1. Privacy in een oogopslag

Algemene uitleg

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt, u zich registreert voor de nieuwsbrief, contact opneemt met e-commerce- en betalingsproviders, deelneemt aan audio- en videoconferenties of gebruikmaakt van onze eigen diensten, met name als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking en in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds verzamelen wij de gegevens die door u worden verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Anderzijds worden er bij bezoek aan de website gegevens automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). De verzameling van deze gegevens verloopt automatisch zodra u deze website bezoekt..

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens worden verzameld om te zorgen dat de website vrij blijft van fouten. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt de toestemming die u verleend heeft voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken voor de toekomst. Tevens heeft u in bepaalde gevallen het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht te melden bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon.

Analysetools en tools van derde partijen

Bij het bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch onderzocht worden. Dit gebeurt voornamelijk met zogeheten analysesoftware.

Gedetailleerde informatie over deze analysesoftware vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Amazon Web Services (AWS)

We hosten onze website bij AWS. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (hierna AWS genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op de servers van AWS. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan het moederbedrijf van AWS in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU. Meer informatie hierover vindt u hier: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ . Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van AWS: https://aws.amazon.com/privacy/ .

Het gebruik van AWS is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. We hebben er een legitiem belang bij om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Amazon CloudFront CDN

We gebruiken het content delivery network Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna "Amazon").

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd content delivery network. De informatieoverdracht tussen uw browser en onze website wordt technisch gerouteerd via het content delivery network. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 punt f AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Meer informatie over Amazon CloudFront CDN vindt u hier: https://aws.amazon.com/cloudfront/?nc1=h_ls .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

We weten dat de bescherming van uw gegevens belangrijk voor u is. Daarom nemen we deze bescherming zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en willen u hierover transparant informeren in dit privacybeleid.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. In de onderhevige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Hierin staat ook uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en met welk doel dit gedaan wordt.

Wij willen u erop wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Het is niet mogelijk de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:
FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefoon: +43 50 600
E-mail

Wettelijk voorgeschreven functionaris gegevensbescherming

Zoals de zaken er nu voor staan, hoeft er geen functionaris voor gegevensbescherming te worden aangesteld voor de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bewaartermijn

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit gegevensbeschermingsbeleid, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 lid 1 punt a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 punt c AVG. Gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f van dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe organisaties. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe organisaties. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG of als een andere rechtsgrondslag de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Opmerking over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet beveiligd zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en Amerikaanse tools waarvan de aanbieders niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat er geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU in derde landen die onveilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

We willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een niveau van gegevensbescherming heeft dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger gecertificeerd is onder het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over gegevensoverdracht naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, is te vinden in deze privacyverklaring.

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel van de gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds toegezegde toestemming op elk moment intrekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen gegevensverzameling en rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 PUNT E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING GEBASEERD IS, IS TERUG TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKSE RECLAME TE BEDRIJVEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERWANT IS AAN DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR RECHTSTREEKSE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Bezwaarrecht bij de daartoe bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van een AVG-schending hebben betrokkenen het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, meestal in de lidstaat van inwoning, werk of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het bezwaarrecht laat elk ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk bezwaar onverlet.

Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, te ontvangen (of te laten ontvangen door een derde partij) in een gangbaar, digitaal formaat. Indien u de gegevens rechtstreeks wilt overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling, zowel voor de algemene beveiliging als voor de beschermde overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons richt als beheerder van de website. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u met ons deelt niet ingezien worden door derden.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website, met name voor myEGGER Als u na het afsluiten van een contract verplicht bent om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. uw rekeningnummer voor de automatische incasso), dan zal u deze gegevens door moeten geven voor de verwerking van betalingen.

Het betalingsverkeer dat via de gangbare betalingsmethodes (Visa/MasterCard/automatische incasso) geschiedt, wordt uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden ingezien.

Opvragen, verwijderen en rectificeren

U heeft in het kader van de wettelijke bepalingen te allen tijde het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens gratis in te zien en informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen. Indien van toepassing heeft u ook het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat vermeld staat in de colofon. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u opslaan, dan hebben wij meestal enige tijd nodig om dit te onderzoeken. Voor de duur van dit onderzoek heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van gegevenswissing ook eisen dat de gegevensverwerking wordt beperkt.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of afdwingen van rechtsvorderingen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van verwijdering ervan.
 • Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend conform art. 21, lid 1 AVG, dient er een afweging te worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
 • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt (naast de opslag ervan) met uw toestemming, of met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van het recht van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of op grond van een zwaarder wegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van openbare contactgegevens die gepubliceerd worden in het kader van de vermeldverplichting voor het opsturen van niet-uitdrukkelijk verzochte reclame en informatiemateriaal is niet toegestaan. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd opsturen van reclame, bijvoorbeeld via spammails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die niet schadelijk zijn voor op uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch gewist na uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen staan op uw apparaat totdat u deze zelf verwijdert of uw webbrowser de cookies automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van third-party bedrijven binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Er zijn talrijke cookies die technisch noodzakelijk zijn, aangezien bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. het winkelmandje of het tonen van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies, namelijk een technisch foutloze en optimale weergave van de diensten.

Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen. U kunt tevens cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, bepaalde gevallen uitsluiten of in zijn algemeen uitsluiten, en de browser instellen om cookies automatisch te verwijderen wanneer de browser wordt afgesloten. Als u de cookies uitzet, kan het gevolg zijn dat de functionaliteit van de website wordt beperkt.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Toestemming voor cookies van Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of het intrekken daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat je ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Cybot. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Cybot de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de websitepagina's verzamelt automatisch gegevens en slaat deze op in zogeheten serverlogbestanden. Uw browser stuurt deze automatisch naar ons door. Het gaat om:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van serveraanvraag
 • IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisering van de website. Hiervoor moeten serverlogbestanden worden verzameld. De serverlogbestanden worden voor 14 dagen opgeslagen.

Contactformulier

Als u een verzoek bij ons indient via het contactformulier, worden uw gegevens op het verzoekformulier, inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor eventuele vervolgverzoeken. Deze gegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming.

Indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele verhandelingen, geldt art. 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang om het aan ons gerichte verzoek effectief te kunnen behandelen (zie art. 6 lid 1 punt f AVG) of, indien hiernaar gevraagd wordt, op uw toestemming (zie art. 6 lid 1, punt a AVG).

De door u op het contactformulier opgegeven gegevens blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag bereikt is (bijv. omdat de behandeling van uw verzoek voltooid is). Bindende wettelijke bepalingen, bovenal ten aanzien van bewaartermijnen, blijven onverlet.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax

Als u ons per e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw verzoek door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek. Dit geldt ook voor alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (zoals uw naam en het verzoek). Deze gegevens worden niet gedeeld zonder uw toestemming.

Indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele verhandelingen, geldt art. 6 lid 1 punt b AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang om het aan ons gerichte verzoek effectief te kunnen behandelen (zie art. 6 lid 1 punt f AVG) of, indien hiernaar gevraagd wordt, op uw toestemming (zie art. 6 lid 1 punt a AVG).

De door u middels het contactverzoek verzonden gegevens blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag bereikt is (bijv. omdat de behandeling van uw aanvraag voltooid is). Bindende wettelijke bepalingen, bovenal ten aanzien van wettelijke bewaartermijnen, blijven onverlet.

Registratie voor het EGGER-klantportaal op deze website

U kunt zich registreren op deze website om gebruik te maken van aanvullende websitefuncties. De daarbij opgegeven gegevens gebruiken wij alleen voor het gebruik van het specifieke aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De gegevens die verplicht moeten worden opgegeven tijdens de registratie, dienen volledig te zijn. Anders zal de registratie geweigerd worden.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld qua omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, maken wij gebruik van het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie opgegeven gegevens geschiedt op basis van de gebruikersrelatie en waar nodig voor het aangaan van verdere overeenkomsten (zie art. 6 lid 1 punt b AVG). We slaan de bij de registratie opgegeven gegevens op voor de duur van uw registratie op onze website. De gegevens worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

5. Sociale media

Socialemediaplug-ins van Shariff

Op onze website worden plug-ins gebruikt van sociale media (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn en Tumblr).

Deze plug-ins kunt u over het algemeen herkennen aan de bekende logo's. Om de gegevensbescherming op deze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogeheten ‘Shariff’-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de plug-ins van deze website gegevens doorgeven aan de desbetreffende aanbieder op het moment dat u de pagina voor het eerst bezoekt.

Pas als u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt er een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, komt de betreffende aanbieder te weten dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u gelijktijdig ook bent ingelogd bij het betreffende socialemedia-account (zoals Facebook), kan de betreffende aanbieder het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount aldaar.

Het activeren van de plug-in vormt toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken voor de toekomst. De service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG

Facebook-plugins

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, geregistreerd te 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook meldt echter dat het de gegevens die het verzamelt ook doorgeeft aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en .

Wanneer het sociale media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Wanneer u op de ‘Like-knop’ van Facebook klikt en aangemeld bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website linken met uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook:

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Als er toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons laat gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://www.facebook.com/help/ en https://www.facebook.com/policy.php .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active .

Plug-in voor Instagram

Deze website bevat functies voor de dienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Wanneer u aangemeld bent bij uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-knop te klikken, de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door Instagram.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Als persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG).

De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons laat gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://privacycenter.instagram.com/policy/ en https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plug-in voor LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, geregistreerd te Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website met LinkedIn-elementen opent, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn ontvangt de informatie dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Wanneer u op de ‘recommend-knop’ van LinkedIn klikt en aangemeld bent bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website zowel aan u als aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door LinkedIn.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder hiervan is New Work SE, geregistreerd te Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer u een pagina van deze website bezoekt met XING-functies, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten vindt daarbij geen opslag van persoonsgegevens plaats. Bovenal worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruikersgedrag niet geanalyseerd.

Als er toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie over de Share-knop van XING en hun gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van XING:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy .

Pinterest-plug-in

Op deze website maken we gebruik van elementen van het sociale netwerk Pinterest. Deze worden beheerd door Pinterest Europe Ltd., geregistreerd te Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u een website bezoekt met een dergelijk element, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van Pinterest. Dit sociale media-element verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de Verenigde Staten. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijs uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het soort browser en de instellingen ervan, de datum en het tijdstip van het verzoek, uw Pinterest-gebruik en cookies.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt de service gebruikt op basis van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Meer informatie over de doeleinden, omvang en verdere verwerking en gebruik van gegevens door Pinterest, alsook over uw rechten in dit opzicht en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy .

6. Analysetools en reclame

Jentis

De website maakt gebruik van de diensten van JENTIS GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wenen). Via deze verwerker worden online gegevens van bezoekers van onze website verzameld om analyses van gebruikersgedrag op onze website uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6(1)(f) AVG.

Deze online gegevens omvatten met name het IP-adres en de cookie-ID's van de bezoeker, de pagina's die de bezoeker heeft bezocht en de tijdstippen van deze bezoeken. De gegevens worden eerst doorgestuurd naar JENTIS. JENTIS kent vervolgens een ID toe aan de bezoeker, die wordt gebruikt om de bezoeker in zijn browser te herkennen.

De gegevens worden vervolgens in gepseudonimiseerde vorm doorgestuurd naar de hieronder genoemde online dienstverleners en kunnen worden gebruikt voor het analyseren van bezoekersgedrag, voor marketinganalyses en voor websiteoptimalisatie.

Als de bezoeker ook toestemming geeft aan onderstaande online dienstverleners, stuurt JENTIS de bezoekersgegevens zonder pseudonimisering door naar deze dienstverleners.

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals de paginaweergaven, de bezoekduur, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

We kunnen ook Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technieken waarmee de gebruiker herkend kan worden middels analyse van het gebruikersgedrag (bijv. met cookies of het serienummer van het apparaat). De door Google verzamelde informatie over de manier waarop de website gebruikt wordt, wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarop opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie, en in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, voorafgaand aan doorgifte aan de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder gebruikt Google deze informatie om de manier waarop u gebruikmaakt van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere services uit te voeren voor de websitebeheerder die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser verzonden, IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plug-in

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&sjid=13240733330428698571-EU .

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signal. Als u een Google account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan uw Google account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de ‘demografische gegevens’ van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google geschikte advertenties te kunnen tonen aan websitebezoekers. Hierdoor kunnen rapporten worden samengesteld waarin de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers staan vermeld. Deze gegevens zijn afkomstig van op de interesse afgestemde reclame van Google en van gegevens van bezoekers van door derde partijen aangeboden websites. Deze gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een bepaald individu. Deze functie kunt u te allen tijde deactiveren via de instellingen voor advertenties in uw Google-account. U kunt ook in zijn geheel verbieden dat er gegevens over u worden verzameld met behulp van Google Analytics, zoals onder het kopje ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en hebben de strenge vereisten van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig opgevolgd.

Google Analytics e-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commercemeting" van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder hiervan is Hotjar Ltd., geregistreerd te Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (website: https://www.hotjar.com/ ).

Hotjar is een analysehulpmiddel van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we o.a. uw muis- en scrolbewegingen en kliks opnemen. Hotjar kan daarbij ook zien hoe lang u met uw muisaanwijzer op een bepaalde plek heeft gestaan. Hotjar maakt zogenaamde ‘heat maps’ op basis van deze informatie. Hiermee kan worden gekeken welke gedeeltes van de websitepagina's het meest door websitebezoekers worden bekeken.

Verder kunnen we zo zien hoelang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen zo ook zien op welke plek in het contactformulier u bent gestopt met het invullen van gegevens (zogeheten 'conversion-funnels’).

Daarbovenop kan Hotjar worden gebruikt om rechtstreeks feedback te verzamelen van websitebezoekers. Deze functie dient ter verbetering van het internetaanbod van de websitebeheerder.

Hotjar maakt gebruik van technieken waarmee de gebruiker herkend kan worden middels analyse van het gebruikersgedrag (bijv. met cookies of het serienummer van het apparaat).

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Hotjar uitzetten

Als u de gegevensverzameling via Hotjar wilt uitzetten, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies op: https://www.hotjar.com/opt-out

Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser, dan wel voor elk apparaat, afzonderlijk moet worden uitgezet.

Meer informatie over Hotjar en de daarvoor verzamelde gegevens vindt u in de privacyverklaring van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy/

Contract voor orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Hotjar gesloten om de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming ten uitvoer te leggen.

Clarity (voorheen Bing Ads)

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna te noemen "Clarity").

Clarity is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag op deze website. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van het deel van de website waar gebruikers het vaakst naartoe scrollen (heat maps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het paginagebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. We ontvangen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting). Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten.

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Clarity vindt u hier: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online adverteerprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we reclame weergeven in de Google-zoekmachine of op website van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (‘keyword targeting’). Bovendien kunnen zo doelgerichte advertenties worden getoond op basis van de gebruikersgegevens die bij Google bekend zijn, zoals locatiegegevens en interesses ('audience targeting’). Wij als websitebeheerder kunnen deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te kijken welke zoektermen leiden tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties uiteindelijk kliks opleveren.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-GB en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google AdSense kunnen we gerichte advertenties van externe bedrijven op onze website weergeven. De inhoud van de advertenties is gebaseerd op uw interesses, die Google vaststelt op basis van uw eerdere gebruikersgedrag. Bovendien wordt bij het selecteren van de juiste advertenties ook rekening gehouden met contextuele informatie, zoals uw locatie, de inhoud van de website die u hebt bezocht of de Google-zoektermen die u hebt ingevoerd.

Wij gebruiken Google AdSense in de ‘niet-gepersonaliseerde’ modus. In tegenstelling tot bij de gepersonaliseerde modus, zijn de advertenties hierdoor niet gebaseerd op uw eerdere gebruikersgedrag en wordt er derhalve geen gebruikersprofiel van u gemaakt. In plaats daarvan wordt bij de advertentiekeuze gebruikgemaakt van zogeheten ‘contextuele informatie’. De geselecteerde advertenties zijn dan gebaseerd op zaken als uw locatie, de inhoud van de bezochte website, of uw huidige zoektermen. Voor meer informatie over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties met Google AdSense kunt u terecht bij: https://support.google.com/adsense/answer/9007336 .

Houd er rekening mee dat cookies en vergelijkbare herkenningstechnieken (zoals op basis van serienummers) ook kunnen worden gebruikt wanneer Google AdSense in de niet-gepersonaliseerde modus staat. Deze worden volgens Google gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Hierdoor kunnen op basis van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op het ene apparaat (zoals een smartphone), passende en gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven op een ander apparaat (zoals een tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op : https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Doelgroepvorming met customer matching

We gebruiken onder andere Google Ads Remarketing customer matching om doelgroepen te maken. Hierbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion-Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde handelingen heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld inzien welke knoppen op onze website veel worden aangeklikt en welke producten veel worden bekeken of aangeschaft. Deze gegevens zijn nodig om conversion-statistieken op te stellen. Wij kunnen het totale aantal gebruikers zien dat op onze advertenties heeft geklikt, en welke handelingen ze vervolgens hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken voor de identificatie.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen en de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag aan hen kunnen toewijzen. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan de betreffende gebruiker.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u via de volgende links:

https://policies.google.com/technologies/ads
https://adssettings.google.com/authenticated

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta-Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversietracking. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, geregistreerd te 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook meldt echter dat het de gegevens die het verzamelt ook doorgeeft aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen via een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en marktonderzoeken en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem. Wij kunnen geen uitsluitsel geven over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor Facebook een verband kan leggen met het betreffende gebruikersprofiel en de gegevens kan inzetten voor haar eigen reclamedoeleinden, conform de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook ( https://www.facebook.com/privacy/policy/ )

Hierdoor kan Facebook zowel advertenties tonen op Facebook-websites als daarbuiten. Als websitebeheerder hebben we geen invloed op het gebruik van deze gegevens.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons laat gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://www.facebook.com/help/566994660333381 .

In het gegevensbeleid van Facebook vindt u meer uitleg over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/privacy/policy/ .

U kunt ook de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ in de advertentie-instellingen uitschakelen, via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de gebruiksgerichte advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, geregistreerd te Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking via Insight Tag van LinkedIn

Met behulp van LinkedIn Insight Tags kunnen we informatie over onze websitebezoekers verzamelen. Als een websitebezoeker over een LinkedIn-account beschikt, kunnen wij o.a. de belangrijkste professionele gegevens van dergelijke bezoekers onderzoeken (zoals het carrièreniveau, de bedrijfsgrootte, het land, de locatie, de bedrijfstak en functie). Zo kunnen wij onze website beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Bovendien kunnen we met behulp van LinkedIn Insight Tags zien of onze websitebezoekers een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversion-measuring). De conversion-measuring kan ook plaatsvinden tussen meerdere apparaten (bijv. van een pc naar een tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook de mogelijkheid tot retargeting, waarbij we gerichte advertenties buiten de website om kunnen weergeven aan onze websitebezoekers, zonder dat LinkedIn deze kan herkennen.

LinkedIn verzamelt zelf ook zogeheten logbestanden (URL's, verwijzings-URL's, IP-adressen, apparaat- en browsereigenschappen en het tijdstip van bezoek). De IP-adressen worden ingekort (zover ze gebruikt worden om LinkedIn-gebruikers op verschillende apparaten te bereiken) of gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiecodes van LinkedIn-gebruikers worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overgebleven, gepseudonimiseerde gegevens worden daarna binnen 180 dagen verwijderd.

Als websitebeheerder kunnen wij de gegevens die LinkedIn verzamelt, niet koppelen aan specifieke individuen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op haar servers in de VS op en gebruikt deze in het kader van haar eigen advertentiebeleid. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices-oblig .

Rechtsgrondslag

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, wordt deze service gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt via de volgende link bezwaar maken tegen het analyseren van gebruikersgedrag en doelgerichte advertenties via LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Bovendien kunnen LinkedIn-gebruikers het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden aanpassen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat de gegevens die LinkedIn op onze website verzamelt gekoppeld worden aan uw LinkedIn-account, dient u uit te loggen bij LinkedIn voordat u onze website bezoekt.

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Pinterest tag

We hebben Pinterest Tag geïntegreerd op deze website. De aanbieder is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest Tag wordt gebruikt om bepaalde acties vast te leggen die u op onze website uitvoert. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen op onze website of op een andere pagina van het Pinterest Tag reclamenetwerk.

Voor dit doel registreert de Pinterest Tag onder andere een tag-ID, uw locatie en de verwijzende URL. Bovendien kunnen campagnespecifieke gegevens zoals orderwaarde, orderaantal, ordernummer, categorie van gekochte artikelen en videoweergaven worden verzameld. Pinterest Tag maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting).

Indien toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, wordt deze dienst gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingmaatregelen.

Pinterest is een wereldwijd bedrijf, wat betekent dat gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan de VS. Volgens Pinterest is deze gegevensoverdracht gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

Aanvullende informatie over Pinterest Tag vindt u hier: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag .

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

Qualtrics

In het kader van het Customer Experience Management, het maken van panels en de implementatie en evaluatie van enquêtes gebruiken wij de dienst Qualtrics, aangeboden door Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, Verenigde Staten. Gegevens op het Qualtrics-platform worden middels 256-bit TLS/SSL versleuteld verzonden en zijn volledig gepseudonimiseerd. De gegevens worden niet aan derden overgedragen en worden onmiddellijk na het bereiken van het doel verwijderd. De toestemming voor het verzamelen, overdragen en verwerken van de gegevens kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Qualtrics is hier te vinden: https://www.qualtrics.com/privacy-statement .

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als u niet wilt dat uw gegevens door Qualtrics worden verwerkt, neemt u dan a.u.b. niet aan onze enquêtes deel.

Naast de standaard contractbepalingen en een opdrachtverwerkingsovereenkomst hebben we met Qualtrics ook uitgebreide gegevensbeschermingsregels afgesloten. Uw gegevens worden daarbij binnen de EU opgeslagen. Desalniettemin zijn er mogelijke risico's die, ondanks de bestaande maatregelen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in verband met de verwerking, momenteel niet volledig kunnen worden uitgesloten. Dit zijn met name:

 • Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk voor een ander doel dan het uitvoeren van de opdracht door Qualtrics worden verwerkt en door derden worden verkregen.
 • Het kan zijn dat u uw recht op informatie jegens Qualtrics op de lange termijn niet kunt uitoefenen.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Ook dient u akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden verder geen gegevens verzameld, of slechts op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het opsturen van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u opgeeft voor het aanmeldformulier van de nieuwsbrief, geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens en het e-mailadres, en het gebruik daarvan voor het opsturen van de nieuwsbrief, te allen tijde intrekken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen via de ‘Uitschrijven’-link in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Analyse van leesgewoonten

We kunnen onze nieuwsbriefcampagnes analyseren met behulp van trackingtools. Wanneer u een verzonden e-mail opent, wordt er verbinding gemaakt met een bestand in de e-mail (bekend als een web beacon). Hierdoor kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Deze gegevens over hoe u met deze inhoud omgaat, stellen ons in staat om onze communicatie met u te ontwerpen, te ontwikkelen, te leveren en te verbeteren. Deze informatie wordt samengevoegd en gebruikt zodat we u nuttigere informatie kunnen bieden en kunnen achterhalen wat voor u het meest interessant is.

Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectievelijke ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt de nieuwsbrief geanalyseerd en het succes ervan gemeten op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient om onze promotionele e-mailcommunicatie beter af te stemmen op de interesses van onze klanten als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

Dit wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van beacons of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor het bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG.

Een afzonderlijke annulering van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk. Als u bezwaar wilt maken tegen de prestatiemeting, moet u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. We plaatsen hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, gedeeld met bedrijven die gelieerd zijn aan de controller en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit is niet van invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden opslaan.

Nadat u zich heeft afgemeld bij de nieuwsbrief, slaan wij of onze nieuwsbriefprovider uw e-mailadres op in een blacklist, zodat u geen toekomstige e-mails meer ontvangt. De gegevens van de blacklist worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Naast dat dit uw belang dient, voldoen wij zo ook aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). Opname op de blacklist is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Als u goederen of diensten van ons koopt en uw e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor om dit te gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven met directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren bij een promotionele benadering van onze klanten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactopties of via de afmeldlink in de reclame-e-mail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Als de nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de verkoop van goederen of diensten, verwijzen we naar de bepalingen van de Wet oneerlijke concurrentie (UWG).

8. Plug-ins en tools

YouTube met verhoogde gegevensbescherming (privacymodus)

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de privacymodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat het geen bezoekersgegevens opslaat voordat ze de video op deze website bekijken. Met de privacymodus wordt de overdracht van gegevens aan YouTube-partners echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. YouTube maakt een verbinding met het Google Marketing Network, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website opstart, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierbij krijgt de YouTube-server te zien welke van onze websites u bezocht heeft. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag ook rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw apparaat nadat u een video heeft opgestart. Ook kan YouTube gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnieken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken op te slaan, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingen worden gestart na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube geschiedt op basis van het aantrekkelijk vormgeven van ons onlineaanbod. Dit wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Google Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Ireland Limited (‘Google’), geregistreerd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de Google Maps-functionaliteit te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres opgeslagen worden. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarop opgeslagen. De aanbieder van deze website kan geen invloed uitoefenen op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google gebruikmaken van Google Fonts om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps dient het belang om ons onlineaanbod aantrekkelijk vorm te geven en ons gemakkelijk vindbaar te maken via de website. Dit wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie hierover vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zendesk

We gebruiken het CRM-systeem Zendesk om vragen van gebruikers te verwerken. De leverancier is Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.

Wij gebruiken Zendesk om uw vragen snel en efficiënt te verwerken. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

U kunt alleen vragen verzenden door uw e-mailadres in te voeren en zonder uw naam op te geven.

De berichten die u ons stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw vraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Irish Data Protection Authority. Dit zijn bindende interne bedrijfsregels die de interne overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.zendesk.com/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/ .

Als u er niet mee akkoord gaat dat wij uw vraag via Zendesk verwerken, kunt u ook per e-mail, telefoon of fax met ons communiceren.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Zendesk: https://www.zendesk.co.uk/company/agreements-and-terms/privacy-notice/ .

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Chatfuncties van Zendesk

Onze website biedt u de mogelijkheid om ons berichten te sturen via een chatvenster. De chatfuncties worden geleverd door Zendesk. Als u dit chatvenster gebruikt, slaan we naast uw chatberichten ook uw IP-adres op. Het is niet nodig om uw naam in te voeren voor de chat.

Orderverwerking

We hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) afgesloten voor het gebruik van bovengenoemde dienst. Het gaat hierbij om een vereiste overeenkomst uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt conform onze instructies en de AVG.

9. E-commerce en betaaldienstverleners

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (vooraf bepaalde gegevens). Dit geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het voltooien van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij overeenkomsten met onlinewinkels, wederverkopers en leveranciers

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die belast zijn met de levering van goederen of de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen

Gegevensoverdracht bij overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling.

Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven (bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, dat gegevensverwerking mogelijk maakt voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele verhandelingen.

PayPal

Op deze website bieden wij o.a. betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’).

Als u kiest voor betaling via PayPal, worden de door u opgegeven betalingsgegevens naar PayPal verstuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal geschiedt op grond van art. 6 lid 1 punt a AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 punt b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde weer intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de geldigheid van reeds plaatsgevonden gegevensverwerking.

BS PAYONE

Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de betalingsdienstverlener PAYONE en voor zover deze daarvoor zijn vereist.

ConCardis

Als u gebruik wilt maken van een betaling met een creditkaart van de betalingsdienstverlener ConCardis, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de betalingsdienstverlener ConCardis GmbH, geregistreerd te Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, waaraan we uw gegevens, die u in het kader van de bestelprocedure heeft opgegeven, aangevuld met informatie over uw bestelling doorgeven volgens art. 6 lid 1 punt b AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de betalingsdienstverlener ConCardis en voor zover deze daarvoor zijn vereist. Op het hierna vermelde internetadres ontvangt u aanvullende informatie over de privacyverklaring van ConCardis: : https://www.concardis.com/gegevensbescherming

10. Online audio- en videosessies (communicatietools)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten zetten we onder andere online communicatietools in. Hieronder vindt u een overzicht van de tools die we gebruiken. Als u met ons communiceert via het internet, door middel van video- of audiosessies, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door de aanbieder van de betreffende communicatietool verzameld en verwerkt.

De communicatietools verzamelen daarbij alle gegevens die u verstrekt/opgeeft om de tools te gebruiken (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer). Bovendien verwerken de communicatietools de duur van de sessie, de begin- en eindtijd van deelname aan de sessie, het aantal deelnemers en overige ‘contextuele informatie’ met betrekking tot de communicatie (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, het soort apparaat, het besturingssysteem en de versie daarvan, de client-versie, het soort camera, de microfoon of luidspreker en het soort verbinding.

Als er inhoud via de tool wordt uitgewisseld, geüpload, of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze inhoud tevens opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Bij dergelijke inhoud gaat het vooral om cloudopnames, chatberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die gedeeld is tijdens het gebruik van de dienst.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige zeggenschap hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. De opties die we hebben, worden grotendeels bepaald door het ondernemingsbeleid van betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door communicatietools vindt u in de privacyverklaringen van de desbetreffende gebruikte tools. Deze tools hebben we onder deze tekst opgesomd.

Doeleinde en rechtsgrondslag

De communicatietools worden gebruikt om te kunnen communiceren met potentiële of bestaande contractpartners, of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (art. 6 lid 1 sub 1 punt b AVG). Daarnaast worden de tools gebruikt voor de algemene vereenvoudiging en bespoediging van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). Voor zover er om toestemming wordt gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op grond van deze toestemming. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken voor de toekomst.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via video- en communicatietools verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons daartoe verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doeleinde voor de gegevensopslag niet meer geldt. Cookies die op uw apparaat staan opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert. Bindende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de opslagduur van de gegevens die de beheerders van de communicatietools opslaan voor eigen doeleinden. Voor meer informatie daarover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de communicatietools.

Gebruikte communicatietools

Wij gebruiken de volgende communicatietools:

We maken gebruik van Webex. De aanbieder van deze dienst is Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

Het kan niet worden uitgesloten dat de gegevens die met WebEx worden verwerkt, worden doorgegeven aan derde landen (bijv. de VS). Webex heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese regelgevende instanties op het gebied van gegevensbescherming. Dit zijn bindende interne bedrijfsregels die de interne overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Meer informatie hierover vindt u hier:: https://www.cisco.com/c/en_be/about/legal/privacy-full.html en https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/data-privacy-information-1744 .

Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Webex: https://www.cisco.com/c/en_be/index.html .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met de aanbieder van Cisco en hebben de strenge vereisten van de Duitse instanties voor gegevensbescherming bij gebruik van Cisco volledig opgevolgd.

11. Eigen diensten

Omgang met sollicitatiegegevens

We bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, via de post of via het onlinesollicitatieformulier). Hieronder informeren we u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatie worden verzameld. We verzekeren u dat wij uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en conform alle aanvullende wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten.

Informatie over gegevensverwerking voor zakenpartners van EGGER

In deze privacyverklaring kunt u als onze (potentiële) zakenpartner alles lezen over de verwerking van uw persoonsgegevens door bedrijven van de EGGER-groep. Met 'zakenpartner' bedoelen we in dit verband elke natuurlijke persoon waarmee EGGER een zakelijke relatie heeft. Dit zijn met name vertegenwoordigers en medewerkers van klanten, leveranciers en dienstverleners.

12. EGGER INSIDE meubelplanner

Verwerking van gebruikersgegevens

Gegevensverwerking door uw meubelmaker of dealer

De meubelplanner (meubelplanner en meubelplanner PRO) is een toepassing waarmee u als gebruiker een meubelstuk volgens uw individuele wensen kunt configureren en vervolgens bij uw contractpartner kunt bestellen. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de meubelplanner is over het algemeen uw contractpartner of de exploitant van de website waar het meubel wordt geconfigureerd. Zij verstrekken u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de rechtsgrondslag en andere informatie.

Desondanks willen wij hieronder kort toelichten hoe de gegevensverwerking op afstand in het kader van de meubelplanner plaatsvindt:

Als u een offerteaanvraag in de Meubelplanner wilt doen, is het voor de verwerking en uitvoering van de offerteaanvraag noodzakelijk om enkele van uw persoonsgegevens te verstrekken.

Uw gegevens worden via de toepassing Meubelplanner doorgegeven, opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw offerteaanvraag of de uitvoering van het contract door uw contractpartner.

Uw gegevens worden door EGGER als verwerker van uw contractpartner door passende technische en organisatorische maatregelen beschermd. Om onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld met behulp van TLS-technologie.

Gegevensverwerking voor analysedoeleinden door EGGER

Naast de verwerking door uw contractpartner is EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH&Co KG verantwoordelijk voor de volgende verwerking: Als u toestemming geeft voor de verwerking, worden gegevens verzameld voor de analyse van het gebruikersgedrag en voor het verstrekken van geanonimiseerde rapporten over het gebruik van de meubelplanner en zijn gebruiksvriendelijkheid. Door de anonimisering van het IP-adres is het niet meer mogelijk om u als persoon in de rapporten te identificeren.

De meubelplanner gebruikt de dienst Google Analytics met geactiveerde IP-anonimiseringsfunctie. Meer informatie over Google Analytics vindt u in ons privacybeleid onder punt 5. Daar vindt u ook informatie over de rechtsgrondslag, de mogelijkheid tot opzegging op elk moment en de opslag van gegevens.

Daarnaast gebruiken we de productaanvragen om statistische analyses uit te voeren (bijv. type geconfigureerd meubilair, gebruikte materialen, frequentie van configuratie). Hiervoor wordt de persoonlijke referentie verwijderd, zodat het niet meer mogelijk is om conclusies te trekken over u of uw specifieke aanbod.

Let op: Wanneer u de meubelplanner gebruikt, kunnen uw persoonlijke gegevens naar Amerikaanse servers worden verzonden. In dit verband verwijzen wij u naar de informatie over gegevensoverdracht naar de VS in hoofdstuk 2.

De meubelplanner maakt gebruik van de Microsoft Azure Cloud. Naast de standaard contractclausules en een overeenkomst voor het verwerken van bestellingen, hebben we met Microsoft ook een uitgebreide gegevensbeschermingsregeling voor online diensten van Microsoft (Data Protection Addendum, DPA) afgesloten. Er is overeengekomen dat Microsoft de gegevens uitsluitend in de EU opslaat. De verwerking door Microsoft is onderworpen aan de AVG-bepalingen onder de wetgeving van de Europese Unie.

Meer informatie over het afdwingen van uw rechten bij Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement