1. Privacy in een oogopslag

Algemene uitleg

De volgende uitleg geeft u een bondig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt op het moment dat u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we u naar de privacyverklaring hieronder.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Deze contactgegevens zijn opgenomen in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds verzamelen wij de gegevens die door u worden verstrekt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gegevens die u in een contactformulier opgeeft.
Anderzijds worden er bij bezoek aan de website gegevens automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (zoals de internetbrowser, het besturingssysteem en het tijdstip van het websitebezoek). De verzameling van deze gegevens verloopt automatisch zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens worden verzameld om te zorgen dat de website vrij blijft van fouten. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt de toestemming die u verleend heeft voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken voor de toekomst. Tevens heeft u in bepaalde gevallen het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht te melden bij de bevoegde toezichthoudende instantie.
Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon.

Analysetools en tools van derde partijen

Bij het bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch onderzocht worden. Dit gebeurt voornamelijk met zogeheten analysesoftware.
Gedetailleerde informatie over deze analysesoftware vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene uitleg en verplichte gegevens

Privacybescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren. In de onderhevige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Hierin staat ook uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en met welk doel dit gedaan wordt.

We wijzen u erop dat er bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij e-mailcommunicatie) beveiligingslekken kunnen voorkomen. Het is niet mogelijk de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Oostenrijk
Telefoon: +43 50 600-0
E-mail: sc@egger.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen (of gezamenlijk met anderen) beslist over de doeleinden en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. van namen, e-mailadressen, e.d.)

Gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van bedrijven met zetel in de VS opgenomen. Wanneer deze tools geactiveerd worden, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de desbetreffende bedrijven. We wijzen u erop dat de VS geen gelijkwaardig niveau van bescherming biedt in het kader van het EU-privacyrecht. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens te delen met veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hier gerechtelijk tegen op kunt treden. Hierdoor kan het niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse instanties (bijvoorbeeld de inlichtingendiensten) voor surveillancedoeleinden uw gegevens verwerken, analyseren en blijvend opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel van de gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds toegezegde toestemming op elk moment intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen gegevensverzameling en rechtstreekse reclame (art. 21 van de AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6, LID 1, SUB E OF F VAN DE AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING DIE PLAATSVINDT OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING GEBASEERD IS, IS TERUG TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS IN KWESTIE NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ BINDENDE BEPALINGEN KUNNEN AANTONEN DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDWETTELIJKE RECHTEN EN VRIJHEDEN UITGAAN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 1 VAN DE AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKSE RECLAME TE BEDRIJVEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERWANT IS AAN DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR RECHTSTREEKSE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21, LID 2 VAN DE AVG).

Bezwaarrecht bij de daartoe bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van een AVG-schending hebben betrokkenen het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, meestal in de lidstaat van inwoning, werk of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het bezwaarrecht laat elk ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk bezwaar onverlet.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, te ontvangen (of te laten ontvangen door een derde partij) in een gangbaar, digitaal formaat. Indien u de gegevens rechtstreeks wilt overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling, zowel voor de algemene beveiliging als voor de beschermde overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons richt als beheerder van de website. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.
Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u met ons deelt niet ingezien worden door derden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website, met name voor myEGGER

Als u na het afsluiten van een contract verplicht bent om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. uw rekeningnummer voor de automatische incasso), dan zal u deze gegevens door moeten geven voor de verwerking van betalingen.
Het betalingsverkeer dat via de gangbare betalingsmethodes (Visa/MasterCard/automatische incasso) geschiedt, wordt uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.
Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden ingezien.

Opvragen, verwijderen en rectificeren

U heeft in het kader van de wettelijke bepalingen te allen tijde het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens gratis in te zien en informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen. Indien van toepassing heeft u ook het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u opslaan, dan hebben wij meestal enige tijd nodig om dit te onderzoeken. Voor de duur van dit onderzoek heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van gegevenswissing ook eisen dat de gegevensverwerking wordt beperkt.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of afdwingen van rechtsvorderingen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering ervan.
  • Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend conform Art. 21, Par. 1 van de AVG, dient er een afweging te worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
  • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt (naast de opslag ervan) met uw toestemming, of met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van het recht van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of op grond van een zwaarder wegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van openbare contactgegevens die gepubliceerd worden in het kader van de vermeldverplichting voor het opsturen van niet-uitdrukkelijk verzochte reclame en informatiemateriaal is niet toegestaan. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd opsturen van reclame, bijvoorbeeld via spammailtjes.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die niet schadelijk zijn voor op uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch gewist na uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen staan op uw apparaat totdat u deze zelf verwijdert of uw webbrowser de cookies automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derde partijen op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derde partijen). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor het afhandelen van betalingen).

Cookies hebben verschillende functies. Er zijn talrijke cookies die technisch noodzakelijk zijn, aangezien bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. het winkelmandje of het tonen van video's). Andere cookies zijn bedoeld om het gebruikersgedrag te analyseren of reclame te tonen.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies), voor het uitvoeren van door u opgevraagde handelingen (functionele cookies, bijv. voor het winkelmandje) of voor de optimalisering van de website (bijv. cookies voor het opmeten van de resolutie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG (tenzij er een andere rechtsgrondslag is opgegeven). De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, namelijk een technisch foutloze en optimale weergave van de diensten. Indien er om toestemming wordt gevraagd voor het opslaan van cookies, mogen deze cookies alleen worden opgeslagen op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a van de AVG). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen. U kunt tevens cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, bepaalde gevallen uitsluiten of in zijn algemeen uitsluiten, en de browser instellen om cookies automatisch te verwijderen wanneer de browser wordt afgesloten. Als u de cookies uitzet, kan het gevolg zijn dat de functionaliteit van de website wordt beperkt.

Indien cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u hier in het kader van de privacyverklaring apart over informeren en waar nodig om toestemming vragen.

Toestemming voor cookies van Cookiebot

Onze website maakt gebruik van een internetdienst van het bedrijf Cybot A/S, geregistreerd te Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna: cookiebot.com).

Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Uw browser kan in dit verband persoonsgebonden gegevens delen met cookiebot.com. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 sub f van de AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat hier uit de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van deze verzameling bereikt is. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door cookiebot.com voorkomen door de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een 'scriptblocker' te installeren in uw browser.

Orderverwerkingsovereenkomst

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Cybot. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Cybot de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de websitepagina's verzamelt automatisch gegevens en slaat deze op in zogeheten serverlogbestanden. Uw browser stuurt deze automatisch naar ons door. Het gaat om:
• het browsertype en de browserversie;
• het gebruikte besturingssysteem;
• de verwijzings-URL;
• de hostnaam van de computer;
• het tijdstip van het verzoek aan de server;
• het IP-adres.
Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.
De verzameling van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisering van de website. Hiervoor moeten serverlogbestanden worden verzameld. De serverlogbestanden worden voor 14 dagen opgeslagen.

Contactformulier

Als u een verzoek bij ons indient via het contactformulier, worden uw gegevens op het verzoekformulier, inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgverzoeken. Deze gegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming.
Indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele verhandelingen, geldt art. 6, lid 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang om het aan ons gerichte verzoek effectief te kunnen behandelen (zie art. 6, lid 1, sub f van de AVG) of, indien hiernaar gevraagd wordt, op uw toestemming (zie art. 6, lid 1, sub a van de AVG).
De door u op het contactformulier opgegeven gegevens blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag bereikt is (bijv. omdat de behandeling van uw verzoek voltooid is). Bindende wettelijke bepalingen, bovenal ten aanzien van bewaartermijnen, blijven onverlet.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax

Als u ons per e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw verzoek door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek. Dit geldt ook voor alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (zoals uw naam en het verzoek). Deze gegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming.

Indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele verhandelingen, geldt art. 6, lid 1 sub b van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang om het aan ons gerichte verzoek effectief te kunnen behandelen (zie art. 6, lid 1, sub f van de AVG) of, indien hiernaar gevraagd wordt, op uw toestemming (zie art. 6, lid 1, sub a van de AVG).
De door u middels het contactverzoek verzonden gegevens blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag bereikt is (bijv. omdat de behandeling van uw aanvraag voltooid is). Bindende wettelijke bepalingen, bovenal ten aanzien van wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

Registratie voor het EGGER-klantportaal op deze website

U kunt zich registreren op deze website om gebruik te maken van aanvullende websitefuncties. De daarbij opgegeven gegevens gebruiken wij alleen voor het gebruik van het specifieke aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De gegevens die verplicht moeten worden opgegeven tijdens de registratie, dienen volledig te zijn. Anders zal de registratie geweigerd worden.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld qua omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, maken wij gebruik van het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie opgegeven gegevens geschiedt op basis van de gebruikersrelatie en waar nodig voor het aangaan van verdere overeenkomsten (zie art. 6, lid 1 sub b van de AVG). We slaan de bij de registratie opgegeven gegevens op voor de duur van uw registratie op onze website. De gegevens worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

4. Sociale media

Socialemediaplug-ins van Shariff

Op onze website worden plug-ins gebruikt van sociale media (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn en Tumblr).
Deze plug-ins kunt u over het algemeen herkennen aan de bekende logo's. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogeheten ‘Shariff’-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de plug-ins van deze website gegevens doorgeven aan de desbetreffende aanbieder op het moment dat u de pagina voor het eerst bezoekt.
Pas als u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt er een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, komt de betreffende aanbieder te weten dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u gelijktijdig ook bent ingelogd bij het betreffende socialemedia-account (zoals Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount aldaar.
Het activeren van de plug-in wordt gezien als het verlenen van toestemming in de zin van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken voor de toekomst.

Plug-ins voor Facebook (like- en share-knop)

Deze website bevat plug-ins van het sociale netwerk Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, geregistreerd te 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook meldt echter dat het de gegevens die het verzamelt ook doorgeeft aan de VS en andere derde landen.

De Facebook-plug-ins kunt u herkennen aan het Facebook-logo of aan de ‘Like-knop’ (‘Vind ik leuk’) op deze website. U vindt hier een overzicht van de Facebook-plug-ins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL .

Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Wanneer u op de ‘Like-knop’ van Facebook klikt en aangemeld bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website linken met uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u bij uw Facebook-gebruikersaccount uitloggen.
Het gebruik van de Facebook-plug-ins geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. We hebben zelf ook een Facebook-profiel. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, geregistreerd te 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook meldt dat het de gegevens die het verzamelt ook doorgeeft aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Facebook. In deze verwerkingsovereenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerking Facebook verantwoordelijk is, en voor welke wij, op het moment dat u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u via de volgende link inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Plug-in voor Instagram

Deze website bevat functies voor de dienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., geregistreerd te 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

Wanneer u aangemeld bent bij uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-knop te klikken, de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door Instagram.

De opslag en analyse van gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Plug-in voor LinkedIn

Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder hiervan is LinkedIn Corporation, geregistreerd te 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer u een pagina van deze website met LinkedIn-functies opent, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Wanneer u op de ‘recommend-knop’ van LinkedIn klikt en aangemeld bent bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website zowel aan u als aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door LinkedIn.
Het gebruik van de LinkedIn-plug-in geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder hiervan is New Work SE, geregistreerd te Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.
Telkens wanneer u een pagina van deze website bezoekt met XING-functies, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten vindt daarbij geen opslag van persoonsgegevens plaats. Bovenal worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruikersgedrag niet geanalyseerd.
De opslag en analyse van gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Meer informatie over de Share-knop van XING en hun gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Op deze website maken we gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest. Deze worden beheerd door Pinterest Europe Ltd., geregistreerd te Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Wanneer u een website bezoekt met een dergelijke plug-in, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van Pinterest. De plug-in stuurt daarbij protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijs uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het soort browser en de instellingen ervan, de datum en het tijdstip van het verzoek, uw Pinterest-gebruik en cookies. De opslag en analyse van gegevens geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Meer informatie over de doeleinden, omvang en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Pinterest, alsook over uw rechten in dit opzicht en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals de paginaweergaven, de bezoekduur, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden mogelijkerwijs door Google samengevat in een profiel dat kan worden toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn/haar apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technieken waarmee de gebruiker herkend kan worden middels analyse van het gebruikersgedrag (bijv. met cookies of het serienummer van het apparaat). De door Google verzamelde informatie over de manier waarop de website gebruikt wordt, wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarop opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, zodat hij/zij zowel de website als de reclame ervoor kan optimaliseren. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

IP-anonimisering
We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie, en in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, voorafgaand aan doorgifte aan de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder gebruikt Google deze informatie om de manier waarop u gebruikmaakt van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere services uit te voeren voor de websitebeheerder die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser verzonden, IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plug-in
U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en hebben de strenge vereisten van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig opgevolgd.

Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de ‘demografische gegevens’ van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties te kunnen tonen aan websitebezoekers. Hierdoor kunnen rapporten worden samengesteld waarin de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers staan vermeld. Deze gegevens zijn afkomstig van op de interesse afgestemde reclame van Google en van gegevens van bezoekers van door derde partijen aangeboden websites. Deze gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een bepaald individu. Deze functie kunt u te allen tijde deactiveren via de instellingen voor advertenties in uw Google-account. U kunt ook in zijn geheel verbieden dat er gegevens over u worden verzameld met behulp van Google Analytics, zoals onder het kopje ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Bewaartermijn
De door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en evenementenniveau, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatie (zoals gebruiker-ID's) of reclame-ID's (zoals DoubleClick-cookies en de Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder hiervan is Hotjar Ltd., geregistreerd te Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (website: https://www.hotjar.com ).

Hotjar is een analysehulpmiddel van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we o.a. uw muis- en scrolbewegingen en kliks opnemen. Hotjar kan daarbij ook zien hoe lang u met uw muisaanwijzer op een bepaalde plek heeft gestaan. Hotjar maakt zogenaamde ‘heat maps’ op basis van deze informatie. Hiermee kan worden gekeken welke gedeeltes van de websitepagina's het meest door websitebezoekers worden bekeken.

Verder kunnen we zo zien hoelang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen zo ook zien op welke plek in het contactformulier u bent gestopt met het invullen van gegevens (zogeheten 'conversion-funnels’).
Daarbovenop kan Hotjar worden gebruikt om rechtstreeks feedback te verzamelen van websitebezoekers. Deze functie dient ter verbetering van het internetaanbod van de websitebeheerder.

Hotjar maakt gebruik van technieken waarmee de gebruiker herkend kan worden middels analyse van het gebruikersgedrag (bijv. met cookies of het serienummer van het apparaat). Het gebruik van deze analysetools geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, zodat hij/zij zowel de website als de reclame ervoor kan optimaliseren. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Hotjar uitzetten
Als u de gegevensverzameling via Hotjar wilt uitzetten, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies op: https://www.hotjar.com/opt-out
Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser, dan wel voor elk apparaat, afzonderlijk moet worden uitgezet. Meer informatie over Hotjar en de daarvoor verzamelde gegevens vindt u in de privacyverklaring van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Orderverwerkingsovereenkomst
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Hotjar gesloten om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming ten uitvoer te leggen.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online adverteerprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we reclame weergeven in de Google-zoekmachine of op website van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (‘keyword targeting’). Bovendien kunnen zo doelgerichte advertenties worden getoond op basis van de gebruikersgegevens die bij Google bekend zijn, zoals locatiegegevens en interesses ('audience targeting’). Wij als websitebeheerder kunnen deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te kijken welke zoektermen leiden tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties uiteindelijk kliks opleveren.
Het gebruik van Google Ads geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo effectief mogelijke marketing van zijn/haar dienstverlening en producten.

Google AdSense (niet-gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de ‘niet-gepersonaliseerde’ modus. In tegenstelling tot bij de gepersonaliseerde modus, zijn de advertenties hierdoor niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er derhalve geen gebruikersprofiel van u gemaakt. In plaats daarvan wordt bij de advertentiekeuze gebruikgemaakt van zogeheten ‘contextuele informatie’. De geselecteerde advertenties zijn dan gebaseerd op zaken als uw locatie, de inhoud van de bezochte website, of uw huidige zoektermen. Voor meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties met Google AdSense kunt u terecht bij: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Houd er rekening mee dat cookies en vergelijkbare herkenningstechnieken (zoals op basis van serienummers) ook kunnen worden gebruikt wanneer Google AdSense in de niet-gepersonaliseerde modus staat. Deze worden volgens Google gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan.

Het gebruik van AdSense geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo effectief mogelijke marketing van zijn/haar website. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://adssettings.google.com/authenticated .
Meer informatie over de advertentietechnologie van Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. kliks op bepaalde producten), zodat u ingedeeld kunt worden in bepaalde advertentiedoelgroepen. Op basis van deze indeling kan Google u vervolgens passende advertenties tonen wanneer u andere onlineaanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing gemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan Google-functies op meerdere apparaten. Hierdoor kunnen op basis van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op het ene apparaat (zoals een smartphone), passende en gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op een ander apparaat (zoals een tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar aantekenen tegen de gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Het gebruik van Google Remarketing geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang in een zo effectief mogelijke marketing van zijn/haar producten. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Meer informatie hierover en over de bepalingen voor gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl .

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion-Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde handelingen heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld inzien welke knoppen op onze website veel worden aangeklikt en welke producten veel worden bekeken of aangeschaft. Deze gegevens zijn nodig om conversion-statistieken op te stellen. Wij kunnen het totale aantal gebruikers zien dat op onze advertenties heeft geklikt, en welke handelingen ze vervolgens hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken voor de identificatie.
Het gebruik van Google Conversion-Tracking geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, zodat hij/zij zowel de website als de reclame ervoor kan optimaliseren. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Meer informatie over Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

De Facebook-pixel

Deze website maakt gebruik van de conversietracking van de Facebook-pixel. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, geregistreerd te 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook meldt echter dat het de gegevens die het verzamelt ook doorgeeft aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kunnen we het gedrag van websitebezoekers volgen nadat ze zijn doorverwezen via een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties analyseren voor statistische doeleinden en marktonderzoek. Ook kunnen we zo toekomstige advertenties optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem. Wij kunnen geen uitsluitsel geven over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor Facebook een verband kan leggen met het betreffende gebruikersprofiel en de gegevens kan inzetten voor haar eigen reclamedoeleinden, conform de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook . Hierdoor kan Facebook zowel advertenties tonen op Facebook-websites als daarbuiten. Als websitebeheerder hebben we geen invloed op het gebruik van deze gegevens.

Het gebruik van de Facebook-pixel geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve advertenties, waaronder ook het adverteren via sociale media valt. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

In het gegevensbeleid van Facebook vindt u meer uitleg over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ .
U kunt ook de remarketing-functie ‘Advertenties op basis van doelgroep’ in de advertentie-instellingen uitschakelen, via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.
Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de gebruiksgerichte advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, geregistreerd te Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking via Insight Tag van LinkedIn
Met behulp van LinkedIn Insight Tags kunnen we informatie over onze websitebezoekers verzamelen. Als een websitebezoeker over een LinkedIn-account beschikt, kunnen wij o.a. de belangrijkste professionele gegevens van dergelijke bezoekers onderzoeken (zoals het carrièreniveau, de bedrijfsgrootte, het land, de locatie, de bedrijfstak en functie). Zo kunnen wij onze website beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Bovendien kunnen we met behulp van LinkedIn Insight Tags zien of onze websitebezoekers een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversion-measuring). De conversion-measuring kan ook plaatsvinden tussen meerdere apparaten (bijv. van een pc naar een tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook de mogelijkheid tot retargeting, waarbij we gerichte advertenties buiten de website om kunnen weergeven aan onze websitebezoekers, zonder dat LinkedIn deze kan herkennen. LinkedIn verzamelt zelf ook zogeheten logbestanden (URL's, verwijzings-URL's, IP-adressen, apparaat- en browsereigenschappen en het tijdstip van bezoek). De IP-adressen worden ingekort (zover ze gebruikt worden om LinkedIn-gebruikers op verschillende apparaten te gebruiken) of gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiecodes van LinkedIn-gebruikers worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overgebleven, gepseudonimiseerde gegevens worden daarna binnen 180 dagen verwijderd. Als websitebeheerder kunnen wij de gegevens die LinkedIn verzamelt, niet koppelen aan specifieke individuen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op haar servers in de VS op en gebruikt deze in het kader van haar eigen advertentiebeleid. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

Rechtsgrondslag
Het gebruik van LinkedIn Insight geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve advertenties, waaronder ook het adverteren via sociale media valt. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd (bijv. voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag
U kunt via de volgende link bezwaar maken tegen het analyseren van gebruikersgedrag en doelgerichte advertenties via LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .
Bovendien kunnen LinkedIn-gebruikers het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden aanpassen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat de gegevens die LinkedIn op onze website verzamelt gekoppeld worden aan uw LinkedIn-account, dient u uit te loggen bij LinkedIn voordat u onze website bezoekt.

Orderverwerkingsovereenkomst
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met LinkedIn.

Qualtrics

In het kader van het Customer Experience Management, het maken van panels en de implementatie en evaluatie van enquêtes gebruiken wij de dienst Qualtrics, aangeboden door Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Verenigde Staten. Gegevens op het Qualtrics-platform worden middels 256-bit TLS/SSL versleuteld verzonden en zijn volledig gepseudonimiseerd. De gegevens worden niet aan derden overgedragen en worden onmiddellijk na het bereiken van het doel verwijderd. De toestemming voor het verzamelen, overdragen en verwerken van de gegevens kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Qualtrics is hier te vinden: https://www.qualtrics.com/privacy-statement .

Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Als u niet wilt dat uw gegevens door Qualtrics worden verwerkt, neemt u dan a.u.b. niet aan onze enquêtes deel.

Naast de standaard contractbepalingen en een opdrachtverwerkingsovereenkomst hebben we met Qualtrics ook uitgebreide gegevensbeschermingsregels afgesloten. Uw gegevens worden daarbij binnen de EU opgeslagen. Desalniettemin zijn er mogelijke risico's die, ondanks de bestaande maatregelen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in verband met de verwerking, momenteel niet volledig kunnen worden uitgesloten. Dit zijn met name:
• Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk voor een ander doel dan het uitvoeren van de opdracht door Microsoft worden verwerkt en door derden worden verkregen.
• Het kan zijn dat u uw recht op informatie jegens Qualtrics op de lange termijn niet kunt uitoefenen.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Ook dient u akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden verder geen gegevens verzameld, of slechts op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het opsturen van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die u opgeeft voor het aanmeldformulier van de nieuwsbrief, geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a van de AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens en het e-mailadres, en het gebruik daarvan voor het opsturen van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen via de ‘Uitschrijven’-link in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden totdat u zich uitschrijft bij onze nieuwsbrief door ons of onze nieuwsbriefprovider opgeslagen. Deze gegevens worden nadien verwijderd. Dit is niet van invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden opslaan.

Nadat u zich heeft afgemeld bij de nieuwsbrief, slaan wij of onze nieuwsbriefprovider uw e-mailadres op in een blacklist, zodat u geen toekomstige e-mails meer ontvangt. De gegevens van de blacklist worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Naast dat dit uw belang dient, voldoen wij zo ook aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG). Opname op de blacklist is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

7. Plug-ins en tools

YouTube met verhoogde gegevensbescherming (privacymodus)

Deze website maakt gebruik van ingesloten YouTube-video's. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de privacymodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat het geen bezoekersgegevens opslaat voordat ze de video op deze website bekijken. Met de privacymodus wordt de overdracht van gegevens aan YouTube-partners echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. Zo maakt YouTube altijd verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op deze website opstart, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierbij krijgt de YouTube-server te zien welke van onze websites u bezocht heeft. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag ook rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw apparaat nadat u een video heeft opgestart. Ook kan YouTube gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnieken (bijv. met het serienummer van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Na het opstarten van een YouTube-video kan er in sommige gevallen ook verdere gegevensverwerking plaatsvinden waar wij geen invloed op hebben.
Het gebruik van YouTube geschiedt op basis van het aantrekkelijk vormgeven van ons onlineaanbod. Dit wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Maps

Deze website maakt middels een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de Google Maps-functionaliteit te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres opgeslagen worden. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarop opgeslagen. De aanbieder van deze website kan geen invloed uitoefenen op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps dient het belang om ons onlineaanbod aantrekkelijk vorm te geven en ons gemakkelijk vindbaar te maken via de website. Dit wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Voor zover er dienovereenkomstig om toestemming wordt gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

8. E-commerce en betaaldienstverleners

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (vooraf bepaalde gegevens). Dit geschiedt op basis van art. 6, lid 1 sub b van de AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het voltooien van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij overeenkomsten met onlinewinkels, wederverkopers en leveranciers

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die belast zijn met de levering van goederen of de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 sub b van de AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen.

Gegevensoverdracht bij overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling.

Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 sub b van de AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen.

PayPal

Op deze website bieden wij o.a. betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’).

Als u kiest voor betaling via PayPal, worden de door u opgegeven betalingsgegevens naar PayPal verstuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal geschiedt op grond van art. 6, lid 1 sub a van de AVG (toestemming) en art. 6, lid 1 sub b van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde weer intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de geldigheid van reeds plaatsgevonden gegevensverwerking.

BS PAYONE

Als u gebruik wilt maken van een betaalwijze van de betalingsdienstverlener BS PAYONE, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de betalingsdienstverlener BS PAYONE GmbH, geregistreerd te Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main, waaraan we uw gegevens, die u in het kader van de bestelprocedure heeft opgegeven, aangevuld met informatie over uw bestelling doorgeven volgens art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de betalingsdienstverlener PAYONE en voor zover deze daarvoor zijn vereist.

ConCardis

Als u gebruik wilt maken van een betaling met een creditkaart van de betalingsdienstverlener ConCardis, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de betalingsdienstverlener ConCardis GmbH, geregistreerd te Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, waaraan we uw gegevens, die u in het kader van de bestelprocedure heeft opgegeven, aangevuld met informatie over uw bestelling doorgeven volgens art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de betalingsdienstverlener ConCardis en voor zover deze daarvoor zijn vereist. Op het hierna vermelde internetadres ontvangt u aanvullende informatie over de privacyverklaring van ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Online audio- en videosessies (communicatietools)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten zetten we onder andere online communicatietools in. Hieronder vindt u een overzicht van de tools die we gebruiken. Als u met ons communiceert via het internet, door middel van video- of audiosessies, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door de aanbieder van de betreffende communicatietool verzameld en verwerkt.

De communicatietools verzamelen daarbij alle gegevens die u verstrekt/opgeeft om de tools te gebruiken (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer). Bovendien verwerken de communicatietools de duur van de sessie, de begin- en eindtijd van deelname aan de sessie, het aantal deelnemers en overige ‘contextuele informatie’ met betrekking tot de communicatie (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, het soort apparaat, het besturingssysteem en de versie daarvan, de client-versie, het soort camera, de microfoon of luidspreker en het soort verbinding.

Als er inhoud via de tool wordt uitgewisseld, geüpload, of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze inhoud tevens opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Bij dergelijke inhoud gaat het vooral om cloudopnames, chatberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die gedeeld is tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige zeggenschap hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. De opties die we hebben, worden grotendeels bepaald door het ondernemingsbeleid van betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door communicatietools vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende gebruikte tools. Deze tools hebben we onder deze tekst opgesomd.

Doeleinde en rechtsgrondslag

De communicatietools worden gebruikt om te kunnen communiceren met potentiële of bestaande contractpartners, of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (art. 6, lid 1 sub b van de AVG). Daarnaast worden de tools gebruikt voor de algemene vereenvoudiging en bespoediging van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG). Voor zover er om toestemming wordt gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op grond van deze toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken voor de toekomst.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via video- en communicatietools verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons daartoe verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag niet meer geldt. Cookies die op uw apparaat staan opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert. Bindende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de opslagduur van de gegevens die de beheerders van de communicatietools opslaan voor eigen doeleinden. Voor meer informatie daarover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de communicatietools.

Gebruikte communicatietools

Wij gebruiken de volgende communicatietools:
Wij maken gebruik van Cisco WebEx. De aanbieder van deze dienst is Cisco Systems GmbH, geregistreerd te Parkring 20, D-85748 Garching, Duitsland. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Cisco: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html .

Orderverwerkingsovereenkomst

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met de aanbieder van Cisco en hebben de strenge vereisten van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij gebruik van Cisco volledig opgevolgd.

10. Eigen diensten

Omgang met sollicitatiegegevens

We bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, via de post of via het onlinesollicitatieformulier). Hieronder informeren we u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatie worden verzameld. We verzekeren u dat wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en conform alle aanvullende wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals contactgegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen voor sollicitatiegesprekken, enz.) alleen voor zover dit nodig is om te kunnen beslissen over het aangaan van een dienstverband. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1 sub b van de AVG (maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst) en, indien u toestemming heeft verleend, art. 6, lid 1 sub a van de AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.
Als de sollicitatie succesvol is, slaan we de door u opgegeven gegevens op in onze systemen voor gegevensverwerking. Dit op grond van art. 6, lid 1 sub b van de AVG, voor de uitvoering van het dienstverband.

Bewaartermijn voor de gegevens

Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, u een aanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u opgegeven gegevens tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (na intrekking of afwijzing) te bewaren. Dit op grond van ons gerechtvaardigde belang uit hoofde van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Hierna worden de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient vooral als bewijsmiddel in geval van een rechtsgeschil. Als blijkt dat de gegevens ook na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zijn (bijvoorbeeld omdat er een rechtsgeschil dreigt of gaande is), worden de gegevens pas verwijderd op het moment dat het doeleinde voor de opslag niet meer geldt.
We kunnen de gegevens ook langer opslaan als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6, lid 1 sub a van de AVG) of als er wettelijke opslagverplichtingen van toepassing zijn die het verwijderen verhinderen.

Opname in de sollicitantenpool

Indien wij uw geen dienstverband kunnen aanbieden, bestaat eventueel de mogelijkheid om u op te nemen in onze sollicitantenpool. In geval van opname worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie opgenomen in de sollicitantenpool, zodat we contact met u op kunnen nemen bij geschikte vacatures.

Opname in de sollicitantenpool geschiedt uitsluitend op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1 sub a van de AVG). Het verlenen van toestemming hiervoor geschiedt op vrijwillige basis en is niet van invloed op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens definitief uit de sollicitantenpool verwijderd, mits er geen wettelijke minimale bewaartermijnen van toepassing zijn.
De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming verwijderd.