Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Нашата Група> Факти и цифри

Данни и факти

Данни и факти

Устойчиво международно развитие от пръв поглед

EGGER има солидна основа благодарение на своя стабилен растеж, иновативни продукти и високо качество.
Нашите активни и висококвалифицирани служители имат решаващ принос за това, че сме едно от водещите европейски предприятия в дървопреработвателната промишленост.

Като семейна компания със силна капиталова база сме в състояние да финансираме инвестициите в нашия растеж до голяма степен със собствени средства. Същевременно заети средства ползваме много целенасочено и само в органичен обем.

Всичко това ни превръща в силен и перспективен партньор.

Средният брой служители през годината беше 9481 (предходна година: 8765).
Увеличението на собствените служители се дължи на инвестициите в съществуващите заводи, както и на растежа с нови заводи.

Оборотът на Групата EGGER се увеличи през отчетната 2018/2019 г. на 2,84 млрд. евро (2017/18: 2,68 млрд. евро) с 5.6 %. С това EGGER отбеляза рекорден оборот в над 50-годишната история на компанията.


Производственият капацитет за материали на дървесна основа, вкл. бичена дървесина през отчетната 2018/19 г. е 8,8 млн. м3 . (2017/18 - 8,5 млн м³)

През отчетната 2018/19 година групата EGGER е направила инвестиции за растеж и поддържане на ефективността в размер на 489,1 млн. евро (предходна година: 483,8 млн. евро).