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си в Instagram. Така Instagram може да присвои посещението на този уебсайт към Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че ние като доставчик на сайта не научаваме какво е съдържанието на предоставените данни или ползването им от Instagram.

Съхранението и анализът на тези данни се осъществяват съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за това ще намерите в декларация за защита на личните данни на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Плъгин за LinkedIn

Този уебсайт използва функции на мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation с адрес: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Всеки път, когато се осъществи достъп до страница на този уебсайт, която съдържа функции на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn получава информация, че сте посетили този уебсайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Recommend“ на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, LinkedIn може да свърже посещението Ви на нашия уебсайт с Вас и Вашия потребителски акаунт. Обръщаме внимание, че ние като доставчик на сайта не научаваме какво е съдържанието на предоставените данни или ползването им от LinkedIn.

Използването на плъгина за LinkedIn се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за това ще намерите в декларация за защита на личните данни на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Плъгин за XING

Този уебсайт използва функции на мрежата XING. Доставчикът е New Work SE с адрес: Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия.

Всеки път, когато се осъществи достъп до нашите страници, съдържащи функции на XING, се установява връзка със сървърите на XING. Доколкото ни е известно, при този процес лични данни не се съхраняват. Не се съхраняват IP адреси и не се оценява потребителското поведение.

Съхранението и анализът на тези данни се осъществяват съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за защита на данните и бутона за споделяне на XING ще намерите в декларацията за защита на личните данни на XING на: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Плъгин за Pinterest

На този уебсайт използваме социални плъгини на социалната мрежа Pinterest, която се опрерира от Pinterest Europe Ltd. с адрес: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия.

Когато осъществите достъп до страница, съдържаща такъв плъгин, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Pinterest. При това плъгинът подава протоколни данни към сървъра на Pinterest в САЩ. Тези протоколни данни могат да съдържат Вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Pinterest, вид и настройки на браузъра, датата и часа на запитването, начина, по който ползвате Pinterest, както и бисквитки.

Съхранението и анализът на тези данни се осъществяват съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за целта, обема и по-нататъшна обработка и ползване на данните от Pinterest, както и Вашите, свързани с това, права и възможности за защита на личните данни ще намерите в указанията за защита на данни на Pinterest: https://policy.pinterest.com/bg/privacy-policy.

5. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Analytics дава възможност на оператора на уебсайта да анализира поведението на посетителите на уебсайта. Така операторът на уебсайта получава различни данни за използването, като например влизания на страницата, продължителност на престоя, използвани операционни системи и произход на потребителя. Тези данни евентуално се обобщават от Google в профил, който е присвоен на съответния потребител или негово устройство.

Google Analytics използва технологии, които позволяват на потребителя да бъде разпознат с цел анализиране на поведението на потребителя (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройство). По принцип събраната от Google информация относно използването на този уебсайт се подава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Ползването на тези инструменти за анализ се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от анализа на поведението на потребителите, за да може да оптимизира своето уебпредлагане и реклама. Ако Ви е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

IP анонимизация
На този уебсайт сме активирали функцията за анонимизиране на IP. Така Вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на страните членки на ЕС или в други държави членки по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден към САЩ. Само по изключение пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По искане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация за анализ на Вашето ползване на уебсайта, за съставяне на отчети за активността в уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, в полза на оператора на уебсайта. Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google.

Плъгин за браузър
Можете да предотвратите възможността Вашите данни да се събират и обработват от Google, като изтеглите и инсталирате наличния на следния линк плъгин за браузър: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Повече информация относно обработката на потребителски данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Обработка на поръчки
С Google имаме сключен договор за обработка на поръчки и когато използваме Google Analytics, изпълняваме напълно строгите изисквания на германските органи за защита на данните.

Демографски признаци в Google Analytics
Този уебсайт използва функцията за „демографски признаци“ на Google Analytics, за да може да показва на посетителите на уебсайта подходящи реклами от рекламната мрежа на Google. Така могат да се генерират отчети, които включват данни за възраст, пол и интереси на посетителите на сайта. Тези данни идват от базирана на интереси реклама на Google и от данни за посетителите от трети страни. Тези данни не могат да бъдат присвоени на конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите в профила Ви в Google или принципно да забраните събирането на Вашите данни от Google Analytics, както е показано в точка „Възражение срещу събиране на данни“.

Период на съхранение
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en


Hotjar

Този уебсайт използва Hotjar. Доставчик е Hotjar Ltd. с адрес: Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа (уебсайт: https://www.hotjar.com).

Hotjar е инструмент за анализ на Вашето потребителско поведение на този уебсайт. С Hotjar можем да записваме Вашите движения с мишката, Вашите превъртания и кликвания. Hotjar може също така да определи колко дълго сте останали с показалеца на мишката в определена точка. От тази информация Hotjar създава така наречените топлинни карти, които могат да се използват за определяне на предпочитаните от потребителите области на уебсайта.

Също така можем да определим колко дълго сте останали на дадена страница и кога сте я напуснали. Можем да определим и в кой момент сте прекъснали въвеждането на данни във формуляра за контакт (т. нар. фунии за продажби).

Освен това Hotjar може да се използва за получаване на директна обратна връзка от страна на посетителите на уебсайта. Тази функция служи за подобряване на уебофертите на оператора на уебсайта.

Hotjar използва технологии, които позволяват потребителят да бъде разпознаван с цел анализиране на потребителското поведение (напр. бисквитки или използване на пръстови отпечатъци на устройство).

Ползването на този инструмент за анализ се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от анализа на поведението на потребителите, за да може да оптимизира своето уебпредлагане и реклама. Ако Ви е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Деактивиране на Hotjar
Ако искате да деактивирате събирането на данни от Hotjar, кликнете върху следния линк и следвайте инструкциите там: https://www.hotjar.com/opt-out

Обърнете внимание, че Hotjar трябва да бъде деактивиран отделно за всеки браузър или за всяко устройство.

Повече информация относно Hotjar и събраните данни можете да получите от декларацията за защита на личните данни на Hotjar на следния линк: https://www.hotjar.com/privacy

Договор за обработка на поръчки
С Hotjar имаме сключен договор за обработка на поръчки, за да можем да прилагаме стриктните европейски разпоредби за защита на данните.


Google Ads

Операторът на уебсайта използва Google Ads. Google Ads е онлайн рекламна програма на Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, ако потребителят въведе определени думи за търсене в Google (насочване по ключови думи). Освен това целенасочени реклами могат да се възпроизвеждат въз основа на потребителските данни, налични в Google (напр. данни за местоположение и интереси) (насочване по целева група). Като оператор на уебсайта можем да оценим количествено тези данни, например като анализираме кои думи за търсене са довели до показването на нашите реклами и колко реклами са довели до съответни кликвания.

Ползването на Google Ads се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес да предлага на пазара възможно най-ефективно своите услуги и продукти.


Google AdSense (неперсонализиран)

Този уебсайт използва услугата за интегриране на реклами Google AdSense. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме Google AdSense в „неперсонализиран“ режим. Затова рекламите, за разлика от персонализирания режим, не се основават на по-раншното Ви поведение като потребител и за Вас не е създаден потребителски профил. Вместо това при избора на рекламата се използва така наречената „контекстна информация“. Избраните реклами се базират например на Вашето местоположение, съдържанието на уебсайта, на който се намирате, или текущите Ви думи за търсене. Повече за разликите между персонализирано и неперсонализирано таргетиране с Google AdSense можете да намерите на: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Обърнете внимание, че бисквитки или аналогични технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройство) могат да се използват и при Google Adsense в неперсонализиран режим. Според Google те се използват за противодействие срещу измами и злоупотреби.

Ползването на AdSense се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес да маркетира своя уебсайт по възможно най-ефективния начин. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете сами да коригирате рекламните настройки във Вашия потребителския акаунт. За целта кликнете върху следния линк и се логнете: https://adssettings.google.com/authenticated.

Повече информация за рекламните технологии на Google ще намерите тук: https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Remarketing

Този уебсайт използва функциите на Google Analytics Remarketing. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Remarketing анализира Вашето потребителско поведение на нашия уебсайт (напр. кликване върху определени продукти), за да Ви класифицира в определени целеви групи за реклама и след това да Ви покаже подходящи рекламни съобщения, когато посещавате други онлайн оферти (ремаркетинг или ретаргетинг).

Освен това целевите групи за реклама, създадени с Google Remarketing, могат да бъдат свързани с функциите на Google за различни устройства. По този начин персонализираните рекламни съобщения, базирани на интереси, които са адаптирани за Вас в зависимост от предишното Ви поведение на ползване и сърфиране на дадено устройство (напр. мобилен телефон), могат да се показват и на друго Ваше устройство (напр. таблет или компютър).

Ако имате акаунт в Google, можете да възразите срещу персонализирана реклама на следния линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Ползването на Google Remarketing се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес да маркетира своите продукти по възможно най-ефективен начин. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация и правилата за защита на данните ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google на: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg.


Google Conversion Tracking

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google Conversion Tracking и Google, и ние можем да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например можем да получим анализ кои бутони на сайта ни колко често са кликвани и кои продукти се гледат и купуват най-често. Тази информация се използва за генериране на статистически данни за реализациите. Научаваме общия брой потребители, които са кликнали върху нашите реклами, и какви действия са предприели. Не получаваме никаква информация, с която да идентифицираме лично потребителя. За идентификация Google използва бисквитки или аналогични технологии за разпознаване.

Ползването на Google Conversion Tracking се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от анализа на поведението на потребителите, за да може да оптимизира своето уебпредлагане и реклама. Ако Ви е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за Google Conversion Tracking ще намерите в правилата за защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.


Facebook Pixel

За измерване на реализациите този уебсайт използва Facebook Pixel за действията на посетителите. Доставчик на тази услуга е Facebook Ireland Limited с адрес: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. По информация на Facebook събраните данни се трансферират и към САЩ и други трети страни.

По този начин може да се проследи поведението на посетителите на страницата, които след кликване върху реклама във Facebook са пренасочени към уебсайта на доставчика. Това позволява да се оцени ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистиката и проучването на пазара и да се оптимизират бъдещите реклами.

За нас като оператор на този уебсайт събраните данни са анонимни и не можем да правим заключения за самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че е възможно свързване със съответния потребителски профил, и Facebook може да използва данните за своя собствена рекламна цел, в съответствие с политиката за ползване на данни на Facebook. Това позволява на Facebook да показва реклами на страници във Facebook, както и извън Facebook. Като оператор на уебсайта ние не можем да повлияем на това използване на данните.

Ползването на Google Pixel се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от ефективна реклама, включвайки социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

В указанията за защита на данни на Facebook ще намерите допълнителна информация за защита на личните Ви данни: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/.

Освен това можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Custom Audiences“ от секцията за настройки на рекламите на https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате рекламирането въз основа на начина на ползване от уебстраницата на European Interactive Digital Advertising Alliance на: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


LinkedIn Insight Tag

Този уебсайт използва LinkedIn Insight Tag. Доставчик на тази услуга е LinkedIn Ireland Unlimited Company с адрес: Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия.

Обработка на данни с LinkedIn Insight Tag
С помощта на LinkedIn Insight Tag получаваме информация за посетителите на нашия уебсайт. Ако посетителят на уебсайта е регистриран в LinkedIn, можем да анализираме например данни за професионалния му път (кариерно ниво, големина на компанията, държава, град, бранш, длъжност и др.) и по този начин да приспособим нашия уебсайт към съответните целеви групи. С помощта на LinkedIn Insight Tag можем също да отчетем дали посетителите на нашия уебсайт правят покупка или някакво друго действие (отчитане на реализацията). Отчитането на реализацията може да се извършва и на различни устройства (например от компютър към таблет). Освен това LinkedIn Insight Tag предлага и функцията за ретаргетинг, с помощта на която можем да показваме на посетителите на нашия уебсайт целенасочена реклама извън уебсайта, като според LinkedIn идентификация на адресата на рекламата не се извършва. От страна на LinkedIn също се събират така наречените регистрационни файлове (URL, референтен URL, IP адрес, характеристики на устройствата и браузърите и момент на осъществяване на достъп). IP адресите се съкращават или (ако се използват за достъп до LinkedIn членове през различни устройства) се хешират (псевдонимизирано). Директните идентификатори на членовете на LinkedIn се изтриват от LinkedIn след седем дни. Останалите псевдонимизирани данни се изтриват сред 180 дни.
Събрани от LinkedIn данни не могат да бъдат присвоени към определени отделни лица от нас като оператор на уебсайта. LinkedIn съхранява събраните лични данни на посетителите на уебсайта на сървърите си в САЩ и ги използва за свои собствени рекламни дейности. Подробности ще намерите в декларация за защита на личните данни на LinkedIn на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Правно основание
Ползването на LinkedIn Insight се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Операторът на уебсайта има оправдан интерес от ефективна реклама, включвайки социалните медии. Ако Ви е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Трансферирането на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности ще намерите тук: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa и https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Възражение срещу използването на LinkedIn Insight Tag
Срещу анализа на потребителското поведение и целенасочена реклама от LinkedIn може да се отправи възражение от следния линк: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Освен това членовете на LinkedIn могат да управляват използването на личните си данни за рекламни цели от настройките на акаунта си. За да предотвратите свързването на данните, които LinkedIn събира на нашия уебсайт, с Вашия LinkedIn акаунт преди да посетите нашия уебсайт, трябва да сте излезли от Вашия LinkedIn акаунт.

Сключен договор за обработка на поръчки
Имаме сключен договор за обработка на поръчки с LinkedIn.


Qualtrics

В рамките на управлението на клиентския опит, създаването на панели и провеждането и анализа на анкети ние използваме услугата Qualtrics, предлагана от Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, United States. Данните за платформата Qualtrics се предават с 256-битово TLS/SSL криптиране и са изцяло псевдонимизирани. Тези данни не се препредават или изпращат на трети лица и се изтриват след изпълнение на целта. Съгласието за събиране, препредаване и обработка на данни може да бъде оттеглено по всяко време. Повече информация за защитата на данни в Qualtrics ще намерите тук: https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Ако не желаете Вашите данни да бъдат обработвани от Qualtrics, тогава не трябва да вземате участие в нашите анкети.

С Qualtrics освен стандартните договорни клаузи и договор за обработка на поръчки сме договорили и разширени условия за защитата на данни. Вашите данни ще бъдат съхранявани в ЕС. Въпреки съществуващите мерки за защита и сигурност на данните има някои рискове във връзка с обработката им, които към момента не могат да бъдат напълно изключени. По-специално:

• Възможно е Вашите лични данни да бъдат обработени извън самата цел за изпълнение на поръчката, а именно от Microsoft, ставайки достояние на трети лица.
• Възможно е да не можете да се възползвате успешно от правата си за получаване на информация по отношение на Qualtrics.6. Бюлетин

Данни за бюлетина

Ако искате да получавате предлагания на нашия уебсайт бюлетин, се нуждаем от Ваш имейл адрес и информация, позволяваща ни да извършим проверка, че този имейл адрес е Ваш и че сте съгласни да получавате бюлетина. Допълнителни данни не се събират или се събират само по желание. Ние използване тези данни единствено за изпращане на поисканата информация и не ги предоставяме на трети страни.

Обработката на въведените във формуляра за абониране за бюлетина данни се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД). Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за съхранение на данните и имейл адреса и за използването им за изпращане на бюлетина, например чрез линка „Отписване“ в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данните остава незасегната от оттеглянето на съгласието.

Данните, които ни предоставяте с цел абонамент за бюлетина, се съхраняват от нас, докато не се отпишете от бюлетина при нас или при доставчика на услуги за бюлетини, и се изтриват от списъка за разпространение на бюлетина, след като се откажете от бюлетина. Това не се отнася за данните, които сме съхранили при нас за други цели.

След отписването Ви от списъка с абонати на бюлетина Вашият имейл адрес се съхранява при нас или при доставчика на услуги за бюлетини евентуално в черен списък, за да не получавате имейли в бъдеще. Данните от черния списък ще се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това е както във Ваш интерес, така и в наш по отношение спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (оправдан интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД). Съхранението в черния списък е безсрочно. Можете да възразите срещу съхранението, в случай че Вашият интерес има предимство пред нашия оправдан интерес.

7. Плъгини и инструменти

YouTube с разширена защита на данните

Този уебсайт включва видеоклипове от YouTube. Операторът на страниците е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Ние използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим означава, че YouTube не съхранява информация за посетителите на този уебсайт преди да са гледали видеоклипа. Режимът на разширена защита на данни не изключва непременно трансферирането на данни към партньори на YouTube. По този начин YouTube изгражда връзка мрежата на Google DoubleClick, независимо дали гледате видеоклип.

Щом в този уебсайт стартирате YouTube видеоклип, се установява връзка със сървърите на YouTube. Същевременно към YouTube-сървъра се подава информация коя от нашите страници сте посетили. Ако сте се логнали във Вашия YouTube акаунт, ще позволите на YouTube да присвои Вашето поведение при сърфиране директно към личния Ви профил. Можете да спрете това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това след стартиране на видеоклип YouTube може да съхрани на Вашето устройство някои бисквитки или аналогични технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройство). По този начин YouTube може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация се използва предимно за събиране на видео статистика, за подобряване на удобството за ползване и предотвратяване на опити за злоупотреба.

След стартиране на видеоклип в YouTube е възможно да бъдат активирани допълнителни операции по обработка на данни, на които ние не можем да влияем.

YouTube се използва в интерес на това нашите онлайн оферти да се представят по атрактивен начин. Това представлява оправдан интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация относно защитата на личните данни в YouTube ще намерите в декларацията за защита на личните данни на: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.


Google Maps

Този сайт използва услугата за карти на Google Maps чрез API. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“) с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо съхраняване на Вашия IP адрес. По принцип тази информация се подава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт не може да влияе върху това трансфериране на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и лесното намиране на посочените на нашия уебсайт места. Това представлява оправдан интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. Ако Ви е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Повече информация за боравенето с данните на ползвателите ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

8. Електронна търговия и платежни услуги

Обработка на данни (данни за клиенти и договори)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни единствено когато са необходими за установяване, оформяне на съдържанието или промяната на правоотношение (класифицирана информация). Това съответства на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за боравенето с този уебсайт (данни за ползване) единствено когато е необходимо, за да направим възможно потребителят да се възползва от услугата или да я заплати.

Събраните данни за клиента се изтриват след завършване на поръчката или прекратяване на търговските отношения. Законовите срокове за съхранение остават в сила.


Предоставяне на данни при сключване на договор за онлайн магазини, търговци и спедитори

Ние предоставяме лични данни на трети страни единствено когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договора, а именно на осигуряващите доставката на стоката или на осъществяващата плащането кредитна институция. По-нататъшно предоставяне на данните се извършва единствено когато сте дали изрично съгласие за това. Предоставяне на Вашите лични данни на трети страни без изрично съгласие, например за рекламни цели, не се извършва.

Обработката на данни съответства на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия.


Предоставяне на данни при сключване на договор за услуги и цифрово съдържание

Ние предоставяме лични данни на трети страни единствено когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договора, а именно на осъществяващата плащането кредитна институция.

По-нататъшно предоставяне на данните се извършва единствено когато сте дали изрично съгласие за това. Предоставяне на Вашите лични данни на трети страни без изрично съгласие, например за рекламни цели, не се извършва.

Обработката на данни съответства на изискванията на чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни действия.


PayPal

На този уебсайт предлагаме плащане и чрез PayPal. Доставчик на платежната услуга е PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. с адрес: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (по-нататък „PayPal“).

Ако изберете да платите чрез PayPal, посочените от Вас данни за плащането се предоставят на PayPal.

Предоставянето на Вашите данни на PayPal се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД (съгласие) и чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД (обработка за изпълнение на договор). Имате възможност да оттеглите Вашето съгласие за обработка на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не се отразява върху действието на отминали операции по обработка на данни.


BS PAYONE

Ако изберете начин на плащане чрез доставчика на платежни услуги BS PAYONE, плащането се обработва от доставчика на платежни услуги BS PAYONE GmbH с адрес: Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, на когото ще предадем предоставените от Вас в процеса на поръчване данни заедно с информацията за Вашата поръчка съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД. Вашите данни се предават само за целите на обработката на извършваното посредством доставчика на платежни услуги PAYONE плащане и само доколкото това е необходимо за плащането.


ConCardis

Ако изберете плащане с кредитна карта на доставчика на платежни услуги ConCardis, плащането се обработва от доставчика на платежни услуги ConCardis GmbH с адрес: Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, на когото ще предадем предоставените от Вас в процеса на поръчване данни заедно с информацията за Вашата поръчка съгласно чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД. Вашите данни се предават само за целите на обработката на извършваното посредством доставчика на платежни услуги ConCardis плащане и само доколкото това е необходимо за плащането. Повече информация относно правилата за поверителност на ConCardis можете да получите на следния интернет адрес: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Онлайн базирани аудио и видео конференции (конферентни инструменти)

Обработка на данни

За комуникация с нашите клиенти ние използваме онлайн конферентни инструменти. Използваните от нас инструменти са изброени по-долу. Ако осъществявате с нас чрез видео или аудио конферентна връзка през интернет, Вашите лични данни се събират и обработват от нас и от доставчика на съответния инструмент за провеждане на конференции.

Конферентните инструменти събират всички данни, които предоставяте/употребявате за използване на инструмента (имейл адрес и/или Ваш телефонен номер). Освен това конферентните инструменти обработват данните за продължителност на конференцията, начало и край (точен час) на участие в конференцията, брой участници и друга „контекстна информация“ във връзка с процеса на комуникация (метаданни).

Доставчикът на инструмента също така обработва всички технически данни, необходими за изпълнението на онлайн комуникацията. Това включва по-конкретно IP адреси, MAC адреси, идентификатори на устройства, тип устройство, тип и версия на операционната система, Client версия, тип камера, микрофон или високоговорител и вид свързване.

Ако в инструмента се обменя, качва или предоставя по друг начин съдържание, това съдържание се съхранява също и на сървъра на доставчика на инструмента. Такова съдържание включва по-конкретно записи в облак, чат/незабавни съобщения, гласови съобщения, качени снимки и видеоклипове, файлове, бели дъски и друга информация, споделяни по време на ползване на услугата.

Имайте предвид, че не можем да влияем върху целия обем операциите по обработка на данни в използваните инструменти. Нашите възможности до голяма степен се основават на фирмената политика на съответния доставчик. Допълнителна информация за обработката на данни от конферентните инструменти ще намерите в декларациите за защита на личните данни за съответните използвани инструменти, изброени под този текст.


Цел и правно основание

Конферентните инструменти се използват за комуникация с потенциални или съществуващи договорни партньори или за предлагане на определени услуги на нашите клиенти (чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква „б“ от ОРЗД). Използването на инструментите също така служи за общо улесняване и ускоряване на комуникацията с нас или нашата фирма (оправдан интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД). Ако е поискано съгласие, съответните инструменти се използват въз основа на това съгласие; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещо действие.


Период на съхранение

Данните, събрани от нас директно чрез инструментите за видео и конференции, се изтриват от нашите системи непосредствено след искане за изтриване от Ваша страна, оттегляне на Вашето съгласие за съхранение или след отпадане на основанието за съхранение на данни. Съхранените бисквитки остават на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Задължителните законови срокове за съхранение остават в сила.

Ние не можем да влияем върху срока на съхранение на Вашите данни при доставчиците на конферентните инструменти за техни собствени цели. За подробности можете да се информирате директно при доставчиците на конферентните инструменти.


Използвани конферентни инструменти

Ние използваме следните конферентни инструменти:

Използваме Cisco WebEx. Доставчик на тази услуга е Cisco Systems GmbH с адрес: Parkring 20, 85748 Garching, Германия. Подробности за обработката на данни ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Cisco: https://www.cisco.com/c/bg_bg/about/legal/privacy-full.html.


Сключен договор за обработка на поръчки

С доставчика Cisco имаме сключен договор за обработка на поръчки и когато използваме Cisco, изпълняваме напълно строгите изисквания на германските органи за защита на данните.

10. Собствени услуги

Боравене с данни на кандидати за работа


Предлагаме Ви възможност да кандидатствате за работа при нас (напр. по имейл, по пощата или чрез онлайн формуляра за кандидатстване). По-долу ще Ви информираме за обема, предназначението и употребата на Вашите лични данни, събирани в рамките на процеса на кандидатстване. Гарантираме, че Вашите данни ще бъдат събрани, обработени и използвани в съответствие с приложимия закон за защита на данните и всички други законови разпоредби и че с данните Ви ще се борави при строга поверителност.


Обем и цел на събирането на данни


Когато ни изпратите молба, ние обработваме свързаните с нея Ваши лични данни (напр. данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки в контекста на интервюта за работа и др.), ако това е необходимо за вземане на решение за назначаване на работа. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД (обща подготовка на договор) и – ако сте дали съгласието си – чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. В рамките на нашето предприятие Вашите лични данни се предоставят само на лица, включени в процеса на обработка на Вашето заявление за работа.

Ако кандидатстването е успешно, подадените от Вас данни на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД ще бъдат съхранени в нашите системи за обработка на данни за целите на осъществяване на трудовото правоотношение.


Срок за съхранение на данните


Ако не можем да Ви предложим работно място, Вие откажете работно място или оттеглите кандидатурата си, си запазваме правото да съхраняваме при нас предоставените от Вас данни въз основа на нашия оправдан интерес (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД) за срок от 6 месеца от края на процеса на кандидатстване (отказ или оттегляне на кандидатурата). След това данните се изтриват, а физическите документи за кандидатстване се унищожават. Съхранението на данните служи предимно за целите на удостоверяване в случай на правен спор. Ако е очевидно, че данните ще бъдат необходими след изтичане на 6-месечния период (например поради вероятен или висящ съдебен спор), изтриването се извършва след отпадане на основанието за продълженото съхранение.

По-дълго съхранение може да се осъществи и ако сте дали съответното съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД) или в изпълнение на законови изисквания за съхранение.


Включване в резерва от кандидати


Ако не можем да Ви предложим работно място, евентуално можем да Ви включим в нашия резерв от кандидати. В такъв случай всички документи и данни от кандидатстването се прехвърлят в резерва от кандидати, за да Ви се обадим в случай на подходящо вакантно място.

Включването в резерва от кандидати се извършва изключително въз основа на Вашето изрично съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД). Даването на Вашето съгласие е доброволно и няма отношение към текущия процес на кандидатстване. Заинтересованото лице може да оттегли съгласието си по всяко време. В този случай данните от резерва от кандидати ще бъдат необратимо изтрити освен ако няма законови причини за запазването им.

Данните от резерва от кандидати се изтриват необратимо до две години от датата на даване на съгласието.