Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Compliance

Compliance

Compliance в EGGER

EGGER е семейна компания, развиваща се устойчиво и активна по цял свят. За нашата фирмена дейност и за отношенията с всички наши партньори темата „compliance“ – т.е. спазването на нормативната уредба и вътрешните директиви – е от централно значение. За да се утвърди тази нагласа в мислите и действията на всички служители на EGGER, се уповаваме на следните мерки.

Code of Conduct

Compliance в EGGER

The EGGER Code of Conduct  е етичен кодекс, базиран на ценностите, водещите принципи и целите на компанията и десетте принципа на UN Global Compact. Code of Conduct съдържа ясни етични норми, които служителите следва да спазват.

Code of Conduct за доставчици

Code of Conduct за доставчици

От нашите доставчици също очакваме да споделят нашите къмплайънс принципи по цялата верига на доставки. Със своя Code of Conduct за доставчици EGGER ясно изразява изискването към нашите доставчици за спазване на действащата нормативна уредба и принципите на UN Global Compact.

Антитръстово законодателство

Антитръстово законодателство

Всеки служител на EGGER е длъжен да познава и следва всички съответни антитръстови разпоредби. Собствена антитръстова директива, редовни задължителни обучения и базирани на оценка на риска одити спомагат за правилно антитръстово поведение.

Превенция на корупцията

Превенция на корупцията

Ние най-строго заставаме срещу всякакъв вид вземане и даване на подкуп. В собствена директива за превенция на корупцията са установени ясни забрани, както и какво е уместното отношение към подаръците и почерпките. Освен това се провеждат обучителни курсове за повишаване на информираността на служителите.

Дарения и спонсорство

Дарения и спонсорство

EGGER се грижи за благосъстоянието на местните общности. Като за даренията и спонсорството има ясни изисквания. Къмплайънс директивата на EGGER относно даренията и спонсорството задава глобално приложим стандарт. Ние подкрепяме организации или дейности, фокусирани върху областите здраве, социални дейности, образование и опазване на околната среда. Изключена е подкрепа за политически партии и кандидати или държавни служители, религиозни инициативи или елитния спорт.

Защита на личните данни

Защита на личните данни

EGGER предприема различни мерки, за да гарантира, че съответните закони за защита на данните се спазват и че личните данни се обработват с най-голямо внимание. Собствената директива за защита на данните, редовните задължителни обучения и базираните на оценка на риска одити помагат за това.

Капиталов пазар

Капиталов пазар

С нашата директива относно къмплайънс на капиталовия пазар показваме на инвеститорите, че EGGER строго съблюдава нормативната уредба за капиталовия пазар, грижейки се евентуални нарушения да бъдат предотвратени. Нашата директива също така цели да гарантира, че отговаряме на очакванията на капиталовия пазар относно поведението и организацията на предприятието.

Омбудсман

Омбудсман

Проявата на неетично и незаконно поведение може да доведе до значителни щети както за EGGER като компания, така и нейните служителите и за обществото като цяло. За да могат такива прояви да бъдат разкрити и предотвратени, компанията EGGER е назначила свой собствен омбудсман. С външния и неутрален адвокат д-р Карстен Тийл фон Херф в качеството му на омбудсман могат да се свързват служители, доставчици, клиенти и други трети страни. Ако желаете, можете да се свържете с омбудсмана и анонимно.

Контакт с омбудсмана

Контакт с омбудсмана (ако желаете и анонимно):

Телефон: 080066283762 (безплатно) and +49 521 557 333 00
Имейл : ed.ffrehnovleiht@tc
Онлайн: https://report-tvh.com/

 

Допълнителна информация

Повече информация за омбудсмана, възможностите за контакт и процеса на подаване на жалби ще намерите на този линк тук и в Code of Conduct за доставчици. Омбудсманът е длъжен да пази адвокатска тайна. Жалбите се изпращат до EGGER след преглед от омбудсмана, само ако подателят е дал изричното си съгласие за това. При това и омбудсманът, и EGGER винаги спазват поверителност относно подателя на жалбата.